Now showing items 1-20 of 89

 • 3D printimine termoplastse polüuretaaniga 

  Hermanson, Egon (Eesti Maaülikool, 2017)
  3D printimine termoplastse polüuretaaniga Ultimaker 2 3D printeril on raskendatud, kuna Ultimakeri 3D printer on mõeldud filamentide ABS’i või PLA printimiseks, mitte termoplastsete polüuretaanist filamentide. Termoplastne ...
 • Aastatel 1998-2015 Tartu linnalähedastel aladel moodustatud uusarendused ja nende realiseerumist mõjutavad tegurid 

  Luik, Kersti (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada erinevate tegurite mõju Tartu linnalähedaste arenduspiirkondade kasutusele võtmisele. Autorile teadaolevalt on varem uuritud Tartumaa kinnisvaraarendusi haritaval maal (Jürgenson ...
 • Büroohoone arendamine ja haldamine Pronksi 12, Tallinn 

  Mäger, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Büroopindade nõudlus ja pakkumus on suurenenud võrreldes majanduslanguse aegse olukorraga. Teema on vägagi aktuaalne, kuna Tallinna linnapildis on üha enam näha kõrgumas uusi büroohooneid, mida ehitatakse erasektori poolt ...
 • Detailplaneeringutes kehtestatud tingimustest kõrvalekaldumine Viljandi linna näitel 

  Jürgens, Joel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Detailplaneering on otsene vahend maakasutuse suunamiseks, mida realiseeritakse läbi ehitusõiguse. Ehitusõiguse rakendamiseks on vajalik koostada ehitusprojekt, mis ei ole vastuolus detailplaneeringuga. Üha enam on ...
 • Digitaalelektroonika labori arendus 

  Randmaa, Karl (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi digitaalelektroonika labori toimimine ning selle tööd täiendada. Uurimustöö aktuaalsus seisneb taastuvenergeetika valdkonna arengul ning ...
 • Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus 

  Kukke, Andre (Eesti Maaülikool, 2017)
  Nüüdisaja inimeste igapäevaelu kulgeb väga kiirel tempol ning tänapäevases tarbimisühiskonnas tõuseb üha enam esile mugavus. Väga populaarseks on muutunud internetikaubandus, kus kauba tarne toimub kulleri või pakiautomaadi ...
 • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 toetusmeetme 1.5.2 „metsasaadustele lisandväärtuse andmine“ tulemuslikkuse analüüs 

  Koho, Martin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Metsade tulemusliku ning jätkusuutliku majandamise edendamiseks on ellu kutsutud mitmeid toetusmeetmeid. Üks sellistest on Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 toetusmeede 1.5.2 – metsandussaadustele lisandväärtuse andmise ...
 • Eesti puitmajasektori konkurentsivõime hindamine 

  Ots, Jürgen (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks on hinnata Eesti puitmajasektori konkurentsivõimet ning anda ülevaade majandusharu hetkeolukorrast. Töös antakse kirjanduse põhjal ülevaade Eesti puitmajasektorist ja konkurentsivõime hindamise ...
 • Eesti tuulekiiruste statistiline analüüs 

  Puusepp, Valmar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tänapäeva elektrienergia varude täitmisel on osa täita ka taastuvenergial, millest üks osa on tuuleenergia. Üha enam inimesi püstitab endale tuuleturbiine, kuid tihti seda juhuslikku kohta, kus arvatakse tuult piisavalt ...
 • Ehitise vastuvõtmise problemaatika 

  Seemen, Aare (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ehitamine on keeruline protsess, mis kaasab mitmeid osapooli ja mille käigus võib igal ehitusetapil tekkida probleeme, mis kokkuvõttes halvendavad ehitise kvaliteeti ning mõjutavad ehitise eluiga. Magistritöö eesmärk ...
 • Ehitustööde kvaliteedi tagamise plaan peatöövõtule orienteeritud väike- ja keskmise suurusega ehitusettevõttele 

  Plado, Mats (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ehitis tuleb projekteerida ja ehitada nii, et see oleks arhitektuuriliselt keskkonda sobilik, ehitatud heatasemeliselt ning ei kujutaks enesest ohtu inimesele, varale ega keskkonnale. Ehitise lõpp-produkti nõuetekohase ...
 • Energiatehnoloogiate efektiivsuse võrdlus 

  Malinovski, Sergei (Eesti Maaülikool, 2017)
  Energiatarbe suurenemise tõttu on vaja inimkonnal suurendada energiatootmist, kuid selle suurendamiseks on vaja välja selgitada milline energiatehnoloogia on võimeline tagama energiat loodussäästlikult. Inimkond on ...
 • Erinevate hammastüüblitega ühendatud puit-puiduga liidete katsed 

  Melk, Villu (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli katseliselt uurida erinevate hammastüüblitega ühendatud puit-puiduga liidete maksimaalseid koormusi ning võrrelda saadud tulemusi arvutusvalemitega leitud väärtustega. Katse tegemiseks ...
 • Erinevatest puiduliikidest liimpuitlattide tugevuskatsed ja nendest monteeritava võrkkooriku modelleerimine 

  Nurme, Peep (Eesti Maaülikool, 2017)
  Puidust võrkkoorikutel on mitmeid häid omadusi, näiteks hea omakaalu ja kandevõime suhe. Praegu kasutatakse puidust võrkkoorikuid vähe just nende projekteerimise ja püstitamise keerukuse tõttu. Käesoleva magistritöö ...
 • Freesimise mõju materjali pinnale AISI 316L näitel 

  Polma, Mailis (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida freesimise mõju materjali pinnale AISI316L näitel. Selleks töötati välja katsemetoodika lõikeparameetrite ning materjali pinnakvaliteedi näitajate vahelisi seoseid hindamiseks. ...
 • Haigla taastusravi osakonna töötajate töökeskkond ja skeleti-lihaskonna funktsionaalne seisund 

  Peedosaar, Pirgit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Uurimistöö eesmärk. Analüüsida taastusravi osakonna töötajate skeleti-lihaskonna vaevuste levimust ja põhjuseid, üldist terviseseisundit, mõõta töökeskkonna füüsikalisi ohutegureid ja kontrollida nende vastavust piirnormidele ...
 • Hallist lepast liimpuittalade tugevusomaduste uurimine 

  Tamm, Taavet (Eesti Maaülikool, 2017)
  Hall lepp (Alnus incana) on Eesti metsades väga laialdaselt levinud, kuid vähe väärtustatud puuliik. Arvestades halli lepa suurt ressurssi, oleks vaja leida sellele puuliigile uusi rakendusi. Käesolevas töös uuritaksegi ...
 • Hariliku kuuse eeluuenduse kohanemine ja kasvudünaamika muutuvates tingimustes 

  Pärna, Brit-Edy (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida hariliku kuuse eeluuenduse kohanemist ja kasvudünaamikat muutuvates tingimustes. Selleks valiti ajavahemikul 2008-2010 igal aastal SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna territooriumil ...
 • Haritava maa võsastumine Tartu maakonnas 

  Põdra, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Tehnoloogia areng ning väetiste, herbitsiidide ja pestitsiidide kasutuselevõtt võimaldavad haritavat maad kasutada üha intensiivsemalt (Benayas jt 2007). Kuid maakasutuse intensiivistumise kõrval on järjest suuremaks ...
 • Harvendamise mõju noorte arukaasikute arengule 

  Aun, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kased on Eestis metsanduslikult kõige tähtsamad lehtpuud, kuid nende puistute majanduslik väärtus sõltub oluliselt majandamisest. Õigeaegsete hooldusraiete abil on võimalik looduslikust puistust kujundada produktiivne ja ...