Recent Submissions

 • Digitaalne aspiratsiooni psühromeeter 

  Võso, Karl-Mattias (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli projekteerida ning koostada õppevahendiks mõeldud aspiratsiooni psühromeeter. Õppevahend on mõeldud kasutamiseks õppeainetes, kus lisaks töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite ...
 • Tööala kaardistamise vahendid 

  Laipalu, Marko (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tööala on ala, kus töötaja täidab tööülesandeid, eristatakse normaal- ja maksimaaltööala. Tööala on võimalik määrata kasutades matemaatilisi mudeleid, kuid populatsiooni antropomeetrilistel parameetritel põhinevad mudelid ...
 • Tsirguliina 330/110/10 kV alajaama 10kV jaotusseadme rekonstrueerimise võimalused 

  Aanja, Reno (Eesti Maaülikool, 2022)
  Piirkonnaalajaam on elektrivõrgu tähtsaim osa. Vananenud elektrivõrk on põhjus potentsiaalsete rikete tekkeks. Kasvav tarbimisvõimsus, seadmete hoolduskulud ja varuosade tarneprobleemid võivad luua olukorra, kus terve ...
 • Autonoomse põlluroboti akuhaldussüsteem 

  Ratas, Toivo (2022)
  Eesti Maaülikooli meeskonna poolt on loodud mustikataimede väetamise roboti (põlluroboti) kontseptsioon, mille rakendamine muudab mustikataimede väetamise produktiivsemaks ja kulutõhusamaks. Käesoleva töö eesmärgiks oli ...
 • 3D prinditud ABS-detailide atsetooniga järeltöötlemise mõju nende mehaanilistele omadustele 

  Ignašev, Andrei (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eelnevate lõputööde raames on konstrueeritud järeltöötluskamber ning on uuritud, kuidas mõjutab atsetooniga järeltöötlemine 3D prinditud ABS detailide pinnaviimistlust ja täpsust. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ...
 • Sissepritsesüsteem kahetaktilisele bensiinimootorile 

  Kõõra, Jan Markus (Eesti Maaülikool, 2022)
  Lõputöö teema valiti seoses autori hobist kardispordi vastu ning huvist sisepõlemismootori vastu. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on leida sissepritsesüsteemi lahendus kahetaktilisele mootorile. Töö esimeses peatükis ...
 • Kompsiitmaterjalist sisetreitera hoidiku valmistamise võimalused 

  Haak, Tanel (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureuse lõputöö raames selgitatakse välja tootmisettevõtetes kohapeal komposiitmaterjalidest sisetreiterade hoidikute valmistamise võimalused. Töö jaguneb kolme põhiossa, millest esimene hõlmab kirjanduse ülevaadet ...
 • Vabavaralised IoT platvormid ja nende kasutamisvõimalused elektrienergia tarbimise juhtimiseks 

  Dedov, Priit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Elektrienergia tarbimiskulud on suurenenud ja üheks kulude kokkuhoiu viisiks on börsihindade jälgimine ning tarbimise juhtimine vastavalt sellele. Idee kasutada vabavaralist IoT platvormi võimalusi tarbimise suunamiseks ...
 • Põllumajandustehnika ja -seadmete kasutamisega seotud tööõnnetused 

  Aasma, Priit (Eesti Maaülikool, 2022)
  Ligikaudu pool maailma tööjõust töötab või on seotud põllumajandussektoriga. Statistikaameti andmetel oli Eestis perioodil 1991-2019. kõikides majandussektorites hõivatute arv oluliselt kahanenud 806 600-lt kuni 579 ...
 • Päästetöötaja riietuse mugavuse objektiivsed parameetrid 

  Ambo, Egle (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk oli hinnata objektiivsete parameetrite rakendatavust päästetöötaja kaitseriietuse mugavuse hindamisel. Riietuse mugavust on vaja katsetada ja uurida, kuna päästetöötaja töös peab riietus olema ...
 • Täispuhutavate õhupatjadega ergonoomilise vesti arendus 

  Pedaste, Külli (Eesti Maaülikool, 2022)
  Inimesed veedavad suure osa päevast istudes. Istumisasendi parendamiseks leidub mitmesuguseid nimme- ja peatugesid, kuid sobiva toe leidmine võib olla keeruline ning tülikas kaasas kanda kui päeva jooksul kasutatakse ...
 • Jääkenergiat kasutavate seadmete võrdlus 

  Koger, Triinu (Eesti Maaülikool, 2022)
  Energia kallinemine ja rohelisemate energiaallikate otsimine on teinud jääkenergia kasutamise üha populaarsemaks. Antud bakalaureuse töö eesmärk on välja selgitada millised jääkenergiaid kasutatakse ning millistel alustel ...
 • Põlluroboti ja hooldejaama vaheline juhtmevaba andmesidelahendus 

  Savi, Sander (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on katseliselt määrata kindlaks, kas olemasolevad pääsupunktid on sobivad põlluroboti ning põllu servas seisva hooldejaama omavahelise suhtluse toimimiseks erinevate mõõtmetega mustikapõldudel.
 • Autonoomse põlluroboti aku laadimistaristu 

  Murel, Taavi (Eesti Maaülikool, 2022)
  Antud töö on seotud põllumajanduse automatiseerimisega kohtades, kus pole võrgust võimalik energiat kasutada, kuid soovitakse kasutada taastuvenergiaallikaid. Põllurobotite automatiseerimine tõstab nende tootlikust ja ...
 • Tehnikamaja ventilatsiooni-jahutussüsteemi anomaalia juhtumiuuring 

  Rosental, Andi (Eesti Maaülikool, 2022)
  Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse Eesti Maaülikooli Tehnikamaja ventilatsioonisüsteemi ja selles olevat anomaaliat, kus ruumide jahutus ei toimi. On täheldatud, et klassiruumid on jahedad siis, kui ruumis on rohkem ...
 • Katlalabori katsestendide energiaarvestuse mõõtetaristu kaasajastamine 

  Kukke, Robert (Eesti Maaülikool, 2022)
  Varasemalt oli katlalaboris katla töö jälgimiseks olemasolevatelt seadmetelt koguda andmeid ainult ise füüsiliselt näitusid kirja pannes. Tänapäeval on automatiseerimisele pandud suur rõhk, sest see teeb inimeste elu ...
 • Aur-vesi soojusvaheti projekteerimine, valmistamine ja katsetused 

  Unga, Robert (Eesti Maaülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö uurimisvaldkonnaks on ülikoolis õpitud soojustehnika-alaseid teadmisi rakendades projekteerida aur-vesi tüüpi soojusvaheti, seejärel projekteeritut aluseks võttes see kokku panna ning seejärel ka valmistatud ...
 • Musta pässiku (Inonotus obliquus) eoste levik 

  Nael, Jan (Eesti Maaülikool, 2022)
  Must pässik (Inonotus obliquus) on patogeenne seen kandseente hõimkonnast. Viimastel aastatel on erametsaomanikel tõusmas suur huvi kasvatada pässikut raviseenena kaasikutes. Bakalaureusetöö eesmärkideks oli dokumenteerida ...
 • Asulasiseste kergliiklusteede valgustus 

  Vestel, Rainer (Eesti Maaülikool, 2022)
  Kergliiklusteed ja nende valgustus on meie infrastruktuuri üks lahutamatu osa. Teede valgustamine muudab seal liiklejale liikumise ohutumaks ja tagab liikumismugavuse. Antud töö eesmärgiks on uurida erinevate kergliiklusteede ...
 • Prügila kui materjali kaubamaja 

  Oll, Johanna (Eesti Maaülikool, 2022)
  Tänasele ühiskonnale on omane tarbimiskultuur. Poest ostetava kauba tootmiseks kulub aga loodusvarasid (puit, killustik, põlevkivi, liiv, nafta). Liigtarbimise tulemusel ei kasuta me kõiki tooteid ära ning paljud tooted, ...

View more