Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorZvereva, Julia
dc.date.accessioned2021-06-07T07:24:18Z
dc.date.available2021-06-07T07:24:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6897
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika õppekavalest
dc.description.abstractToitlustamise valdkond ja selles tööga hõivatute arv kasvab pidevalt. Kõrged tööalased nõudmised ja kiire töötempo kokkade töös mõjutab suurel määral töötajate vaimset tervist ning kognitiivset töövõimet. Seetõttu on oluline uurida kokkade psühhosotsiaalset töökeskkonda ja selle mõju vaimsele tevisele. Uurimistöö eesmärk: välja selgitada kokkade töös esinevad psühhosotsiaalsed ohutegurid ja hinnata nende seoseid kokkade vaimse tervise näitajatega ning kirjeldada kognitiivse töövõime dünaamikat tööpäeva ja -nädala lõikes. Metoodika: uuritavateks olid kokad (n=214) Eesti erinevatest toitlustusettevõtetest (n=46). Katsegrupi moodustasid kokad (n=21), kes olid andnud nõusoleku kognitiivsete testide läbiviimiseks. Uuringu esimeses etapis viidi läbi ankeetküsitlus rahvusvahelise valideeritud küsimustiku COPSOQ II (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) ja MBI (Maslach Burnout Inventory) abil. Teises etapis viidi läbi kognitiivse töövõime mõõtmised tööpäeva ja töönädala jooksul. Tulemused: ankeetküsimustikule vastas n=214 kokka ja läbipõlemise küsimustikule n= 193 kokka. Uuritavate keskmine vanus oli 36.8±15.3 aastat. Uuritavatest vastas 50,5% mehi ja 49,5% naisi. Kõrge töötempo ja kiirustamine suurendavad kokkade emotsionaalseid nõudmisi ja tõenäosust vigastuste ning tööõnnetuste tekkimiseks. Statistiliselt oluline seos leiti töötempo, tajutava stressi, töö-pereelu konflikti ja rollikonflikti vahel. Enam kui kolmveerandil kokkadest on töökoormus jaotunud ebaühtlaselt ja oma töömahtu saavad vähemal või suuremal määral mõjutada üle poolte kokkadest. Enamus juhtkonnast usaldab oma töötajaid, et nad teevad oma tööd hästi. Töötajatest kolm neljandikku usaldab väga suurel ja suurel määral juhtkonnalt tulenevat informatsiooni ning suur osa (2/3) töötajaist usaldavad üksteist. Töömõttekust hinnati kõrgelt, sest kolmveerand kokkadest peab oma tööd tähtsaks, on motiveeritud ja hingega asja juures. Üle poolte kokkadest tunnevad ennast kurnatuna, täiesti läbi, mis viitab läbipõlemisele. Valdav enamus kokkadest tunneb suuremal või vähemal määral stressi, pinget, kergesti ärrituvust. Stress suurendab kokkade emotsionaalseid nõudmisi ja vastupidi. Uneprobleeme esines kõikidel kokkadel. Statistiliselt oluline seos leiti uneprobleemide ja tajutava stressi ning vigastuste vahel. Kokkade emotsionaalse kurnatuse, depersonalisatsiooni esinemissageduse ning häirivustugevuse tase oli keskmine ja kõrge, mis viitab keskmisest kõrgemale läbipõlemise tasemele. Mida rohkem esines öötööd, seda kõrgemad olid emotsionaalsed nõudmised ja seda enam esines töö-pereelu konflikti. Mida rohkem esines töövigastusi, seda madalam oli: tööle pühendumine, tööga rahulolu, juhtkonna usaldus ja seda kõrgemaks hinnati töö-pereelu konflikti. Mida kõrgem läbipõlemise tase, seda madalam oli tööga rahulolu ja seda enam esines kiiret töötempot, kiusamist ning töövigastusi. Kõrgema vanuse puhul nenditi oluliselt sagedamini, et tuleb kogu päev töötada kiires tempos, võrreldes noorematega. Kognitiivse töövõime olulist halvenemist tööpäeva ning töönädala lõikes ei täheldatud. Kognitiivse töövõime mõõtmised kinnitasid tööpäeva ja -nädala lõikes vähest mälumahu ja tähelepanu püsivuse langust, mis viitab kokkade kergele väsimusele töönädala lõpus. Tulemuste põhjal võib järeldada, et kokkade töös esinevatele psühhosotsiaalsetele ohuteguritele tuleb pöörata oluliselt rohkem tähelepanu, ennetamaks tööstressi, läbipõlemist ja töövigastusi.est
dc.description.abstractHoreca service and number of employed is growing constantly. High work demands and the fast pace of work affects chef´s mental health and cognitive workability. Therefore, it is important to investigate the psychosocial risk factors in the chef´s work. Aim: To identify psychosocial risk factors in chef´s work and to analyze the relationship between psychosocial risk factors, chef´s mental health and cognitive workability. Material and method: The chefs from whole Estonia where target group. Cook´s from 46 different companies answered the questionnaire, in total 214. The study group for the measurements of the cognitive workload parameters was formed, when filling the questionnaire the respondents gave the agreement (n = 21) for the cognitive measurements. Phase I of the study: questionnaire survey (Copenhagen Psychosocial Questionnaire and Maslach Burnout Inventory). Phase II: cognitive measurements during working day and week. Results: 214 chefs answered the questionnaire and 193 answered the Maslach burnout questionnaire. Average age of the chefs was 36.8±15.3 years. 50,5% of the respondents were male and 49,5% female. High work pace and haste increase the emotional demands of chef´s and risk of injuries. A statistically significant relationship was found between work pace, perceived stress, work-family conflict and role conflict. More than three-quarters of chefs have an uneven workload. More than half of the chefs can decide over their workload. Most of the management trust their workers, that they are doing a good job. More than three-quarters of chefs trust information that comes from management and most of the workers trust each other. Meaning of job was rated highly, three-quarters of the chefs consider their work important and feel motivated. More than half of the chefs feel exhausted which indicates to burnout. The majority of chefs feel stress, tension, irritability. Stress increases the emotional demands of chef´s and vice versa. All of the chefs had sleeping problems. A statistically significant relationship was found between sleeping problems, perceived stress and injuries. Chefs had high and average levels of emotional exhaustion, depersonalization, and severity of distraction, which indicates to higher than medium levels of burnout. The more night work there were, the higher the emotional demands and the more work-family conflict was found. The higher the number of injuries at work, the lower was: commitment to work, job satisfaction, management trust, and the higher was the work-family conflict. The higher the burnout rate, the lower was job satisfaction and the more rapid was pace of work, bullying and injuries. Older workers stated significantly more often that you have to work at a fast pace all day compared to younger chefs. No significant deterioration in cognitive workability was observed during the working days and the working week. A small decrease in memory capacity and presistence of attention was observed, indicating chef´s slight fatigue at the end of the working week. In conclusion, more attention needs to be paid to the psychosocial hazards in chef´s work to prevent work-related stress, burnout and injuries.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectkokadest
dc.subjectpsühhosotsiaalsed ohuteguridest
dc.subjectvaimne tervisest
dc.subjectkognitiivne töövõimeest
dc.titlePsühhosotsiaalsete ohutegurite mõju kokkade vaimsele tervisele ja kognitiivsele töövõimeleest
dc.title.alternativeThe impact of psychosocial risk factors on the chef´s cognitive capacity and mental healtheng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record