Recent Submissions

  • Sada aastat emakeelset akadeemilist metsandusharidust Eestis 

    Sibul, Ivar (koostaja); Meikar, Toivo (koostaja); Kasesalu, Heino (koostaja); Trei, Piret (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
    Saateks
  • Metsamullast metsakasvukohatüübini 

    Asi, Endla (koostaja) (Keskkonnaagentuur, 2021)
    Aastatel 2006–2008 läbi viidud metsamullaseire teise ringi ajal metsaseire I astme vaatlusaladel (ICP Forests Level-I, rahvusvaheline pilootprojekt BioSoil Soil) tehti kõigist projekti raames rajatud mula põhikaevete ...
  • Metsasõbra meelespea 

    Sell, Indrek (koostaja); Kinks, Riho; Kraut, Ann; Leis, Mare; Lutsar, Lauri; Martin, Ants-Johannes; Palo, Anneli; Sell, Indrek; Timm, Uudo (Eestimaa Looduse Fond, 2014)
    Hea lugeja! Hoiad käes Eestimaa Looduse Fondis koostatud raamatut meie metsade loodusest. Raamatu eesmärk on pakkuda taustateadmisi inimestele, kes teevad või plaanivad metsas raietöid. Olgu see langetustraktori roolis ...
  • Põllumajandustehnika II, Karjandustehnika : õpik kõrgkoolidele 

    Leola, Arvo; Priekulis, Juris; Leola, Taavi; Reinvee, Märt; Luik, Matis (Eesti Maaülikool, 2021)
    Põllumees, kes põllutööajakirja ei loe, sarnaneb niitjaga, kes niidab, aga oma vikatit ei terita. Sarnaneb õpilasega, kes õpib õpikuta.“ Nii võtab põllumehe harimise kokku Eesti põllumajandusteadlane, põllutöömasinate ...
  • Statistiline mets : 20 aastat statistilist metsainventeerimist Eestis 

    Aitsam, Viio; Sims, Allan; Tolm, Tarmo; Nikopensius, Maris; Karu, Helen; Raudsaar, Madis; Valgepea, Mati; Timmusk, Tiiu; Pärt, Enn (Keskkonnaagentuur, 2019)
    Mets. Sel lühikesel sõnal võib olla inimeste jaoks vägagi erinev tähendus. On neid, kelle jaoks mets on midagi kauget ja vähetähtsat, vaid taustapilt autosõidul ühest linnast teise. Mõni otsib metsalt vaimset tuge, teine ...
  • Puiduenergia : väljaanne metsaomanikule 

    Vilkriste, Lelde (Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut, 2012)
    Uued stiimulid metsaomanikele. Puidu kasutamine energiaallikana on Eestis järjest aktuaalsemaks muutumas. Seda tingivad lisaks ELi seatud eesmärkidele ning kliimamuutuste ja CO2 heitkoguste vähendamisega seotud ...
  • Teejuht püsimetsandusse 

    Remm, Liina (koostaja); Kuresoo, Liis (koostaja); Rünkla, Mihkel (koostaja) (Eestimaa Looduse Fond, 2020)
    Selle kirjatöö peamine eesmärk on, nagu pealkirigi ütleb, teed juhatada. Teekonnale on oodatud kõik, kes soovivad end mitmesuguste looduslähedaste metsa majandamise võtetega kurssi viia. Kuigi retk võiks pakkuda huvi ...
  • Dendroloogilised uurimused Eestis. 2 

    Sander, Heldur (toimetaja); Tamm, Ülo (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut (Eesti Põllumajandusülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut, 2000)
    Käesolev teine Dendroloogiliste uurimuste väljaanne koosneb Eestisse introdutseeritud ja kodumaist dendrofloorat ning põlispuid käsitlevatest ja botaanikaaedadega seotud uurimustest. Väljaannet on laiendatud, avaldades ...
  • Puude ja põõsaste määraja : pungade, ja puu anatoomiliste- ja wälis-tundemärkide järele 

    Mathisen, Andres (koostaja); Weerberg, Karl (koostaja) (1922)
    Väljaande tekstis sisaldub 66 joonistust.
  • Puude ja põõsaste määraja lehtede järele 

    Mathiesen, Andres (koostaja); Werberg, Karl (koostaja) (1921)
    Sisukord
  • Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. II osa 

    Alekand, Koit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2007)
    EL veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide saavutamisastme määramiseks hinnatakse lisaks veekogude veekvaliteedile ka veekogude bioloogilist mitmekesisust. Kuna see võib erinevatel veekogudel sõltuvalt reljeefist, pinnasest ...
  • Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I osa 

    Alekand, Koit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2007)
    Käesoleva juhendi eesmärgiks on olemasolevatel keskkonnauuringute tulemustel ja praktilistel kogemustel põhinevate juhiste fikseerimine maaparandussüsteemidele Maaparandusseaduses sätestatud keskkonnatingimuste täitmiseks, ...
  • Dendroloogilised uurimused Eestis. 1 

    Sander, Heldur (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts (Eesti Põllumajandusülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts, 1999)
    Dendroloogial kui teadusharul on Eestis sügavad traditsioonid. Eelkõige on dendroloogia areng ja Euraasia puittaimede uurimine ning introdutseerimine Eestisse seotud Tartu Ülikooliga aastail 1802–1918 ja seal töötanud ...
  • Dendroloogilised uurimused Eestis. 3 

    Sander, Heldur (toimetaja); Tamm, Ülo (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut (EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, 2002)
    Käesolevas Dendroloogiliste uurimuste inglise- ja eestikeelses väljaandes pühendatakse rohkem tähelepanu dendroloogilistele kollektsioonidele, sest 2001. aastal täitus 80 aastat EPMÜ Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ...
  • Meetme 3.4 raames maaparandussüsteemide rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve tegemise juhend 

    Saamann, Endel (koostaja); Kirotar, Ain (koostaja); Puu, Hannes (koostaja); Timmusk, Toomas (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
    Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda soovitusi maaparandussüsteemide keskkonnasõbralikumaks rekonstrueerimiseks, mis tagaks maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise ja veekaitse nõuete täitmise. Samuti anda nõuandeid ...
  • Sõnnikuhoidlate ehitamine 

    Leola, Arvo; Leola, Taavi; Luts, Vello; Luts, Vello (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
    Käesolev trükis on valminud EV Põllumajandusministeeriumi tellimisel. “Sõnnikuhoidlate ehitamise” trükis on mõeldud kasutamiseks abivahendina sõnnikuhoidlate planeerimisel ja ehitamisel põllumajandusettevõtjate, konsulentide, ...
  • Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine 

    Õunap, Heino (koostaja); Hanso, Märt (koostaja); Õunap, Heino (toimetaja) (Erametsakeskus, 2016)
    Eesti asub looduslike tingimuste poolest üsna soodsas kliimavöötmes, kui pidada silmas metsakaitselisi aspekte. Ulatuslikke metsakahjustusi, mis mujal tingitud looduslikest teguritest, ei juhtu väga tihti. Need on eelkõige ...
  • Lehtmetsade kasvatamine 

    Tullus, Hardi (Erametsakeskus, 2016)
    Teie ees olevasse raamatusse on haaratud paljude Eesti metsateadlaste tähelepanekud ja soovitused lehtpuupuistute kasvatamisel. Kuna alati ei ole kerge leida iga tarkuse esimest väljaütlejat ja kirjasõnas fikseerijat, ...
  • Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine 

    Jänes, Jüri (koostaja) (2001)
    Käesolev raamat on mõeldud kasutamiseks metsandusliku käsiraamatuna ning ümarpuidu mõõtmise ja hindamise soovitusliku juhendmaterjalina. Ümarpuiduga sooritatavates tehingutes võib seda juhendmaterjali kasutada mõõtmise ja ...
  • Forest measurement with relascope : practical description for fieldwork with examples for Estonia 

    Järvis, Jüri (Formaks, 2013)
    The relascope and relascope measurement was invented and introduced by Austrian forest scientist Walter Bitterlich (Bitterlich 1947, 1948). The method is widely used because it is simple, handy and quick. However, the ...

View more