Show simple item record

dc.contributor.advisorVisnapuu, Katriin
dc.contributor.authorLauringson, Kadri
dc.date.accessioned2022-05-13T07:09:25Z
dc.date.available2022-05-13T07:09:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7352
dc.descriptionMagistritöö Ettevõtlus ja ökonoomika õppekavalest
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk oli välja selgitada Estonian Plywood AS personali töörahulolu ja motivatsioon ning uurimistulemustele tuginedes teha juhtkonnale parendusettepanekud. Arvestades ettevõtte uudsust ja jooksvat tööjõuvoolavust, oli läbiviidav uuring oluline ettevõtte arengu, maine kujunduse ja stabiilsuse saavutamiseks. Töötajate tagasiside aitab organisatsiooni juhtkonnal saada ülevaade ja informatsioon probleemkohtadest ja võtta kasutusele uusi meetmeid või parendada juba olemasolevaid. Magistritöö koosneb kahest peatükist, alapeatükkidest, kokkuvõttest, kasutatud kirjandusest ja lisadest. Magistritöö kaks põhiosad jaotuvad teoreetiliseks ja empiiriliseks. Magistritöö teoreetilises osas kirjeldatakse töörahulolu ja motivatsiooni olemust ning erinevaid rahulolu ja motivatsiooni tuntuimaid teooriaid ning nende mõõtmist. Magistritöö empiirilises osas antakse ülevaade uuritavast ettevõttest, valimist, uurimis- ja andmekogumismeetoditest, küsimustikust ja statistilise analüüsimeetoditest, autori poolt läbi viidud uuringu tulemustest. Uuringu tulemusena selgitati välja, et Estonian Plywood AS-i töötajate töörahulolu ja motivatsiooni võib üldiselt pidada pigem heaks. Töötajad pidasid oluliseks kõiki uuritud tegureid – keskmised hinnangud olid vahemikus 4,14–4,58 (5astmelisel skaalal hinnatuna). Töötajate hinnangutest rahulolule jäid keskmised hinnangud pisut madalamaks (vahemikku 3,45–4,05), kuid olid siiski üle keskmise (M = 3, 5astmelisel skaalal hinnatuna). Kõige olulisemaks hindasid töötajad tasustamise faktorisse kuuluvad tegurid, seejärel info liikumist ja koostööd ning otsese juht tegevust. Teistega võrreldes said madalama hinnangu töökeskkond ning karjäär ja areng. Kõige enam olid töötajad rahul oma otsese juhi tegevusega, seejärel töö omaduste ning info liikumise ja koostööga. Kõige madalama hinnangu sai karjäär ja areng. Tööjõuvoolavuse vähendamiseks ja töötajate motiveerimiseks, tuleks tööandjal pöörata tähelepanu motivatsiooni ja rahulolu faktoritele ja nende hinnangutele.est
dc.description.abstractThe aim of the master's thesis was to find out the job satisfaction and motivation of the staff of Estonian Plywood AS and to make suggestions for improvement to the management, based on the research results. Given the company's age and employee turnover rate, the survey was important for supporting the company's development, reputation and stability. Employee feedback helps the organisation's management to gain insight and the information about problem areas as well as strengths, to introduce new measures or improve existing ones. The master's thesis consists of two chapters, subchapters, a summary, references and appendices. The two main parts of the master's thesis are divided into theoretical and empirical. The theoretical part of the master's thesis describes the nature of job satisfaction and motivation, alongside various well-known satisfaction and motivation theories and their evaluation. The empirical part of the master's thesis provides an overview of the surveyed company, the target group, research and data collection methods, questionnaire and statistical analysis methods, based on the results of the research conducted by the author. The results of the survey revealed that the job satisfaction and motivation of Estonian Plywood AS employees can generally be considered rather good. Employees considered all the factors examined important - the average ratings ranged from 4.14 to 4.58 (rated on a 5-point scale). The average ratings of employee satisfaction were slightly lower (between 3.45 and 4.05) but still above average (M = 3.5 on a 5-point scale). The employees considered remuneration factors to be the most important, followed by information flow and cooperation, as well as line management. Work environment, career and professional development were rated lower than other factors. Employees were most satisfied with line management, then with their job characteristics, information flow and cooperation. Career and professional development received the lowest ratings. In order to reduce employee turnover and motivate them, the employer should pay attention to the motivation and job satisfaction factors and their ratings.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecttöörahuloluest
dc.subjectmotivatsioonest
dc.subjectmotivatsioonisüsteemest
dc.titleTöötajate töörahulolu ja motivatsioon Jõgevamaa vineeri tootmisettevõtte Estonian Plywood AS näitelest
dc.title.alternativeEmployees job satisfaction and motivation on the example of plywood production company Estonian Plywood ASeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2022-05-27
rioxxterms.freetoread.startdate27.08.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record