Show simple item record

dc.contributor.advisorNurmet, Maire
dc.contributor.authorTilgre, Triin
dc.date.accessioned2022-05-18T10:28:39Z
dc.date.available2022-05-18T10:28:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7381
dc.descriptionMagistritöö Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractPõllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 eesmärk on kaasa aidata Eesti põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse ja toiduainetööstuse arengule ja konkurentsivõime kasvule. Varasemates uuringutes on erinevad autorid välja toonud, et põllumajandusettevõtteid iseloomustavad üha enam mitmesugused sissetulekuallikad ning põllumajandusettevõtted võivad olla struktuuri, tehnoloogia ja eesmärkide poolest väga heterogeensed. Põllumajandusettevõtete struktuuride kasvav keerukus nõuab sissetulekute mõõtmiseks uusi andmeid, meetodeid ja tööriistu. Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuur ning töötada välja sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse hindamise mudel. Uurimistöö teoreetilises osas selgitati välja Eesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuur ja luuakse finantstulemuslikkuse mudel, mis kaasaks sissetuleku struktuuri. Magistritöö empiirilises osas analüüsiti statistikaandmebaasi põhjal sissetuleku struktuuri arvestatava finantstulemuslikkuse mudeli mõju. Nagu ka varasemates uuringutes, mida on läbi viinud Severini, Tantari ja Tomasso , Benni ja Finger, Mishra, El-ostra, Gillespie, Harkness tuvastatakse ka antud töös tugev statistiline seos kasumi ja toetuste vahel. Seega defineeritakse sissetulekut kui müügitulu ja toetuste summat. Toetuste näitajaks on muud äritulud, kuigi see sisaldab ka peale toetuste teisi tulusid, on antud kirje kasutamine lihtsuse, ajakriteeriumi ja inforessurssidest lähtuvalt kõige tõhusam toetuse näitaja. Uus finantstulemuslikkuse mudel, mis kaasab sissetuleku struktuuri, aitab saada parema ülevaate ettevõtte tulemuslikkusest ning käekäigust. Samas ei ole statistikaameti andmed finantsutlemuslikkuse arvutamisel piisavad, kuna muud äritulud sisaldavad ka teisi tulusid peale toetuste.est
dc.description.abstractThe aim of the development plan for agriculture and fisheries until 2030 is to contribute to the development and growth of the competitiveness of Estonian agriculture. In previous studies, various authors have pointed out that farms are increasingly characterized by a variety of sources of income and can be very heterogeneous in structure, technology and purpose. Thus, taking into account the increasing complexity of farm structures, measuring the achievement of the development plan requires new income measuring, methods and tools. The aim of the master's thesis is to find out the income structure of Estonian agricultural enterprises and to develop a model for assessing financial performance that takes into account the income structure. In the theoretical part of the research, the income structure of Estonian agricultural enterprises is explained and a model of financial performance is created, which would include the income structure. In the empirical part of the master 's thesis, the effect of a financial performance model that takes into account the structure of income was analyzed on the basis of a Statistikaamet database. As in previous studies by Severini, Tantari and Tomasso, Benni and Finger, Mishra, Elostra, Gillespie, Harkness, a strong statistical link between profits and subsidies is confirmed. Thus, income is defined as the sum of sales revenue and subsidies. Other income in balance sheet, although it includes income other than subsidies, is the most effective indicator to use in terms of simplicity, time criterion and information resources. The new financial performance model, which includes the income structure, will help to get a better overview of the company's performance and operations. However, the data of Statistikaamet is not sufficient for the calculation of financial performance, as other income also includes income other than subsidies.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectomakapitali rentaablusest
dc.subjectheterogeensusest
dc.titleEesti põllumajandusettevõtete sissetuleku struktuuri arvestav finantstulemuslikkuse mudeli koostamineest
dc.title.alternativeCompilation of a financial performance model taking into account the income structure of Estonian agricultural enterpriseseng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2022-05-26
rioxxterms.freetoread.startdate26.08.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record