Recent Submissions

 • Kergemassilise platvormhaagise arendus 

  Juss, Janar (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö raames projekteeritakse kergemassiline platvormhaagis autonoomse mustikaroboti teenindusjaamale. Tagamaks hooldusjaamaga parem ligipääsetavus mustikapõllule on vaja haagise tühimassi vähendada. Töö ...
 • Üksikkorras valmistatud sõiduk 

  Juuse, Tarko (Eesti Maaülikool, 2023)
  Pikap tüüpi sõidukid, kus uuema mudeli raamile paigaldatakse vana kere, on Ameerika Ühendriikides laialt levinud, tuntud ka restomod ja rat rod nime all. Sellise sõiduki peamine puudus on juhitavus, sest raske V8 mootor ...
 • Soonrulldosaator täppisväetamiseks 

  Randla, Gregor (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kultuurmustikataimede kasvamise soodustamiseks luuakse robotit, mis valmides sõidab põllul, tuvastades iga mustikataime hetkeolukorra ja doseerides vastavalt sellele õige koguse graanulväetist. Töö eesmärgiks on leida ...
 • Vesiniku mõju diiselmootori efektiivsuslikele parameetritele 

  Tarmo, Artur (Eesti Maaülikool, 2023)
  Arvestades viimaste aastate sätestatud kahjulikke heitkoguste piirmäära ning kütusehinna tõusu on suurenenud ootused diiselmootorite alternatiivsete kütuste rakenduste osas. Üheks võimaluseks on kasutada vesinikku, mis ...
 • Jagatud veoskeemiga hübriidajami efektiivsuse analüüs 

  Auväärt, Priit (Eesti Maaülikool, 2023)
  Lõputöö eesmärk on modelleerida dünaamika karakteristikud sportliku vabaajasõiduki erinevate jõuallikate kohta. Töös leitakse vastus küsimusele, kas on otstarbekas tehnilises ning rahalises mõttes lisada sõidukile ...
 • Põldroboti platvormi arendus marjaistandustesse 

  Valdre, Karl (Eesti Maaülikool, 2023)
  Töös käsitletakse põldroboti projekteerimise temaatikat, esitatakse kirjanduslik ülevaade, tutvutakse erinevate tehnoloogiliste lahendustega ning pakutakse välja autori projekteeritud koondlahendus. Kirjanduslikul ülevaate ...
 • Puidutöötlusettevõtte energiakasutuse analüüs 

  Martens, Ott (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kallineva tootmise tõttu on ettevõtetele kasumlikum leida ise lahendusi, kuidas sõltuda vähem energiahindadest. Lisaks on üha olulisem järgida keskkonnasõbralikku tootmist. Uurimistöö esimene osa keskendub teaduskirjanduse ...
 • Cantera simulatsioonitarkavara rakendused õppevahendina 

  Truver, Anna (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on töötada välja Cantera simulatsioonitarkvaral põhinev õppevahend, mis võimaldaks õpetada simulatsioonitarkvara kasutamise ning selle rakendamist inseneriülesannete lahendamisel. Programmi ...
 • Põldroboti teenindusjaama komposiitmaterjalist pealisehituse arendus 

  Kuusik, Magnus (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud lõputööga prooviti leida lahendus põldroboti teenindusjaama kergemaks muutmisel. Varasemalt on valmisatud antud teenindusjaama alumiiniumist, mis on küll kerge kaaluga, aga mitte piisavalt. Tulenevalt teenindusjaama ...
 • Põllundusroboti hooldejaama metallsõrestikuga pealisehitise arendus 

  Pellja, Armand (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva magistritöö eesmärk on luua mobiilne põllundusroboti hooldejaam. Põllundusroboti hooldejaam peab vastama maanteetranspordiks kehtestatud nõuetele ning olema ohutu. Uuritakse erinevaid patente ning turul olevaid ...
 • Eramajapidamise elektrienergia tarbimisrežiimi optimeerimine akude abil 

  Bluum, Martin (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud magistritöö analüüsib akude integreerimist olemasolevasse päikesepaneelidega süsteemi ning strateegiaid kuidas akusid optimeerida. Töö on jaotatud viieks osaks. Esimeses osas tutvustatakse tänapäevaseid energiasalvestus ...
 • Mikroelektrivõrkude optimeerimise võimalused tarkvara Homer Energy abil 

  Nikolajenko, Aleksandr (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesolev magistritöö keskendub mikroelektrivõrkude olemasolule ja nende optimeerimise võimalustele. Töö eesmärk on tutvuda HOMER Pro tarkvaraga, selle põhifunktsioonidega ja kasutamisvõimalustega ning optimeerida HOMER ...
 • Jagatud veoskeemiga hübriidajami effektiivsuse analüüs 

  Auväärt, Priit (Eesti Maaülikool, 2023)
  Lõputöö eesmärk on modelleerida dünaamika karakteristikud sportliku vabaajasõiduki erinevate jõuallikate kohta. Töös leitakse vastus küsimusele, kas on otstarbekas tehnilises ning rahalises mõttes lisada sõidukile ...
 • Meditsiinilabori töötajate tööasendite mõju skeletilihasvaevustele ning ergonoomikalise sekkumistegevuse tõhusus 

  Ilves, Karina (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada tööasenditest tulenevate skeletilihaskonna vaevuste (SLV) esinemist ja hinnata ergonoomikaliste sekkumiste tõhusust meditsiinilabori töötajate hulgas. Analüüsiti SLV ...
 • Elektriõhuliinide projekteerimistulemuste võrdlus erinevate standardite alusel 

  Kapanen, Matti (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud magistritöö eesmärk on anda ülevaade Eestis Nõukogude Liidu ajal kehtinud standardi ning tänapäeval kehtiva standardite erinevustest tuginedes 110 kV õhuliini juhtmete projekteerimisele. Eesmärk saavutatakse ...
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid kiirabitöös ning nende seosed töötaja tervise ja kognitiivse töövõimega 

  Kikka, Elis (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kiirabitöötajate ametit võib pidada üheks kõrge riskiga tööks, kuna väljasõidud on seotud erinevate ootamatute ohuolukordadega, kus tuleb teha kiireid otsuseid ja omada kõrget erialast vilumust inimelude päästmisel. ...
 • Õppejõu tervis ja töövõime kaug- ning tavatöö keskkonnas 

  Karu, Kati (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva uuringu eesmärgiks oli välja selgitada kaug- ning tavatöökeskkonnas töötamise mõju õppejõu füüsilisele ja vaimsele tervisele ning töövõimele ja anda uuringutulemustest lähtuvalt soovitusi tervist säästvamaks ...
 • Sundasendite ergonoomikalised hindamismeetodid 

  Nellis, Kaie (Eesti Maaülikool, 2023)
  Füsioloogilised ohutegurid (korduvliigutused, sundasendid, raskuste käsitsi teisaldamine, raske füüsiline töö) põhjustavad Eestis enamiku tööga seotud haigustest. Selleks, et ergonoomikalised sekkumistegevused oleksid ...
 • Photoelectric Properties of ZnO Nanorods 

  Kaeval, Henno (Eesti Maaülikool, 2023)
  In this study, electrical and photoelectrical properties of ZnO nanorods were investigated. This study is the continuation of my bachelor’s work where I studied absorption and band gap properties of ZnO nanoparticles. ...
 • Raudnikkelakude kasutusvõimaluste uurimine võrguühenduseta elektrisüsteemides 

  Õun, Emili (Eesti Maaülikool, 2023)
  Võrguühenduseta ehk off-grid elektrisüsteemid on muutumas üha populaarsemaks seoses laialdase taastuvenergiaallikate kasutuselevõtuga ning sellest tuleneva elektritootmise detsentraliseerimisega. Off-grid süsteemis on ...

View more