Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorKuul, Eliise
dc.date.accessioned2021-06-07T06:56:30Z
dc.date.available2021-06-07T06:56:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6891
dc.descriptionMagistritöö Ergonoomika õppekavalest
dc.description.abstractNutitelefon on maailmas kõige enam kasutatav nutiseade, millel on laialdased võimalused produktiivsuse tõstmiseks, informatsiooni otsimiseks, sotsiaalseks suhtlemiseks, puhkuse veetmiseks ja meelelahutuseks. Vaatamata mitmetele eelistele on nutitelefoni sõltuvus kasvamas üheks suurimaks probleemiks õpilaste hulgas. Noori peetakse põhiliseks riskigrupiks ning liigse nutitelefoni kasutamise tõttu võivad väheneda nende inimkontaktide hulk, tekkida unehäired, väheneda füüsiline aktiivsus ja produktiivsus, langeda õppeedukus ning suureneda üksinduse, ärevuse ja depressiooni tekkerisk. Uurimistöö eesmärk on välja selgitada noorte nutitelefoni kasutamise harjumused ja seotud terviseriskid ning anda soovitusi nutitelefoni ergonoomilisemaks kasutamiseks, vähendamaks võimalikke terviseriske. Metoodika. Andmete kogumiseks koostati Google Forms keskkonnas küsimustik, mille koostamisel kasutati rahvusvaheliselt valideeritud küsimustikke. Anonüümne ankeetküsitlus viidi läbi 5.–12. klassi õpilaste hulgas. Andmete analüüsimisel kasutati MS Excel 2010 ja SPSS.21.0 andmetöötlusprogramme. Tulemused. Antud uuring hõlmas 449 õpilast Lõuna-Eesti üldhariduskoolidest (60,1% naissoost ja 39,9% meessoost), vanuses 10–19 eluaastat (keskmine vanus 14,2±2,78 aastat). Uuring tõestas, et peaaegu kõik (98,2%) õpilased omavad nutitelefoni ja enamasti alates 7. eluaastast. Õpilastest 80% veedavad nutitelefoni kasutades üle 2 tunni päevas, nendest 23,4% üle viie tunni. Liigne nutitelefoni kasutamine oli seotud negatiivse mõjuga õppimisele (p=0,0001), vaimsele (p=0,0001) ja füüsilisele tervisele. Pärast pikka nutitelefoni kasutamise aega ei olnud kaebusi esinenud vaid 13,4% õpilastest. Nutitelefoni sõltuvusskaala kõrgemad tulemused olid seotud sagenenud unehäirete (p=0,0001), konfliktide (p=0,0001) ja õnnetusjuhtude esinemisega (p=0,030) ning ekraaniaja piiramise raskustega (p=0,0001). Tulemustest võib järeldada, et õpilaste vaimse ja füüsilise tervisega seotud riskide vältimiseks tuleks oluliselt vähendada nutitelefoni kasutamise aega ja anda soovitusi nutitelefoni ergonoomilisemaks kasutamiseks ning sõltuvuse vältimiseks, unehügieeni parendamiseks, eakohase füüsilise aktiivsuse ja väljas käimise harjumuste tagamiseks.est
dc.description.abstractThe smartphone has become the most frequently used technology worldwide because these devices are useful for multiple purposes, including general productivity enhancement, information seeking, social interaction, relaxation, and entertainment. Despite the various advantages of smartphones, smartphone addiction is quickly spreading and becoming a crucial problem in the world. Adolescents have been identified as a major risk group for problematic smartphone use and the excessive time youth spend on their smartphones results in less human interaction, sleep, exercise, and productivity, loneliness, anxiety and depression and is negatively related to students’ academic performance. Aim. The aim of this study is to explore the health risks associated with smartphone use among adolescents and to guide youth to use smartphone ergonomically to reduce potential health risks. Method. The e-questionnaire was prepared on Google Forms and completed using different international validated questionnaires. The anonymous questionnaire was conducted among students in 5th–12th grades. Data was analyzed by using MS Excel 2010 and SPSS.21.0 Statistics. Results. The current study included 449 adolescents (60,1% female and 39,9% male) from South-Estonia, aged 10–19 (mean age 14,2±2,78 years). The research proved that almost all of the students 98,2% own a smartphone and mostly they acquired their devices in age of seven. 80% of participants spend more than 2 hours a day on their phones and 23,4% of them spend 5 or more hours per day. Excessive smartphone use was associated with negative impact on academic performance (p=0,0001), mental (p=0,0001) and physical health. After using smartphone for prolonged hours only 13,4% of students had no health effects. Higher SAS-SV scores were associated with sleep disorders (p=0,0001), prevalence of conflicts (p=0,0001) and accidents (p=0,030) also difficulties limiting screen time (p=0,0001). Conclusion: The findings of this study revealed that it is necessary to guide youth and give tips how to limit screen time, use smartphone ergonomically, improve sleep hygiene, physical activity and outoor activities to avoid physical and mental health problems.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectnutitelefonest
dc.subjectõpilasedest
dc.subjectnutisõltuvusest
dc.subjectlaiendatud tajuest
dc.subjecttervisest
dc.titleKooliõpilaste nutitelefoni kasutamine ja seotud terviseriskidest
dc.title.alternativeSmartphone use and the associated health risks among studentseng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record