Now showing items 441-460 of 1022

 • Laasitud puistud Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas 

  Prants, Pihel (2016)
  Laasimine leiab üha laialdasemat kasutust kvaliteetse saematerjali tootmises. Üks tähtsamaid viise kvaliteetse puidu tootmiseks on puude õigeaegne laasimine. Kvaliteetse saematerjali eelduseks on kasvatada võimalikult ...
 • Laboratoorne sammskreeperseade 

  Sipsakas, Marius (2013)
  Antud töö eesmärgiks sai püstitatud uue laboratoorse töökoha loomine karjandustehnika osakonna laboratooriumis ja kõik sellega kaasnev. Töö põhi ülesanded olid seadme projekteerimine, koostamine, ruumi sisustuse planeerimine ...
 • Laboratoorsete tööde juhendid elektroonikas pingejagurite kasutusviisidest Analog Discovery 2 abil 

  Innos, Reio (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesoleva töö eesmärk on koostada laboratoorsesete tööde juhendid elektroonikas pingejagurite kasutusviisidest Analog Discovery 2 abil. Töö koostamisel kasutati interneti allikaid ja nende põhjal mõeldi välja ülesanded. ...
 • Laekvere valla koolihoonete valikute analüüs 

  Mustasaar, Madis (2013)
  Paljud kohalikud omavalitsused (edaspidi KOV) on jõudnud olukorda, kus tuleb vastu võtta keerukas kaalutlusotsus oma territooriumil asuvate haridusasutuste jätkuva säilitamise või sulgemise asjus. Perifeerse asukohaga KOV-d ...
 • Lageraie masinate võrdlus RMK näitel 

  Kaivapalu, Ragnar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev uurimustöö koosneb kahest osast. Esimeses osas kirjeldatakse töös kasutatavat metoodikat. Teises ja kõige mahukamas osas toimub analüüs ja uuritakse erinevaid metsamasinate toodangut mõjutavaid tegureid. Antud ...
 • Lageraiealade kaardistamise võrdlus satelliitide Landsat 8 ja Sentinel-2 piltidel 

  Press, Gert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Varasemate aastate lageraiealade kaardistamise seiretöö on Eesti keskkonnaseire programmis tehtud vabavaraliste keskmise ruumilise lahutusega USA satelliidi Landsat piltidega. Alates 2015.a. suvest on orbiidil ning toodab ...
 • Lageraiealade tuvastamine Sentinel-2 satelliitpiltide põhjal 

  Põlluäär, Lauri (Eesti Maaülikool, 2021)
  Maailmas areneb tehnoloogia meeletu kiirusega. Sinna kuulub ka metsanduses ning kaugseires kasutatav tehnoloogia, mida on võimalik ka omavahel siduda. Antud töö eesmärk oli satelliitpiltide põhjal leida vahemikus ...
 • Lageraiejärgselt proovitükkide taasrajamine Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus 

  Pahva, Mariliis (Eesti Maaülikool, 2019)
  Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku rajamist alustati 1995. aastal. Praeguseks ajaks asub enamus püsiproovitükke keskealistes või vanemates puistutes ning puudub andmestik noorte puistute kohta, mille ...
 • Lageraielankidele jäetavate säilikpuude vastavus nõuetele Harjumaa näitel 

  Kevvai, Aliis (2012)
  Lageraielankidele säilikpuude jätmise eesmärkide, efektiivsuse ja säilivuse kohta on palju uurimusi, kuid Eestis puudub ülevaade, kuidas tegelikult säilikpuid metsa jäetakse. Säilikpuude kogus on võtmeküsimus metsaelustiku ...
 • Lahemaa rahvuspargi metsaelupaikade inventuur 

  Viljasoo, Viljam (2015)
  Lahemaa rahvuspargis on Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid metsaelupaiku mahukamalt inventeeritud kahel erineval perioodil: Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2001. aastal ja Keskkonnaameti tellimusel 2010. ja 2011. aastal. ...
 • Lahja biometanooli mõju sädesüütega mootori väljundparameetritele 

  Külm, Gustav (2015)
  Antud lõputöö püstitatud ülesannete täitmistel uuriti kõigepealt biokütuste kasutamist sädesüütega mootorites nii ajaloos kui tänapäeval. Täpsemalt uuriti biometanooli kasutamist lisakütusena sädesüütega mootoris. Töö ...
 • Lamapuidu inventuuri tulemused Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku andmetel 

  Suitso, Joosep (Eesti Maaülikool, 2021)
  Aastal 2018-2020 viidi läbi Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustikus lamapuidu inventuur. Lamapuidu mitmekesisus mõjutab metsaökosüsteemi ning pakub usaldusväärset informatsiooni puistu kvaliteedi näitajate ...
 • Lammutusjäätmete keskkonnasõbralik käitlemine Sadala lauda näitel 

  Sabas, Signe (2013)
  Autor uuris, millised võimalused on lauda lammutamiseks võimalikult keskkonnasäästlikult ning samas ka maksimaalselt tulusad lammutajale. Töö autor teostas mõõtmised ja tegi arvutused, mille järgi koostas andmetabeli, kus ...
 • Landini Turbolift esilaaduri tööseadiste mehhaniseeritud kiirühendus 

  Hunt, Hendrik (2014)
  Esilaadureid kasutatakse peamiselt põllumajandustraktorite lisaseadmetena. Laadureid valides, on oluline laaduri kasutajasõbralikkus. Talus kasutatakse esilaadurit, mis oma funktsioonilt on võrdne kõigi teiste ...
 • Laotöö töökoormuse planeerimine Cleveron AS näitel 

  Kodres, Rasmus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Tootmismahtude suurenemisega, suureneb ka laotöö koormus. Planeerimata töö puhul võib tekkida palju arusaamatusi ja ebaefektiivselt sooritatud töid. Antud bakalaureuse töö eesmärk oli välja uurida kuidas on võimalik ...
 • Lapi talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest 

  Lapimaa, Kert (2014)
  Käesoleva töö teema on Pärnumaal asuva Lapi talu varustamine energiaga taastuvatest energiaallikatest. Teema sai valitud huvist välja selgitada, kuidas saaks varustada reaalselt eksisteerivas talus ühepereelamu energiaga ...
 • Laserkiire tagasipeegeldumine erineval kaugusel ja erinevat värvi pindadelt laserskanner FARO Focus S70 näitel 

  Reimann, Kadri (Eesti Maaülikool, 2023)
  Laserskaneerimine on üha populaarsust koguv valdkond, mille eeliseks on kõrge täpsus ning lai kasutusvaldkond. Laialdaselt kasutatakse laserskaneerimist inseneerias ja arhitektuuris. Mida rohkem punkte on skaneeritud, ...
 • Laserskaneerimise andmete ja tehnoloogia kasutamine Eestis 

  Alanurm, Kädi; Toompuu, Birgit (2013)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida terrestrilise- ja aerolaserskaneerimise tehnoloogiat ning andmete kasutamist Eestis. Autorid otsivad vastuseid järgmistele küsimustele: millist riist- ja tarkvara kasutatakse ...
 • Laserskaneerimise resolutsiooni mõju 3D-mudeli täpsusele 

  Kivi, Hans-Andero (Eesti Maaülikool, 2023)
  Aastate jooksul on hakatud tootma järjest rohkem laserskannereid, mis leiavad kasutust väga erinevatest töövaldkondades. Laserskannerit valides tuleks teada selle tehnilis andmeid, võimekust ning mõõdistusaegu, mis annaks ...
 • Lattniiduki juhtimisseadme eskiisprojekt murutrakorile 

  Teär, Ruttar (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolevas töös uuritakse laiatarbelisele murutraktorile lattniidukit käitava hüdrosüsteemi paigaldatavust. Teema on oluline, sest antud hetkel pole jaekaubanduses saadaval ühtki analoogset seadet murutraktorile. Töö ...