Now showing items 1-20 of 1022

 • 2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlaste uuring 

  Karon, Kerttu (2014)
  Käesoleva uurimuse eesmärgiks on uurida, kas ja mil määral Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlased jätkavad tööturul ülikoolis omandatud erialal. Vilistlaste uuringu läbiviimiseks kasutati kvalitatiivset ...
 • 3-korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit 

  Simonov, Aleksandr (2012)
  Käesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite ...
 • 3D prinditud ABS-detailide atsetooniga järeltöötlemise mõju nende mehaanilistele omadustele 

  Ignašev, Andrei (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eelnevate lõputööde raames on konstrueeritud järeltöötluskamber ning on uuritud, kuidas mõjutab atsetooniga järeltöötlemine 3D prinditud ABS detailide pinnaviimistlust ja täpsust. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ...
 • 3D prinditud detailide järeltöötlemise tehnoloogia 

  Pedassaar, Egert (Eesti Maaülikool, 2020)
  FDM ja FFF tehnoloogiat kasutatavate printeritega prinditud detailide pind jääb krobeline. Siinse töö eesmärk on projekteerida järeltöötlusseade ABS-materjalist 3D prinditud detailide pinnakvaliteedi parandmiseks. Töö ...
 • 6-24 kv maakaabli installatsioon ja vead 

  Selgis, Eiko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli käsitleda Eesti keskpingevõrgu 6-24 kV maakaablite hetke olukorda, nende paigaldamist vastavalt kehtivatele nõuetele ja võrrelda seda tegeliku teostusega. Tuua välja vead, mida esineb ...
 • Aastatel 2004-2012 toimunud tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste analüüs metsanduses 

  Kikas, Kert (2013)
  Tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste erinevate aspektide uurimine. Varasemalt uuritud tööohutus ja –tervishoiu probleeme üldiselt, sellist konkreetset uurimustööd kogu Eestis registreeritud õnnetustest metsanduses pole ...
 • Abiturientide teadlikkus geomaatikast 

  Piibeleht, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Maamõõtmine on tänu infotehnoloogistele saavutustele teinud viimase 50 aasta jooksul läbi suure arengu. Uue mõõtmistehnika tulekuga tekkis vajadus ka uue termini järele, mis hõlmaks kõiki mõõtmisega seotud teaduseid. ...
 • Absorption Characteristics of ZrO₂ Nanomaterials for Photocurrent Generation 

  Soosaar, Guido (Eesti Maaülikool, 2023)
  This thesis studies the absorbance and band gap properties of HfO₂, ZrO₂ nanoparticles (NPs), and their solid solutions (HfₓZr₁-ₓO₂). Five samples were created with different proportions (x = 0, 0.3, 0.5, 0.7, and 1). ...
 • Absorption Spectroscopy Studies of Silicon Dioxide Nanoparticles and Their Applications in Solar Cells 

  Alberg, Indrek (Eesti Maaülikool, 2021)
  Silicon dioxide, or silica (SiO2) is a combination of chemical elements silicon (Si) and oxygen (O2). It is a very widespread material on Earth mainly in form of quartz and silica sand. Silicon dioxide is used in silicon ...
 • Administratiivpiiri ja katastriüksuse piiri erinevused Tartu maakonna näitel 

  Sulg, Riho (2016)
  Eesti seaduse järgi saab kuuluda katastriüksus ainult ühte administratiivüksusesse, aga kaardi andmete järgi asub katastriüksuse osa teises administratiivüksuses võrreldes tema põhipindalaga. Varasemalt on seda uurinud ...
 • Aegjärkse ja häilraie mõjud alustaimestikule ja looduslikule uuendusele JS276-8 ja CO036-5 katsealadel 

  Nurme, Mari (Eesti Maaülikool, 2021)
  Lageraie suhtes on ühiskondlik seisukoht sageli kriitiline. Seetõttu soovitatakse kasutada metsade uuendamisel rohkem alternatiivseid raieviise, näiteks turberaieid. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida kahe ...
 • Aegjärkse raie mõju männikute alustaimestikule 

  Kaja, Karel (Eesti Maaülikool, 2023)
  Järjest rohkem tekitab ühiskonnale muret laialdane lageraie teostamine metsades. Heaks alternatiivseks lahenduseks küpsete metsade majandamisel on teiste turberaieviiside kõrval aegjärkne raie. Käesoleva bakalaureusetöö ...
 • Aerolidari andmete põhjal Järvselja kõrgeimate puude otsimine 

  Andrejev, Georg Sten (Eesti Maaülikool, 2019)
  Aerolaserskaneerimist on Eestis teostatud alates 2008. aastast ja piisava tihedusega (>10 p/ m2 ) aerolidari andmete abil on võimalik hinnata väga hea täpsusega üksikpuude kõrguseid. Töö tehti hõredate andmete põhjal ...
 • Aerolidari kasutamine metsas puude tüvemahu hindamisel 

  Torop, Märt (2016)
  Töö käsitleb aerolidari andmestiku kasutamist metsa tüvemahu hindamisel. Töö eesmärk on anda uuritavale metsaleüksusele puidumahu ja kasvava metsa väärtuse hinnang kasutades aerolidari andmeid. Töös kasutati Järvselja ...
 • Ahjude termograafiline vaatlus eksperthinnangu eesmärgil 

  Ladva, Argo (2012)
  Ahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad ahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. Kuna ahjud on erineva ...
 • Ahtalehise kareputke (laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina näitel 

  Pindma, Kadi-Ly (2016)
  Ahtalehine kareputk on kaheaastane taim, mis on hiljuti hakanud kasvama Kabinas, endisel põllumaal, mida pole sihtotstarbeliselt kümmekond aastat kasutatud. Tegemist on kultuuripelgliku liigiga (Enari 1944), mis on nüüd ...
 • Aiandusega tegelevate ettevõtete maakasutuse uurimus 

  Põldma, Grete Eliise (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Eestis köögiviljakasvatusega tegelevate aiandusettevõtete maakasutusest, kes taotlesid keskkonnasõbraliku köögiviljakasvatuse toetust 2022. aastal üle 10 hektari ...
 • Aidu karjääri taasmetsastatud aladel alustaimestiku analüüs 

  Stoicescu, Stella-Theresa (2012)
  Põlevkivi karjääriviisilise kaevandamisega rikutakse suuri maa-alasid. Tõstmaks rikutud alade majanduslikku ja keskkonnaalast väärtust, tuleb need rekultiveerida. Kuna karjäärialadel valitsevad ekstreemsed tingimused, ...
 • Ajaloolise Gotlandi käia rekonstrueerimise projekt 

  Konist, Kaspar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rekonstrueerida ajalooline Gotlandi käi. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: projekteeriti ja konstrueeriti raam koos rihmapingutusmehhanismiga, flantside projekteerimine ja ...
 • Aktiivsete ja passiivsete maavarade varu Viljandi maakonnas 

  Rimmel, Tiina (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Viljandi maakonna aktiivsetest ja passiivsetest maavaravarudest ja nende muutustest aastail 2008-2012. Töö on koostatud peamiselt Maa-ameti poolt välja antud Eesti ...