Recent Submissions

 • Poegimissigala ventilatsiooni rekonstrueerimine 

  Lemsalu, Tiit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Antud magistritöö eesmärgiks on valida energiatõhus ja efektiivne ventilatsioonilahendus rekonstrueeritavasse poegimissigalasse. Eesmärgi saavutamiseks on koostatud kirjanduse ülevaade, uuritud erinevaid tehnilisi võimalusi ...
 • Kiikingu haagis 

  Raudsepp, Raido (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kiiking on spordiala, kus kiikuja peab võimalikult pikkade aistega kiikuma üle võlli ehk 360 kraadi. Kiigu transportimiseks on vaja kiik langetada vertikaalsest asendist horisontaal asendisse ning lahti võttes pakkida ...
 • Eesti jalgpallikohtunike füüsiline ja vaimne töökeskkond 

  Pikat, Mark-Julius (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti jalgpalliga ning spordiergonoomikaga seotuid küsimusi on oluline uurida, kuna jalgpallinõuded kasvavad iga päevaga ja sellega peavad kaasa liikuma ka jalgpallikohtunikud. Spordiergonoomika puudutab lisaks tavalise ...
 • Lapsehoidjate tööstressi ja läbipõlemist mõjutavad tegurid Tartu linna näitel 

  Kurg, Liana (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lapsehoidja (child care worker) on erialase väljaõppe saanud lastega vahetult töötav lasteasutuses või kodukeskkonnas töötav isik. Ootused pädevale lapsehoidjale on kõrged ning töö vastutusrikas. Eesmärk: analüüsida ...
 • Päästetöötajate töötingimused ja kognitiivsed nõudmised tööle 

  Vaarask, Raini (Eesti Maaülikool, 2022)
  Antud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada päästetöötajate töös esinevad psühhosotsiaalsed ohutegurid, hinnata vaimse ja füüsilise tervise näitajaid, nende töö raskusastet ja valveteenistujate energeetilist koormatust. ...
 • Ergonoomikalabori disain 

  Mardi, Epp (Eesti Maaülikool, 2022)
  Magistritöö eesmärk oli luua kasutajate vajadusi arvestav ergonoomika laboratooriumi disaini-lahendus, mis toetab ergonoomika kriteeriumidele vastavaid õppimis- ja õpetamisvõimalusi. Meetod. Õpikeskkonna mõju hindamiseks ...
 • Kodukontorite hindamine distantsilt 

  Kõiv, Marge (Eesti Maaülikool, 2022)
  Töötervishoiu-ja tööohutuse seaduse ning selle rakendusaktide kohaselt on tööandja kohustatud tagama töötajale ohutu ja tervisliku töökoha. Covid-19 kriisi ajal saadeti suur osa kuvariga töötajaid kaugtööle, kuid ...
 • Korduvliigutustega tööülesannete ergonoomikaline hindamine 

  Ilves, Merili (Eesti Maaülikool, 2022)
  Korduvliigutustega tööülesannete mõju hindamiseks töötaja tervisele on väga oluline metoodiline lähenemine. Eestis puuduvad riiklikud suunised korduvliigutuste hindamiseks ning emakeelse ergonoomikalise hindamise võimalused ...
 • Suusa struktuurirullide arendus 

  Tammemäe, Kaupo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tänapäeva suusatamises on kiirete suuskade ettevalmistamise vältimatuks osaks optimaalse suusapõhja struktuuri saavutamine. Struktuuri disain sõltub mitmetest ajas pidevalt muutuvatest parameetritest. Kõikide parameetrite ...
 • Modulaarse teenindusdrooni arendusprojekt 

  Tuvi, Swen (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli disainida, projekteerida ja koostada modulaarne teenindusdroon videoandmete töötlemiseks, mille alamkoostude vahetamine on kasutaja pädevuses. Teema osutus aktuaalseks, sest ...
 • Wildlife Estates märgise hindamismetoodika analüüs ja hinnang märgise perspektiivile Eesti metsamajanduses 

  Vaasa, Airiin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Erinevates keskkondades ning raamistikes toimetavate maaomanike tegevuse võrdlemiseks kasutatakse standardiseeritud sertifikaate ja märgiseid. Eestis kasutatakse eelkõige puidu turustamisega seotud sertifikaate – FSC-d ...
 • BIM rakendusvõimalusi büroohoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimisel 

  Malts, Mehis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ehitussektoris oodatakse üha enam energiasäästlikke ja efektiivsemaid projekteerimis- ja ehituslahendusi. Seda aga algupärase 2D projekteerimisega saavutada on väga raske, sest esineb palju vigu ja on aeganõudev. ...
 • Valikraiete kasutamise ökonoomiline analüüs püsimetsa majandamisel 

  Kiipus, Birgit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Viimastel aastatel on Eestis hakatud üha rohkem rääkima metsa majandamist püsimetsana ning lageraiete asemele soovitatud turbe- ja valikraieid. Valikraie on püsimetsa majandamise viis, kus välja raiutud puud asenduvad ...
 • Telliskivimüüritises asuva õhkvahe toimivuse hindamine 

  Kiisk, Evelin (Eesti Maaülikool, 2022)
  Üha enam suureneb vajadus vanu hooneid soojustada, et täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke ja kliimakokkuleppeid. Kaitsealuste hoonete välisilme säilimiseks on võimalik soojustada hoonet ainult seest poolt. Sel põhjusel ...
 • Muutuste tuvastamine puittaimestikus aerolidari andmete põhjal 

  Varrik, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Metsainventeerimise põhieesmärk on tuvastada muutused metsas ja hinnata takseertunnuste väärtuseid metsakorralduse jaoks. Selline muutuste tuvastamine toimub tavaliselt välimõõtmistel. Lisaks välimõõtmistele on võimalik ...
 • Õigusliku aluseta püstitatud ehitise seadustamisega seonduvad probleemid ühepereelamu näitel 

  Lepiku, Tauri (Eesti Maaülikool, 2022)
  Töö käigus uuritakse ebaseaduslikult ehitatud ehitise seadustamisega tekkivaid probleeme, tavaliselt puudub sellistel ehitistel ehitusluba või ehitis erineb tunduvalt ehitusloa saanud ehitusprojektist. Ehitusseadustiku ...
 • CNC-töötlustega puusepaliidetega metsloomade välistatsionaari projekteerimine ja sõlmede tugevusomaduste uurimine 

  Ilves, Heigo (Eesti Maaülikool, 2022)
  Viimastel aastatel on ehitustööstuses hakatud ehitatavate hoonete keskkonnamõju vähendamiseks pöörama suuremat tähelepanu loodust säästvate ehitusmaterjalide kasutamisele. Puit on üks sellistest materjalidest, mille ...
 • Harvendusraie kvaliteedi uurimine RMK kuusikutes 

  Lepistik, Mattis (Eesti Maaülikool, 2022)
  Harvendusraie üheks eesmärgiks on puistute sanitaarse seisundi parandamine, kuid intensiivse metsamajandamise tagajärjel võib sellel olla vastupidine efekt. Puistu ja maapinna kahjustused põhjustavad puude juurdekasvu ...
 • Seestpoolt soojustatud maakivimüüritise soojus- ja niiskusrežiimi hindamine 

  Mirka, Karl-Miikael (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ajalooliste hoonete osakaal Euroopas on väga suur ja põhiliselt on nende hoonete välisseina konstruktsioonid tehtud kivist. Enamus neist ei ole soojustatud ja ei ole seevastu eriti energiatõhusad hooned, kuid hea viis ...
 • Glatsioisostaatilised maastikud maa ja mere piiril 

  Konks, Margot (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tänu Maa-ameti tegevusele suurepäraste ruumiandmete tootmisel, on täna rohkelt kõigile kättesaadavat infot erinevate maastike kohta, mis ühest küljest pakub palju avastamisvõimalusi, kuid samas tekitab ka küsimusi ja ...

View more