Recent Submissions

 • Chemical-free pretreatment of lignocellulosic biomass for the conversion of structural polymers 

  Sjulander, Nikki (Estonian University of Life Sciences, 2024)
  The abstract will be added soon.
 • Post-fire recovery dynamics of hemiboreal Scots pine forest ecosystems 

  Orumaa, Argo (Estonian University of Life Sciences, 2024)
  Hemiboreal forests are influenced by several natural disturbances. Forest fires are one of the most severe disturbances that can affect the entire forest ecosystem: stand structure and composition, understorey vegetation, ...
 • Tartu linnaosade korteriomandituru võrdlus aastatel 2011–2012 ja 2021–2022 

  Markna, Marian (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kinnisvaraturg on pidevalt muutuv ning turul osalemiseks on oluline seda mõista. Kinnisvaraturgu ja kinnisvara väärtust mõjutavad mitmed tegurid. Töö eesmärk on välja selgitada Tartu linnaosade korteriomandite eluruumide ...
 • Development of control and optimization methods for wood drying 

  Tamme, Hannes (Estonian University of Life Sciences, 2023)
  The purpose of wood drying is to obtain material with the desired final moisture content. During the process, it is necessary to find a balance between the quality of the wood and the energy and time spent. In order to ...
 • Kergemassilise platvormhaagise arendus 

  Juss, Janar (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö raames projekteeritakse kergemassiline platvormhaagis autonoomse mustikaroboti teenindusjaamale. Tagamaks hooldusjaamaga parem ligipääsetavus mustikapõllule on vaja haagise tühimassi vähendada. Töö ...
 • Üksikkorras valmistatud sõiduk 

  Juuse, Tarko (Eesti Maaülikool, 2023)
  Pikap tüüpi sõidukid, kus uuema mudeli raamile paigaldatakse vana kere, on Ameerika Ühendriikides laialt levinud, tuntud ka restomod ja rat rod nime all. Sellise sõiduki peamine puudus on juhitavus, sest raske V8 mootor ...
 • Soonrulldosaator täppisväetamiseks 

  Randla, Gregor (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kultuurmustikataimede kasvamise soodustamiseks luuakse robotit, mis valmides sõidab põllul, tuvastades iga mustikataime hetkeolukorra ja doseerides vastavalt sellele õige koguse graanulväetist. Töö eesmärgiks on leida ...
 • Vesioina energiakasutus – hüdraulika õppevahend 

  Lehikoinen, Mauri Rein (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on valmistada vesioina õppevahend ja seda katsetada, lisaks koostada laboratoorsete tööde juhendid. Töö teoreetilises osas on kirjeldatud hüdroenergia kasutusalasid ja sellega seonduvaid ...
 • Vesiniku mõju diiselmootori efektiivsuslikele parameetritele 

  Tarmo, Artur (Eesti Maaülikool, 2023)
  Arvestades viimaste aastate sätestatud kahjulikke heitkoguste piirmäära ning kütusehinna tõusu on suurenenud ootused diiselmootorite alternatiivsete kütuste rakenduste osas. Üheks võimaluseks on kasutada vesinikku, mis ...
 • Ujuvkehade stabiilsuse katsetamise õppestend 

  Tamme, Merle (Eesti Maaülikool, 2023)
  Tänapäeval rakendatakse õpetamises erinevaid praktilisi ülesandeid, et õpetatavaid motiveerida ning läbi eluliste katsete selgitada teooriat, mis muidu võib olla raskesti arusaadav. Õppestendidel on oluline roll praktilise ...
 • Jagatud veoskeemiga hübriidajami efektiivsuse analüüs 

  Auväärt, Priit (Eesti Maaülikool, 2023)
  Lõputöö eesmärk on modelleerida dünaamika karakteristikud sportliku vabaajasõiduki erinevate jõuallikate kohta. Töös leitakse vastus küsimusele, kas on otstarbekas tehnilises ning rahalises mõttes lisada sõidukile ...
 • Põldroboti platvormi arendus marjaistandustesse 

  Valdre, Karl (Eesti Maaülikool, 2023)
  Töös käsitletakse põldroboti projekteerimise temaatikat, esitatakse kirjanduslik ülevaade, tutvutakse erinevate tehnoloogiliste lahendustega ning pakutakse välja autori projekteeritud koondlahendus. Kirjanduslikul ülevaate ...
 • Alternatiivne treitera keha disain kasutades komposiitmaterjale ja metalli 3D printimist 

  Pree, Karl (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida alternatiivse treitera keha disaini võimalusi kasutades komposiitmaterjale ja metalli 3D printimist. Uuritakse milline peaks olema treitera keha, millist 3D printimis tehnoloogiat ...
 • Puidutöötlusettevõtte energiakasutuse analüüs 

  Martens, Ott (Eesti Maaülikool, 2023)
  Kallineva tootmise tõttu on ettevõtetele kasumlikum leida ise lahendusi, kuidas sõltuda vähem energiahindadest. Lisaks on üha olulisem järgida keskkonnasõbralikku tootmist. Uurimistöö esimene osa keskendub teaduskirjanduse ...
 • 3D-printeri materjali etteandemehhanismi projekt 

  Nõmme, Märt (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida 3D-printerile otseülekande materjali etteandemehhanism. Töö käigus uuriti erinevaid materjali etteandemehhanismide tüüpe, valiti välja 3D-printer, millele otseülekande materjali ...
 • Täppisväeturi dosaatori soonrulli modelleerimine 

  Vares, Villu (Eesti Maaülikool, 2023)
  Täppispõllumajanduse üks oluline komponent on täpne ning vajaduspõhine seemne ning väetise doseerimine. Üks laialdaselt kasutatav doseerimismehhanism on soonrullil põhinev dosaator. Käesoleva töö eesmärk on uurida ühe ...
 • Ühiskondliku hoone energiasäästu võimalused erinevate valgustite kasutamisel 

  Tamla, Iris (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud bakalaureusetöö keskendub energiasäästu võimaluste uurimisele Eesti Maaülikooli ühiselamu Torn elektrienergia tarbimise kontekstis. Töös hõlmatakse põhjalikku kirjanduse ülevaadet energiasäästu kontseptsioonidest, ...
 • Õppevahend digitaalne vattmeeter 

  Takk, Janeli (Eesti Maaülikool, 2023)
  Elektrotehnika õppeaines on vattmeeter veel viimane analoogmõõteriist millega laboritöid teostatakse. Teised mõõtevahendid on asendatud digitaalsetega. Lõputöö eesmärk on valmistada õppevahendina kasutatav digitaalne ...
 • Cantera simulatsioonitarkavara rakendused õppevahendina 

  Truver, Anna (Eesti Maaülikool, 2023)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on töötada välja Cantera simulatsioonitarkvaral põhinev õppevahend, mis võimaldaks õpetada simulatsioonitarkvara kasutamise ning selle rakendamist inseneriülesannete lahendamisel. Programmi ...
 • Põldroboti teenindusjaama komposiitmaterjalist pealisehituse arendus 

  Kuusik, Magnus (Eesti Maaülikool, 2023)
  Antud lõputööga prooviti leida lahendus põldroboti teenindusjaama kergemaks muutmisel. Varasemalt on valmisatud antud teenindusjaama alumiiniumist, mis on küll kerge kaaluga, aga mitte piisavalt. Tulenevalt teenindusjaama ...

View more