Now showing items 866-885 of 1022

 • Taastatavate puisniitude valimine Saare maakonnas 

  Jürjestaust, Jan (2015)
  Eestis leiduvate, ainulaadsete, suure bioloogilise mitmekesisusega poollooduslike koosluste pindala on viimase poolsajandi jooksul drastiliselt vähenenud. Selle põhjused on kollektiviseerimine, maaparandus, loomakasvatuse ...
 • Taastuvenergia kasutuse analüüs Eestis 

  Jõe, Erik (Eesti Maaülikool, 2019)
  Energeetiline iseseisvus on oluline komponent riigi iseseisvuses ning julgeolekus. Siiani on selle Eestis taganud põlevkivi, kuid oma kahjuliku mõju tõttu keskkonnale tõrjub seda aina enam välja taastuvenergia. Sellest ...
 • Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade 

  Põldsam, Karl Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on tõsta majapidamises taastuva energia kasutust läbi boileri juhtseadme. Töös uuriti kui palju kasutab üks majapidamine sooja vett ning kui palju kulub kasutatud vee soojendamiseks energiat. Töö ...
 • Taastuvenergia lahenduste kasutamise võimalikkus mobiilsidemastidel 

  Leesment, Madis (2013)
  Töö eesmärk oli uurida erinevate taastuvenergiaallikate kasutamist mobiilsidemastidel ja jaamade toiteks. Selleks käsitleti erinevaid probleeme ja puudujääke, mis kaasneda võivad. Võrreldi erinevate tehnoloogiatega ...
 • Taga-Tikuta metsamajandamiskava ja Võrumaa metsade inventeerimise andmete analüüs 2014 aasta näitel 

  Raju, Ainar (2015)
  Selleks, et metsade majandamise kavandamine oleks jätkusuutlik tuleb metsi inventeerida perioodiliselt, et oleks maaüksuse tasemel võimalik koostada või aktualiseerida metsamajandamiskava. Metsamajandamiskavas planeeritakse ...
 • Tagaroopsaha projekt 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2019)
  Koostatud bakalaureusetöö on masinaehituslik projekt, mille eesmärgiks on töötada välja põllumajandusliku väiketraktori tagarippsüsteemile haagitav tagaroopsahk. Olulisteks alameesmärkideks on tagaroopsaha hõlma optimaalseima ...
 • Tahhümeetri automaatsuunamise täpsuse sõltuvus kaugusest ja prismast 

  Miljukov, Esko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida tahhümeetri Spectra Precisioni automaatsuunamise täpsuse sõltuvust kaugusest ja prismast. Tehnika kiire arenguga on tahhümeetritele lisatud palju uusi tehnilisi lahendusi, mis ...
 • Tahhümeetrite prisma automaatjälgimis süsteemi täpsuse uuring 

  Haljend, Emil (Eesti Maaülikool, 2017)
  Enamus tänapäeval toodetud tahhümeetritel on sisse ehitatud automaatjälgimis süsteem (ATR), mis suudab jälitada prismat sinna kuhu ta liigub. On olemas palju erinevaid prismasid ja iga üks on teisest natukene erinev, mis ...
 • Tahvelarvuti ja e-lugeri ergonoomika 

  Tamm, Rauno (2012)
  Poelettidele tuleb iga päev uusi seadmeid, millest tarbijad veel kuulnud ei ole. Tahvelarvutid ja elugerid on järjest rohkem igapäevaelus kasutatavad seadmed ja sõnad. Antud seadmete populaarsus on tingitud e-raamatute ...
 • Tallinna Paepargi rippsilla deformatsioonide mõõtmine 

  Konts, Ingo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töös uuriti Tallinna Paepargi jalakäijate silla kandevosade deformatsiooni. Võrreldi nii rajatise plaanilisi koordinaate kui ka kõrgust. Saadud tulemusi võrreldi varasemate olemasolevate teostusjoonistega. Mõõdistusvahendiks ...
 • Tallinna vanalinna sprintorienteerumise kaardi koostamine 

  Roosimäe, Triin; Pulk, Talis (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada orienteerumiskaart, mida Eesti Maaülikooli Spordiklubi, saaks kasutada sprintorienteerumissarja Alma Linnasprindi korraldamisel Tallinna vanalinnas. Vajadus selleks tekkis, ...
 • Talu Energiavarustus PV paneelidega 

  Pärnik, Piret (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöös on uuritud päikeseelektrijaama, mis on paigaldatud Uus-Kõngi talu maadele 2014. aastal. Päikeseelektrijaama toodetud elektrienergiat kasutab talu nii oma majapidamise tarbeks kui ka võrku müümiseks. ...
 • Tarkvara Carlson SurvPC sobivuse analüüs Eesti katastrimõõtmises 

  Krier, Karl-Clemet (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on analüüsida geodeetilise välitarkvara Carlson SurvPC sobivust Eesti katastrimõõtmise nõuetega. Fokuseeritud on tarkvara omadustele, mis on mõnevõrra spetsiifilised ja kergendaks ...
 • Tarkvaraarendus spooni tootmise korraldamiseks Kohila Vineer OÜ näitel 

  Väli, Karel (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua uus tarkvara ettevõttes Kohila Vineer OÜ, mis aitab kiiremini ja põhjalikumalt organiseerida spooni tootmist kui senised lahendused seda võimaldasid. Loodav programm peab ...
 • Tarkvaravahendi loomine soojussalvestuse paagi parameetrite arvutamiseks 

  Võrk, Sander Toma (Eesti Maaülikool, 2023)
  Seoses taastuvenergiaallikate üha laialdasema kasutuselevõtuga muutub energia tootmise ja tarbimise tasakaalustamine järjest suuremaks probleemiks. Paljudes maailma piirkondades on suurima tootmispotentsiaaliga taastuvenergia ...
 • Tartu linna büroohoonete arenduste tasuvus ja prognoos 

  Veeber, Margus (2014)
  Tartu linna uut büroohoonet arendama hakates on tihti probleemiks korraliku turuülevaate puudumine nende kohta. Töö eesmärgiks on teada saada Tartu linna büroohoonete arenduste tasuvus ja prognoosid tulevikuks. Töö annab ...
 • Tartu linnaosade korteriomandituru võrdlus aastatel 2011–2012 ja 2021–2022 

  Markna, Marian (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kinnisvaraturg on pidevalt muutuv ning turul osalemiseks on oluline seda mõista. Kinnisvaraturgu ja kinnisvara väärtust mõjutavad mitmed tegurid. Töö eesmärk on välja selgitada Tartu linnaosade korteriomandite eluruumide ...
 • Tartu Vangla valgustuse LED lahendus 

  Lill, Heiki (2013)
  Antud töö eesmärgiks oli uurida võimalusi Tartu Vangla energiatarbe vähendamiseks, töötajate töökeskkonna parendamiseks ja vangla julgeoleku tõstmiseks. Tartu Vangla energiatarvet on võimalik valgustuse arvelt vähendada, ...
 • Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele 

  Heil, Eddy; Maltis, Mari (2013)
  Viimasel aastakümnel on tõsiseks probleemiks muutunud kinnivaraarendused põllumajanduslikul maal. Arendajad, kes soovivad teenida kasumit, ehitavad uusehitisi, mis ei pruugi kasutust leida. Paraku on sellised arendused ...
 • Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele 

  Lepland, Triin; Pintson, Marian (2012)
  Arenduse käigus on tehtud mõtlematuid vigu, mis killustavad haritavat maad ja muudavad kuju ebasümmeetriliseks. Teema on muutunud aktuaalseks ja see pälvib varasemast enam tähelepanu. Uurimustöö eesmärgiks on välja uurida, ...