Show simple item record

dc.contributor.advisorNõmmela, Mari
dc.contributor.authorVesso, Elerin
dc.date.accessioned2012-06-12T12:19:07Z
dc.date.available2012-06-12T12:19:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/717
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli teha ettepanekuid Vana-Kuuste mõisapargi hoolduskava koostamiseks, et säiliks ajalooline park ja selle struktuur. 1984. aastal koostati pargist põhjalik ülevaade ja anti ka juhiseid pargi korrastamiseks, kuid vahepealsete aastate jooksul on parkide hoolduspõhimõtted muutunud, mistõttu ei saa vanu ettekirjutusi enam täpselt järgida. Metoodikaks oli esiteks teoreetiliste teadmistega ning seejärel uurimisobjektiga tutvumine. Lõpuks analüüsiti kogutud empiirilist materjali, hinnates varasemaid hooldusettepanekuid ja pargi olemasolevaid väärtusi. Viimase puhul kasutati SWOT analüüsi. Ajaloolisele mõisapargile koostati rekonstrueerimise projekt 1984. aastal, mis realiseeriti vaid osaliselt. Võttes arvesse ettenähtud tööde mahtu ja maksumust, pöörati hooldustööde tegemisel enam tähelepanu pargi elusale poolele: teostati puistu, põõsaste ja pargiaasade hooldust ning puhastati tiik ja selle äravoolukraav. Pargi teisele terrassile rajati jalgpalli- ja võimlemisväljak, asfalteeriti peahoone esiväljak jne. Rekonstrueerimise projektist mööda minnes teostati puude ja põõsaste istutamine vähendatud mahus ja osaliselt teises liigilises koosseisus ning pargiinventar paigutati ettenähtust teise kohta. Teostamata jäi projektis ette nähtud teedevõrgu muutmine koos spordirajatiste komplekse lahendusega jne. Nõukogude perioodil asuti küll vanade parkide hooldamisele tähelepanu pöörama, kuid mõisaparkide säilitamise idee oli veel noor ja vajas arenguruumi. Swot-analüüsist selgus, et pargi tugevateks külgedeks on pargi ajaloolisus, keskmine liigirikkus ja osaliselt säilinud mõisaansambel. Ajaloolisel pargialal on hea asend tänapäevase asustuse suhtes, mis võimaldab pargi tiheda kasutuse. Pargil on olemas omanik Kambja Vallavalitsuse näol, hooldaja, kelleks on Kuuste Kool ja aktiivsed kohalikud inimesed, kes on huvitatud kodukoha väärtustamisest. Pargi ohuks on ilma planeeringuta puude ja põõsaste istutamine, mis võib jäädavalt rikkuda ajaloolise pargiruumi. Sellest tulenevalt näevad ettepanekud ette esmajärjekorras puude ja põõsaste istutuskava koostamist pargi puistu säilitamiseks. Pidevat hooldust vajavad pargi aasad, alleed ja teed. Puhastada tuleb tiik ja selle juurde kuuluv äravoolukraav ning mõisaaegse viinaköögi varemed. Rajades kolmandale terrassile spordiväljakud ja terviserajad, lahendaks see kooli ja looduskaitsjate vahelise konflikti. Uus rekonstrueerimise projekt lahendaks eelnimetatud probleemid ning eraldaks ajaloolise pargiala kooli vajadusi rahuldavatest rajatistest.est
dc.description.abstractThe task of this work was to make suggestions for composing Vana-Kuuste manor park maintenance plan in order to preserve historic park and its structure. In 1984 comprehensive overview of the park was made together with guidelines for managing the park. In the intervening years the managing principles have changed and therefore the old principles can not be precisely followed anymore. The first methodology was making acquaintance with theoretical knowledge and then with investigative object. Finally, the collected empirical material was analyzed by evaluating previous maintenance guidelines and the existing values of the park. For the latter, SWOT analysis was used. Reconstruction project was composed for the historical park in 1984 but was realized only partly. Taking into account the volume and the cost of the works that had been required in the project more attention was paid to the living part of the park when maintaining the area. The stand, bushes and park meadows were maintained, pond and the drainage dtich were cleaned. Football and gymnastics fields were built to the second terrace, area in front of the main building was asphalted etc. Trees and bushes were planted in reduced volume and partly in different species composition. Inventory was placed to different place than required. Some works that had been required in the reconstruction project were left unrealized: changing the road network, integrated sport facilities solution etc. Although people started to pay attention to maintenance of manor parks during the Soviet period the idea of preserving manor parks was still young and in need of improvement. The strengths of the park are: historicity of the park, average species richness and partly extant manor. Historic park area has good location in today’s settlement which allows dense usage of the park. Park has owner (Kambja Vallavalitsus), groundskeeper (Kuuste Kool) and active local people who are interested in valuing their home area. Planting trees and bushes without plan is threat to the park because it could damage historic garden’s space permanently. As a consequence the suggestions are to compose planting plan in order to retain the stand. Park meadows, alleys and roads are in need of constand maintenance. Pond, drainage ditch and nearby ruins have to be cleaned. By building sports fields and trails to the third terrace the conflich between conservationists and school would be solved. New reconstruction project would solve aforenamed problems and historic park area would be separated from the facilities that meet the needs of school.eng
dc.subjectmõisaparkest
dc.subjecthoolduskavaest
dc.subjectVana-Kuusteest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleEttepanekuid Vana-Kuuste mõisapargi hoolduskava koostamiseksest
dc.title.alternativeSuggestions for composing Vana-Kuuste manor park maintenance planeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-13
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record