Show simple item record

dc.contributor.advisorMetsaots, Kaie
dc.contributor.authorVirkunen, Helen
dc.date.accessioned2012-06-14T12:25:48Z
dc.date.available2012-06-14T12:25:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/764
dc.description.abstractProbleemipüstitus Töö sissejuhatavas teoreetilises osas tutvustatakse lühidalt mäenduse olemust, kruusa kui maavara tähtsust ning inimtekkeliste maastike varasemaid korrastamise meetodeid. Järgnevalt tutvustatakse töös kasutatud metoodikat ning antakse ülevaade rekultiveeritava ala määratlemisest, teostamistööde etappidest ning eskiisi funktsionaalsetest lahendustest. Eesmärgid Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgid on: - rekultiveerimisplaani loomine, - milliste etappide kaupa toimub tööde teostamine, - anda eskiisi funktsionaalne lahendus, määratleda loodusliku ja uue haljastuse alad. Metoodika Eelnevalt tuli omandada ülevaade mäenduse ajaloost, inimtekkeliste maastike erinevatest käsitlustest ning rekultiveerimise olemusest ning tingimustest. Ülevaate saamiseks on tutvutud erialase teemakohase kirjandusega, Eesti pealmaakaevandamisega rikutud maa rekultiveerimise korraga, antud ala detailplaneeringuga, käidud Alesti karjääris välivaatlusel tutvumas olemasoleva olukorraga ning tehtud fotosid. Visuaalse analüüsi, välitööde ning fotode analüüsi põhjal on koostatud teostamise etappide järjekord ning määratletud alad, mis jäävad loodusliku taimestusega kaetuks ning kuhu tuleb luua uue haljastusega alad. Põhitulemused Saadud andmete põhjal tsoneeriti ala teostamise võimalikkuse põhjal kolmeks, arvestades tehnika kasutamise, puhkeala valmimisjärgu maaomandisuhete ning puhketegevusalade järkjärgulise ohutusse kasutusse võimaldamise põhjal. Samuti on koostatud joonised, kuhu on märgitud teostamise etappide järjekord ning määratletud alad, mis jäävad loodusliku taimestusega kaetuks ning kuhu tuleb luua uue haljastusega alad.est
dc.description.abstractProblem set up Herein introductive theoretical part gives a short summarize of mining history and development in Estonia, and gravel, as one of the oldest natural resource importance. Subsequently introduction of methodology and summarize specify of land-reclamated area, working steps and functional solution of sketch-plan. Purpose The main theme of this writing are: - creation of land-reclamation plan, - which are the phases of accomplish the works, - to give a function solution on sketch-plan, and specify natural and new greenery areas. Methodology Afore there need to acquire overview history on mining, different disquisition of man-made landscapes, and the main idea of recultivation and condition of it. To get a picture, there needed to read up on germane literature, Adverbial of disturbed open land-mining reclamation, detail-plan of this area, author visited Alesti mining and acquaint herself with circumstances at the area and took pictures. After visual analyses, working in the field and analyzing the photos, there is composed an order of phases, and specified areas, witch will stay as naturally planted and witch will be done with new greenery. Best end With this received data there took place zoning bargain of possibility to perform it all, considering using possibilities of technique, recreation area’s final use above land-property and relaxing activities areas safe usage. There are drawings, witch shows the planned phases in order, and areas witch will stay naturally planted and areas witch supposed to get new planting.eng
dc.subjectkarjäärest
dc.subjectrekultiveerimineest
dc.subjectRaplamaaest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleAlesti karjääri rekultiveerimine Raplamaalest
dc.title.alternativeLand-reclamation of Alesti mining in Raplaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-15
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record