Now showing items 303-322 of 1022

 • Jalaka liikide tervisliku seisundi seire Eestis 

  Rokk, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2023)
  Harilik jalakas ja künnapuu on haljastuses olulised puuliigid. Metsakooslustes on nad pigem vähe esinevad puuliigid, mistõttu neid liike puudutavad uuringud on jäänud pigem tahaplaanile. Nende puuliikide tervist ohustavad ...
 • Jalakasurma (Ophiostoma novo-ulmi) kahjustustest Eestis – Tallinna ja Tihemetsa näitel 

  Kapp, Kirsika (Eesti Maaülikool, 2015)
  Jalakasurm on Euroopas jalaka (Ulmus spp.) liikidel laialt levinud seenhaigus, mida põhjustavad nii Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. ning nüüd ka Ophiostoma novo-ulmi Brasier., millest viimane on invasiivne ja agressiivne ...
 • Jaoturlaaduri TZK-30 arendus 

  Olev, Tanel (2014)
  Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. ...
 • Jaotus- ja juhtimiskeskuse koostamine elektrimontaaži labori õppevahendiks 

  Hannula, Kristo (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli elektrimontaaži õppelaboris puudus õppevahendina jaotus- ja juhtimiskeskus. Töö eesmärgiks oli jaotus- ja juhtimiskeskuse koostamine. Töö kajastab komponentidele ja nende valikule esitatavaid nõudeid. ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Jääkenergiat kasutavate seadmete võrdlus 

  Koger, Triinu (Eesti Maaülikool, 2022)
  Energia kallinemine ja rohelisemate energiaallikate otsimine on teinud jääkenergia kasutamise üha populaarsemaks. Antud bakalaureuse töö eesmärk on välja selgitada millised jääkenergiaid kasutatakse ning millistel alustel ...
 • Järvselja lehiste radiaalkasvu võrdlus ja kliimaanalüüs 

  Press, Raimond (Eesti Maaülikool, 2021)
  Võõrliikide osakaal Eesti metsades on langustrendis, kuid samal ajal on kasvav vajadus kiirekasvuliste puuliikide ja puidu järele, et säästa elustikurikkaid ja sotsiaal-kultuuriliselt väärtuslike metsasid. Lehis on üks ...
 • Järvselja metsade ajalooline maakasutuse muutus 

  Raup, Mirko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metsanduslike püsiproovitükkide uurimise käigus antakse ülevaade Järvselja metsandiku metsade ajaloolisest kasutusest ja kujunemisloost. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas olevad vanad proovitükid on tuntud ka kui Järvselja ...
 • Järvselja metsakvartalite takseerimine erineva majandusrežiimiga metsades 

  Jänes, Artur (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsatakseerimise eesmärk on aktualiseerida andmeid puistu arengu kohta. Takseerimise andmeid saab kasutada metsa koosseisu ja väärtuse hindamiseks, metsamajandamiskava koostamiseks või metsade omavaheliseks võrdluseks. ...
 • Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna tegevusülevaade 2001 - 2011 

  Tõnson, Märt (2013)
  Töös on esitatud ülevaatlik kirjeldus ning koostatud esmane võrdlev analüüs, lähtudes metskonna arengudokumentidest, käsitledes peamisi Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna (JÕKMK) tegevusvaldkondi ning võimaluse korral tõin ...
 • Järvselja puude kõrguse kõrgtäpne mõõtmine 

  Nõgene, Aigar; Zilmer, Kristjan (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö ajendiks oli SA Järvselja õppe- ja katsemetskonna poolt tellitud projekt, mille käigus mõõdeti metskonna aladel olevate tähelepanuväärsete puude kõrgused ja nende asukohad. Mõõtmiste teostamiseks ...
 • Järvselja ürgmetsa kvartali puistu püsiproovitükkide kirjeldus 

  Pruuli, Lennart (2015)
  Maailmas ja Eestis on vähe säilinud inimese poolt täiesti puutumatuid metsi. Inimene muudab oma tegevusega metsa väljanägemist nii otseselt kui kaudselt. Raiete teostamisel ei jää metsa surnud puid, millest peaks moodustama ...
 • Järvselja „Metsaülema pargi“ puude ruumiline paiknemine ja takseertunnuste analüüs 

  Puust, Jaan (2016)
  Uurimistöö on Järvselja pargi põõsaste ja puude kaardistamisest, takseertunnuste mõõtmisest ja statistilisest analüüsist. Töö eesmärk oli anda ülevaade Järvseljal asuva „Metsaülema pargi“ kooslusest, puude paiknemisest ...
 • John Deere kokkuveomasinate mõju metsapinnasele 

  Holm, Sven (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud bakalaureusetöö koosneb viiest peatükist. Töö annab ülevaate Eestis enim kasutusel olevatest metsaveotraktorite erisurvetest ning nende omavahelistest võrdlustest. Lisaks sellele antakse ülevaade masindegradatsiooni ...
 • John Deere langetustraktorite kütusekulu analüüs Emeksen OÜ näitel 

  Adamson, Aiko (2016)
  Käesolevas töös on uuritud ja võrreldud John Deere’i langetustraktoreid. Võrreldud on masinaid üldiselt ning on anlüüsitud kütusekülu. Töö üks osa koosnebki masinate kütusekulusid mõjutavatest teguritest ning lõppeb ...
 • John Deere metsalangetusmasina jõudluse parendamise analüüs TimberLinkTM tarkvara abil 

  Kitsing, Dimitri (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös on tutvustatud John Deere metsamasinates kasutuses olevat uuenduslikku tarkvara TimberLinkTM ning analüüsitud põhjalikumalt metsalangetusmasina tootlikkuse tõstmise võimalusi ja tehtud katse ...
 • Jõulupuude kasvatamine kui põllumaa alternatiivne kasutusviis 

  Tenno, Taavi (2012)
  Käesolevas töös uuritakse jõulupuude kasvatamise võimalusi ja tulukust põllumaadel, Eesti hetketingimustes. Eesmärgiks on vaadelda jõulupuude kasvatamist ning võrrelda selle tulusust teiste kultuuride kasvatamisega. Töös ...
 • Juhtimisseade traktori jõuülekandemehhanismile 

  Kelgo, Kaspar (2016)
  Tänapäeva põllumajandustehnika on väga kiiresti arenev ning elektroonikakeskne. Erinevaid seadmeid ja masinaosasid juhib ning kontrollib elektrooniline terviksüsteem. Sellest tulenevalt on üha suurenev vajadus ka seadmete ...
 • Juhtprogrammi koostamine marjasorteeri reguleeritava rihmarulliku tootmiseks arvjuhtimispingiga 

  Salu, Argo (2016)
  Reguleeritavaid rihmarullikuid on võimalik kasutada marjasorteeridena kasutatavates rihmsorteerides. See annab võimaluse muuta rihmade vahekaugust ja seega annab võimaluse kasutada ühte rihmsorteeri erinevate marjasortide ...
 • Juuremädanike esinemine hariliku kuuse enamusega puistutes uuendusraie järgselt ning taimede ellujäämus 

  Veeroja, Mirjam (Eesti Maaülikool, 2022)
  Juurepess (Heterobasidion spp.) on üks olulisemaid juuremädaniku tekitajaid põhjapoolkera okaspuumetsades. Eestis põhjustab juurepess väga suurt majandusliku kahju meie kuusikutele, kahjustades puidu kvaliteeti ja ...