Now showing items 1-20 of 70

 • APJ freespingi makroprogrammeerimine 

  Kenk, Argo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Arvprogrammjuhtimisega (lüh APJ) freespingi töö automatiseerimise vältimatuks osaks on makroprogrammeerimine, mistõttu on see vajalik oskus tänapäevases tootvas tööstuses. Töö eesmärgiks on luua APJ freespingi ...
 • Autoklaavide jahutusprotsessi käigus vabaneva heitsoojuse kasutamise võimalused soojuspumbaga 

  Grigor, Andres (Eesti Maaülikool, 2019)
  Euroopa Liidu toimimise lepingu üks energiapoliitika eesmärke on taastuvate energiaallikate edendamine. Seda püütakse soodustada Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2001, 11. detsember 2018. Direktiivis ...
 • Betoontoodete ettevõtte töökeskkond ja töötajate tervis 

  Roogsoo, Agne (Eesti Maaülikool, 2019)
  Betoonitööstus on maailmas laialt levinud tööstusharu, kus töötab palju töötajaid. Betooni tootmisega kaasneb palju tõsiseid terviseriske ja haigusi. Betoonitööstuse töökeskkond on üks mürarikkamaid ning õhus leidub palju ...
 • Digitaalne õppematerjal luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks 

  Avi, Indrek (Eesti Maaülikool, 2019)
  Luu- ja lihaskonna ülekoormushaigused mõjutavad miljoneid Euroopa Liitu kuuluvate riikide töötajaid. Ainuüksi Eestis on need haigestumised peamiseks töötajate ajutise töövõimetuse põhjuseks, mistõttu on pärsitud ettevõtete ...
 • Eesti elektrisüsteemi ümbersünkroniseerimise võimalikud riskid 

  Valgemäe, Edi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti elektrisüsteemile avalduvaid riske olles ühendatuks Venemaa ühendatud sünkroonalaga ning riske, mis võivad avalduda Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisel Mandri – ...
 • Eesti kohalike omavalitsuste huvid mereala ruumilisel planeerimisel 

  Kase, Kairit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Nõudlus mereressursside järele suurendab merekeskkonnas inimtegevust, mis omakorda põhjustab järjest tugevamat survet merealade kasutamisele. Erinevate valdkondade koostoimimiseks ja huvide tasakaalustamiseks võtsid 2014. ...
 • Eesti puitakna- ja uksetööstuse ekspordi konkurentsivõime 

  Nagel, Markus Peter (Eesti Maaülikool, 2019)
  Puidust akna- ja uksetootmine on Eestis suure eksportosakaalu ja tööhõivega tööstusharu, kuid selle rahvusvaheline konkurentsivõime on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis põhjalikult uurimata. Magistritöö eesmärgiks ...
 • Eesti Vabariigi (1918-1940) ajal ehitatud puitkarkasselamute seisukord ning renoveerimisvõimalused 

  Mirsalajev, Rauf (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeval on väga oluline, et ei kulutataks liigset energiat, et tagada eluruumides mugav ja tervislik sisekliima. Sellest tulenevalt esitatakse uutele ja renoveeritavatele hoonetele aina rangemaid energiatõhususe ...
 • Eesti väikemetsaomanike kohaseotuse kvalitatiivne analüüs 

  Sepp, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsasektori kirjeldamisel on olulise tähtsusega indikaator metsamaa omandiline kuuluvus. Tavaliselt jaotatakse metsmaad vaid riigi- ja erametsaks, kuid metsade kasutamise täpsemal vaatlemisel selgub, et erametsaomandi ...
 • Ehitusseaduse muutumise mõju ehituskeskkonnale 

  Sepp, Kevin (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tänapäeva ehitus on muutunud väga komplitseeritud tegevuseks ning jõudnud tasemele, mil arhitektid ja ehitajad jätavad üha modernsemate ning võimsamate ehitistega mulje justkui miski pole enam võimatu. Üha keerulisemaks ...
 • Ekopanely põhuplaatide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste uurimine 

  Antsmäe, Allan (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolevas magistritöös uuriti Tšehhi ettevõtte Ekopanely poolt valmistatud põhuplaatide mehaanilisi- ja füüsikalisi omadusi, eesmärgiga suurendada põhuplaatide kasutus võimalusi ehituses. Magistritöö käigus uuriti ...
 • Elamu autonoomse elektrivarustussüsteemi optimeerimine 

  Salem, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Päikeseenergia on piiramatuim loodusressurss. Päikeseenergiat saab elektriks muundada protsessiga, milleks vajalikud seadmed on hääletud ning suhteliselt töökindlad liikuvate osade puudumise tõttu. Samuti ei kaasne ...
 • Elektromügraafia tagasisideseadme arendus 

  Štrik-Ott, Mari-Liis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektromüograafia (EMG) on valdkond, mis on spetsialiseerunud elektrooniliste seadmete kasutamisele lihaste bioelektrilise aktiivsuse mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Ergonoomikas kasutatakse lihasaktiivsuse mõõtmiseks ...
 • EMÜ taastuvenergeetika laboratooriumi andmebaasi rakendusvõimaluste laiendamine 

  Hellaste, Oliver (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti Maaülikooli Tehnikamajas asuv taastuvenergeetika õppelaboratoorium on rajatud 2014. aastal ettevõtte Energiatehnika OÜ poolt. Laboratooriumi kasutuse põhiülesandeks on uurida energiasalvestitest, energia tarvitajatest ...
 • Energiakasutuse õppe võimalikud arengusuunad bakalaureuse- ja magistriõppekavades EMÜ tehnikainstituudis 

  Pihlap, Heino (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev magistritöö keskendub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis energiakasutust õpetavatele õppekavadele. Töö eesmärgiks on kaasajastada magistriõppes olevat Energiakasutuse õppekava ning bakalaureuseõppes oleva ...
 • Erosioonisimulaatori katsetamine nõlvakattematerjalide uurimiseks 

  Jüriöö, Reio (Eesti Maaülikool, 2019)
  Reoveepuhastites tekib puhastusprotsessi kõrvalsaadusena toitaineterikast reoveesetet. Setet käideldakse ning selle tulemusel valmivat settekomposti saab taaskasutada. Settekomposti üheks võimaluseks on kasutamine ...
 • Geoidi mudeli EST-GEOID2017 täpsuse analüüs Tartu linnas 

  Soodla, Daiva (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolevas töös on uuritud Eesti geoidi mudeli EST-GEOID2017 täpsust ja nihet Tartu linnas, mis on ka antud töö eesmärk. Aina enam kasutatakse tänapäeval mõõdistamise meetodit RTK pluss geoid, kuna see on tunduvalt kiirem, ...
 • Hoone aerofotogramm-meetriline mõõdistamine UAV-ga 

  Kirs, Even (Eesti Maaülikool, 2019)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida UAV kasutusvõimalusi hoone, selle fassaadi ja katusepinna täpseks mõõdistuseks mitte orbitaalsel aerofotogramm-meetrilisel meetodil. Eesmärgi saavutamiseks teostati andmete kogumised ...
 • Hruštšovkade energiakulu ja renoveerimisvõimalused liginullenergiahooneteks 

  Kaseleht, Hardi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Hruštšovkad on Eestis vanad ja vajavad põhjalikku renoveerimist. Esimesed liginullenergia SmartEnCity majad on ehitamisel. Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida erinevaid renoveerimisvõimalusi tüüpprojekti järgi ...
 • Järvselja õppe- ja katsemetskonnas aastatel 2015-2017 tehtud harvendusraiete ökonoomiline analüüs 

  Vellak, Priit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Harvendusraied on ühed olulisemad metsakasvatuslikud võtted, mille mõju nii puude kui puistu arengule ja puiduproduktsioonile on küllatki palju uuritud. Käesoleva magistritöö põhieesmärk on uurida ja selgitada Järvselja ...