Show simple item record

dc.contributor.advisorVisberg, Anu-Ell
dc.contributor.authorBlaubrük, Elis
dc.date.accessioned2022-05-26T18:27:46Z
dc.date.available2022-05-26T18:27:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7528
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtmise õppekavalest
dc.description.abstractRaamatupidamine on ettevõttes väga tähtis protsess ja on oluline, et seda teostatakse efektiivselt. Üheks efektiivsuse tõstmise võimaluseks on paberivaba raamatupidamise rakendamine. Paberivaba raamatupidamist on võimalik teostada tänu raamatupidamiskohustuslase erinevate arvestuslõikude automatiseerimisega. Uuritava ettevõtte soov on üle minna paberivabale raamatupidamisele. Bakalaureuse töö eesmärk on välja selgitada uuritava ettevõtte vajalikud tegevused paberivabale raamatupidamisele üleminekuks. Bakalaureuse töö eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kombineeritud andmekogumise- ja analüüsimeetodit. Teoreetilises osas kasutatakse erinevaid teemakohaseid allikaid. Tuuakse välja erinevate autorite selgitatud paberivaba raamatupidamise olemus, vajalikud tegevused paberivabale raamatupidamisele üleminekuks ja paberivaba raamatupidamise eelised ja puudused. Töö teine osa on empiiriline ja andmete kogumiseks kasutatakse kvalitatiivseid andmekogumismeetodeid. Personaalne intervjuu viiakse läbi uuritava ettevõtte juhiga ja ankeetküsitlus viiakse läbi uuritava ettevõtte klientide seas. Intervjuu eesmärk on välja selgitada paberivaba raamatupidamise hetkeseis uuritavas ettevõttes ja ankeetküsitluse eesmärk on uurida klientide valmisolekut üleminekuks paberivabale raamatupidamisele. Teoreetilises osas uuritule ja empiirilises osas välja selgitatud andmete põhjal saavutati töö eesmärk. Selgitati välja vajalikud tegevused Sillakese OÜ-s paberivabale raamatupidamisele üleminekuks. Sillakese OÜ rakendab paberivaba raamatupidamist ja pakub edaspidi klientidele paberivaba raamatupidamisteenust.est
dc.description.abstractAccounting is a very important process in a company and it is important that it is done efficiently. One way to increase efficiency is to implement paperless accounting. Paperless accounting can be performed thanks to the automation of various accounting sections of the accounting entity. The company participating in the research wants to switch to paperless accounting. The bachelor’s thesis aims to find out the necessary activities of the company for the transition to paperless accounting. The aim of the bachelor's research is combined with methods of data collection and analysis method. Theoretical part, various thematic sources are used. The nature of paperless accounting is explained by various authors, the necessary activities for the transition to paperless accounting, and the advantages and disadvantages of paperless accounting are highlighted. In the second part of the work, empirical and qualitative data collection methods are used. A personal interview is conducted with the head of the company and a questionnaire survey is conducted among the customers. The purpose of the interview is to find out the current state of paperless accounting in the company and the purpose of the questionnaire is to find out the readiness of customers to switch to paperless accounting. Based on the data studied in the theoretical part and empirically elucidated, the aim of the work was achieved. The necessary activities for the transition to paperless accounting in Sillakese OÜ were identified. Sillakese OÜ implements paperless accounting and will offer customers paperless accounting services in the future.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectdigiteerimineest
dc.subjectautomatiseerimineest
dc.subjectpaberivaba kontorest
dc.titlePaberivaba raamatupidamise rakendamine Sillakese OÜ-sest
dc.title.alternativeImplementation of paper-free accounting in Sillakese OÜeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2022-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record