Now showing items 292-311 of 1022

 • Ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis 

  Dubolazov, Evar (2012)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on analüüsida ilmastiku mõju kase radiaalsele juurdekasvule naadi kasvukohatüübis ning võrrelda, kas kahe mõõtja poolt (Ando Lilleleht ja Evar Dubolazov) tehtavad aastarõngaste mõõtmised LINTAB’iga ...
 • Impulsstoiteseadmete põhjustatud häiringud madalpingevõrgus elektriliinsidele 

  Saarnak, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2021)
  Lõputöös uuritakse impulsstoiteseadmete poolt põhjustatud kõrgesageduslikku müra madalpingevõrgus ja selle mõju PLC arvestite kauglugemisele. Üks rikkis toiteseade võib häirida kümnete arvestite kauglugemist ning nende ...
 • Inimeste suhtumisest suurulukitesse ja jahindusse 

  Puude, Laura (2016)
  Töö eesmärgiks on uurida Eesti elanikkonna suhtumist suurulukitesse ja jahipidamisse, püüdes selgitada naiste ja meeste, üldsuse ja ühe huvigrupi – jahimeeste meelsuse erinevust. Töös antakse asjakohase kirjanduse põhjal ...
 • Inimühiskonnas toimuva mõju hundi levikule ja arvukuse dünaamikale 

  Murakas, Georg (2014)
  Hundid on suurkiskjad, kellega seonduvad probleemid on läbi aegade aktuaalsed olnud. Susi on loom, kelle elutegevus võib inimeste jaoks tülikaks osutada. Kõnealust metslooma on ulatuslikult uuritud, ent siiski pole ...
 • Invasiivsed seenpatogeenid männil ning nende levik 

  Reedi, Marta-Maria (2016)
  Diplodia sapinea, Dothistroma septosporum ja Lecanosticta acicola on invasiivsed seenpatogeenid, mis tuvastati Eestis selle sajandi alguses. Nende monitooring ja uurimine on oluline, sest pole teada, kuidas nad käituvad ...
 • Invasiivsed taimeliigid Euroopas ja Eesti 

  Norvik, Marju (2014)
  Invasiivid ehk võõrliigid on tänapäeval järjest enam levinud ning nende poolt tekitatud kahju loodusele on muutunud globaalprobleemiks. Töös selgitatakse välja leviku põhjused ning antakse lühiülevaade kõige ohtlikumatest ...
 • Investeeringu tasuvusanalüüs kavandatava halupuude tootmise näitel 

  Koho, Martin (2015)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendub halupuidu tootmist planeeriva ettevõtte tasuvuse hindamisele. Töös antakse ülevaade investeeringute tasuvuse hindamise mõõdikutest ja Eesti puitkütuste tootmis- ning tarbimismahtudest. ...
 • Investeeringu tasuvusanalüüs kavandatava puidupelletite tootmise näitel 

  Kapp, Elmar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud bakalaureusetöö keskendub puidupelletite tootmise ja turustamisega tegeleva ettevõtte tasuvuse hindamisele Tartu linnas. Töö alguses antakse ülevaade puidupelletitest kirjanduslikel allikatel. Statistilistele ...
 • Isejuhtivate sõidukite kasutamise võimalustest Tartu linna ühistranspordis 

  Lopato, Oliver (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eesti on loonud soodsad tingimused uute keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutuselevõtuks ühistranspordis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade ja analüüsida olemasolevat ühistranspordisüsteemi Tartus ning ...
 • Iseseisva kasutusvõimaluseta maad ja nende potentsiaalsed sihtotstarbed Alutaguse vallas 

  Juuse, Robert (Eesti Maaülikool, 2022)
  Maareformi algusest on möödunud Eestis 30 aastat. Maareform tänaseks siiski veel lõpuni viidud ei ole, reformimata maid on üle vabariigi. Üheks reformimata maa liigiks on iseseisva kasutusvõimaluseta maa, mis liidetakse ...
 • Istumisasendite ergonoomika 

  Mohhareva, Svetlana (2013)
  Käesoleva bakalaureusetöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 1. Tänapäeval veedavad enamik töötajatest ja õpilastest oma tööpäeva istudes. 2. Arusaamine istumisasendite ergonoomika uurimise vajadusest-, võimaldab ...
 • Jalaka liikide tervisliku seisundi seire Eestis 

  Rokk, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2023)
  Harilik jalakas ja künnapuu on haljastuses olulised puuliigid. Metsakooslustes on nad pigem vähe esinevad puuliigid, mistõttu neid liike puudutavad uuringud on jäänud pigem tahaplaanile. Nende puuliikide tervist ohustavad ...
 • Jalakasurma (Ophiostoma novo-ulmi) kahjustustest Eestis – Tallinna ja Tihemetsa näitel 

  Kapp, Kirsika (Eesti Maaülikool, 2015)
  Jalakasurm on Euroopas jalaka (Ulmus spp.) liikidel laialt levinud seenhaigus, mida põhjustavad nii Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. ning nüüd ka Ophiostoma novo-ulmi Brasier., millest viimane on invasiivne ja agressiivne ...
 • Jaoturlaaduri TZK-30 arendus 

  Olev, Tanel (2014)
  Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. ...
 • Jaotus- ja juhtimiskeskuse koostamine elektrimontaaži labori õppevahendiks 

  Hannula, Kristo (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli elektrimontaaži õppelaboris puudus õppevahendina jaotus- ja juhtimiskeskus. Töö eesmärgiks oli jaotus- ja juhtimiskeskuse koostamine. Töö kajastab komponentidele ja nende valikule esitatavaid nõudeid. ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Jääkenergiat kasutavate seadmete võrdlus 

  Koger, Triinu (Eesti Maaülikool, 2022)
  Energia kallinemine ja rohelisemate energiaallikate otsimine on teinud jääkenergia kasutamise üha populaarsemaks. Antud bakalaureuse töö eesmärk on välja selgitada millised jääkenergiaid kasutatakse ning millistel alustel ...
 • Järvselja lehiste radiaalkasvu võrdlus ja kliimaanalüüs 

  Press, Raimond (Eesti Maaülikool, 2021)
  Võõrliikide osakaal Eesti metsades on langustrendis, kuid samal ajal on kasvav vajadus kiirekasvuliste puuliikide ja puidu järele, et säästa elustikurikkaid ja sotsiaal-kultuuriliselt väärtuslike metsasid. Lehis on üks ...
 • Järvselja metsade ajalooline maakasutuse muutus 

  Raup, Mirko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metsanduslike püsiproovitükkide uurimise käigus antakse ülevaade Järvselja metsandiku metsade ajaloolisest kasutusest ja kujunemisloost. Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas olevad vanad proovitükid on tuntud ka kui Järvselja ...
 • Järvselja metsakvartalite takseerimine erineva majandusrežiimiga metsades 

  Jänes, Artur (Eesti Maaülikool, 2019)
  Metsatakseerimise eesmärk on aktualiseerida andmeid puistu arengu kohta. Takseerimise andmeid saab kasutada metsa koosseisu ja väärtuse hindamiseks, metsamajandamiskava koostamiseks või metsade omavaheliseks võrdluseks. ...