Now showing items 1-20 of 35

 • 3D-prinditud polümeersõrestikuga betoonsilluste uurimine 

  Ruusmäe, Rauno; Solom, Siiri (Eesti Maaülikool, 2022)
  Plastikute osakaal meie ühiskonnas on märkimisväärne, kuid osakaal ehituses kasutatavate materjalidena vaid marginaalne. Enamike plastikute kasutamisel on probleemiks nende vähene taaskasutamine, tugevusomadused ning ...
 • BIM rakendusvõimalusi büroohoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel 

  Malts, Mehis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ehitussektoris oodatakse üha enam energiasäästlikke ja efektiivsemaid projekteerimis- ja ehituslahendusi. Seda aga algupärase 2D projekteerimisega saavutada on väga raske, sest esineb palju vigu ja on aeganõudev. ...
 • CNC-töötlustega puusepaliidetega metsloomade välistatsionaari projekteerimine ja sõlmede tugevusomaduste uurimine 

  Ilves, Heigo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Viimastel aastatel on ehitustööstuses hakatud ehitatavate hoonete keskkonnamõju vähendamiseks pöörama suuremat tähelepanu loodust säästvate ehitusmaterjalide kasutamisele. Puit on üks sellistest materjalidest, mille ...
 • Eesti jalgpallikohtunike füüsiline ja vaimne töökeskkond 

  Pikat, Mark-Julius (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti jalgpalliga ning spordiergonoomikaga seotuid küsimusi on oluline uurida, kuna jalgpallinõuded kasvavad iga päevaga ja sellega peavad kaasa liikuma ka jalgpallikohtunikud. Spordiergonoomika puudutab lisaks tavalise ...
 • Eesti kuivendussüsteemide keskkonnarajatised. Seisundi uuring 

  Must, Meelis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Maaparanduse eesmärk on suurendada ja kindlustada põllumajandustootmist. Euroopa Liidus on põllumajandussektori üleüldise tegutsemise aluseks ühine põllumajanduspoliitika, mis koosneb otsetoetustest ja maaelu arengu ...
 • Ehitusõiguse pindala tuvastamine Ehitisregistri ja Eesti topograafia andmekogu andmetel 

  Jarne, Diana (Eesti Maaülikool, 2022)
  Maa väärtuse ajakohane teave on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste kui ka ettevõtjate jaoks turuhinna määramisel maahalduse kõigis aspektides igapäevaselt vajalik, kuid selleks on vaja usaldusväärset teavet kogu maa ...
 • Ergonoomikalabori disain 

  Mardi, Epp (Eesti Maaülikool, 2022)
  Magistritöö eesmärk oli luua kasutajate vajadusi arvestav ergonoomika laboratooriumi disaini-lahendus, mis toetab ergonoomika kriteeriumidele vastavaid õppimis- ja õpetamisvõimalusi. Meetod. Õpikeskkonna mõju hindamiseks ...
 • Erinevate projektlahenduste mõju ehitushinna kujunemisel Põlva Hoolduskeskuse ehitusprojekti näitel 

  Soll, Sven (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ühiskonna sotsiaalmajanduslikus arengus on võtmeroll ehitussektoril. Ehitusvaldkond toetab majanduse jätkusuutlikku arengut ning selle kaudu on võimalik ellu viia regionaal-, sotsiaalja kliimapoliitikat. Ehitussektoris ...
 • Glatsioisostaatilised maastikud maa ja mere piiril 

  Konks, Margot (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tänu Maa-ameti tegevusele suurepäraste ruumiandmete tootmisel, on täna rohkelt kõigile kättesaadavat infot erinevate maastike kohta, mis ühest küljest pakub palju avastamisvõimalusi, kuid samas tekitab ka küsimusi ja ...
 • Harvendusraie kvaliteedi uurimine RMK kuusikutes 

  Lepistik, Mattis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Harvendusraie üheks eesmärgiks on puistute sanitaarse seisundi parandamine, kuid intensiivse metsamajandamise tagajärjel võib sellel olla vastupidine efekt. Puistu ja maapinna kahjustused põhjustavad puude juurdekasvu ...
 • Hübriidhaavikute alustaimestik endises Aidu põlevkivikarjääris 

  Kalle, Anni (Eesti Maaülikool, 2022)
  Loodusliku mitmekesisuse säilimiseks ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks on soovitatav ammendunud karjäärid metsastada. Leitakse, et männi kõrval, mis on üldiselt levinud puuliik karjääride metsastamisel, võiks ...
 • Järvselja õppe- ja katsemetskonna tormikahjude hindamine fotogrammmeetriliste meetoditega 

  Rahu, Oscar; Siim, Karmo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Uurimistöö eesmärgiks oli tuvastada, kasutades mehitamata õhusõidukiga tehtud aerofotosid, Järvselja metskonnas tormikahjustuste ulatust ning hinnata ortofotomosaiikide piksli suuruse mõju hinnangu kvaliteedile. Selleks ...
 • Kavadi järve vesiehitiste rekonstrueerimisprojekt 

  Kõivist, Innar (Eesti Maaülikool, 2022)
  Õigeaegne vesiehitise seisukorra hindamine ning vajadusel asjakohase rekonstrueerimislahenduse leidmine võimaldab vältida vesiehitise amortiseerumisest tulenevaid tagajärgi. Töö eesmärk on hinnata Kavadi järvega seotud ...
 • Kiikingu haagis 

  Raudsepp, Raido (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kiiking on spordiala, kus kiikuja peab võimalikult pikkade aistega kiikuma üle võlli ehk 360 kraadi. Kiigu transportimiseks on vaja kiik langetada vertikaalsest asendist horisontaal asendisse ning lahti võttes pakkida ...
 • Kliimakambri kavandamine, projekteerimine, ehitamine ja katsetamine 

  Poolakese, Morten (Eesti Maaülikool, 2022)
  Hoonete energiatõhusate piirdekonstruktsioonide ja erinevate ehitusdetailide kinnitusviiside projekteerimiseks tehniliste lahenduste leidmisel tuleb uurida nende käitumist eelnevalt erinevates kliimatingimustes, mida ...
 • Kodukontorite hindamine distantsilt 

  Kõiv, Marge (Eesti Maaülikool, 2022)
  Töötervishoiu-ja tööohutuse seaduse ning selle rakendusaktide kohaselt on tööandja kohustatud tagama töötajale ohutu ja tervisliku töökoha. Covid-19 kriisi ajal saadeti suur osa kuvariga töötajaid kaugtööle, kuid ...
 • Korduvliigutustega tööülesannete ergonoomikaline hindamine 

  Ilves, Merili (Eesti Maaülikool, 2022)
  Korduvliigutustega tööülesannete mõju hindamiseks töötaja tervisele on väga oluline metoodiline lähenemine. Eestis puuduvad riiklikud suunised korduvliigutuste hindamiseks ning emakeelse ergonoomikalise hindamise võimalused ...
 • Kristalliliste veekindluse lisandite mõju betooni valitud omadustele 

  Oper, Joonas (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesolevas magistritöös uuriti erinevate kristalliliste veekindluse lisandite mõju betoonile tugevusklassiga C30/37, keskkonnaklassiga XC4. Uurimise all olid betooni survetugevus, veeimavus ja iseparanemise võime. Magistritöö ...
 • Lapsehoidjate tööstressi ja läbipõlemist mõjutavad tegurid Tartu linna näitel 

  Kurg, Liana (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lapsehoidja (child care worker) on erialase väljaõppe saanud lastega vahetult töötav lasteasutuses või kodukeskkonnas töötav isik. Ootused pädevale lapsehoidjale on kõrged ning töö vastutusrikas. Eesmärk: analüüsida ...
 • Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste vastavus maakorralduse nõuetele 

  Troost, Patricia (Eesti Maaülikool, 2022)
  Maa kui ressursi säilitamiseks on vaja maakorraldust. Maakorralduse rakendamise tulemusena maaressursside kasutamise olukord paraneb. Maakorralduse edukaks läbiviimiseks on vaja täita maakorralduse nõudeid. Käesoleva ...