Show simple item record

dc.contributor.advisorInts, Merike
dc.contributor.authorRüütli, Grete
dc.date.accessioned2022-05-13T07:04:57Z
dc.date.available2022-05-13T07:04:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/7351
dc.descriptionMagistritöö Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractMaksude kogumise eesmärk on riigieelarve täitmine, kuid üha enam püütakse maksude kehtestamisega muuta maksumaksjate käitumist ja neid seeläbi mõjutada. Seejuures ei saa unustada, et kui kodanikud ei soovi panustada maksude tasumisse, siis langeb ka maksutulu ning keerukam on pakkuda heal tasemel avalikke teenuseid, seega iga riigi huvi peaks olema võimalikult suure maksukuulekuse saavutamine. Magistritöö eesmärk on välja selgitada maksukuulekust mõjutavad tegurid põllumajandussektoris. Antud töös kasutati kombineeritud uurimismeetodit, mis koosneb kvalitatiivsest ja kvantitatiivsest uurimismeetodist. Andmekogumise meetodina kasutatakse põllumajandusettevõtjate seas läbiviidud küsitlust ning Maksu- ja Tolliameti eksperdiga läbiviidud intervjuud. Lõputöö teoreetilises osas käsitletakse erialast kirjandust, mitmeid uuringuid ja teadustöid. Analüüsi põhjal selgus, et küsitluses osalenud põllumajandusettevõtjad on maksukuulekad ning mõistavad maksude tasumise eesmärke. Suur osa põllumajandus ettevõtetest ei ole maksnud kunagi ümbrikupalka ega jätnud müügikäivet deklareerimata. Peamiseks põhjuseks, miks maksukuulekus langeb on ettevõtete majanduslikud raskused. Oluliseks mõjutajaks maksukuulekuse kujunemisel on avaliku sektori asutuste tegevus ja maksuhalduri suhtumine. Analüüsides nii teooria, küsitluse kui ka intervjuu materjali tegi autor kaks ettepanekut maksukuulekuse parandamiseks. Esmalt keskenduda teavitustöö tegemisele erinevates vanusegruppides, et teadlikus oleks suurem ja sihtgrupp ei oleks vaid noored. Teiseks keskenduda maksumaksjatega suhtlusel just nõustamisele ja usaldusele, mitte karistamisele, nii on võimalik maksumaksjaid vabatahtlikult maksukuulekusele suunata.est
dc.description.abstractThe purpose of collecting taxes is to implement the state budget, but the imposition of taxes is increasingly trying to change the behaviour of taxpayers and thereby influence them. It must not be forgotten, that if citizens do not want to contribute to the payment of taxes, tax revenues will also fall and it will be more difficult to provide a good level of public services, so it should be in the interest of every country to achieve the highest possible tax compliance. The purpose of the master's thesis is to find out the factors influencing tax compliance in the agricultural sector. In this research, combined research methods were used, which consists of a qualitative and quantitative research methods. The data collection method used is a survey conducted among agricultural entrepreneurs and interview with an expert from the Tax and Customs Board. The theoretical part of the research consists professional literature, several studies and research papers. The analysis showed that the agricultural entrepreneurs are tax-compliant and understand the purposes of paying the taxes. A large proportion of agricultural holdings have never paid envelope wages or failed to declare sales. The main reason for the tax compliance fall is the economic difficulties of companies. An important factor in the development of tax compliance is the activities of public sector institutions and the attitude of the tax authority. Analysing the theoretical part, the survey and the results from an interview, the author made two suggestions for improving tax compliance. Firstly, to focus on outreaching in different age groups so that there is more awareness and the targeted group should not be just young people. Secondly, when communicating with taxpayers, to focus on giving advice and to build trust, not to punish, so that it is possible to guide taxpayers to tax compliance on a voluntary basis.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaksukuulekusest
dc.subjectmaksudest kõrvalehoidmineest
dc.subjectmaksukäitumineest
dc.titlePõllumajandusettevõtjate maksukuulekusest
dc.title.alternativeTax compliance of agricultural entrepreneurseng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2022-05-26
rioxxterms.freetoread.startdate26.08.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record