Show simple item record

dc.contributor.advisorHänni, Lauri
dc.contributor.advisorKabanen, Toivo
dc.contributor.authorPõllu, Uku
dc.date.accessioned2021-06-04T07:03:57Z
dc.date.available2021-06-04T07:03:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6885
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalest
dc.description.abstractTootmisettevõtetel on tähtis maksimaalne efektiivsus ning tootmiskulude minimeerimine, et tootmisüksus teeniks maksimaalset kasumit. Käesolevas bakalaureusetöös analüüsitakse Pärnu koostootmisjaama tootmisseadmete efektiivsust ning otsitakse võimalusi kuidas oleks võimalik analüüsitavate seadmete opereerimiskulusid või üldiseid seadme kulusid vähendada. Töö alguses on antud ülevaade koostootmisjaama üldistest parameetritest. Seejärel on kirjeldatud jaama tootmissüsteemi ning kasutusel olevaid tehnoloogiaid. Antud töös valiti analüüsimiseks viis Pärnu koostootmisjaama seadme süsteemi. Iga seadme kohta koguti võimalikult palju informatsiooni nagu nimiparameetrid, seadmete tööolukorra parameetrid ning analüüsitavate seadmetega seotud süsteemide parameetrid. Tööparameetrite andmed on kogutud 2020 aasta kevadest 2021. Aasta kevadeni ning nende põhjal koostatud seadme tööpiirkonna graafikud. Seadmete puhul on pakutud välja optimeerimisvõimalused või kohad, kust oleks saanud kulusid kokku hoida või oleks võimalik tootlikust tõsta. Töö viimases osas on tehtud kokkuvõtlik analüüs, kus kirjeldatakse töö tulemusi, seadmete optimeerimisvõimalusi ning arvutatud reaalne rahaline kokkuhoid rakendatavatele optimeerimisvõimalustele. Seadmete analüüsis selgus, et protsentuaalselt ka väike energiakulu kokkuhoid, võib pikemas perspektiivis söösta tootmiskuludelt väga suuri summasid. Töös on leitud, et rakendatud suuremate optimeerimisvõimaluste tulemusena, säästetakse omatarbekuludelt, vastavalt seadmele, 11 000 – 31 000 eurot aastas. Väiksemate optimeerimisvõimaluste puhul, kus energiakulu protsent vähenes ligikaudu 4%, säästetakse umbkaudu 3400 eurot. Lisaks leiti võimalus, kus oleks olnud võimalik säästa projekteerimiskuludelt 15 000 eurot, võimalus tõsta ühe seadme tootlikust ja seade mis ka peale optimeerimist vajaks välja vahetamist. Antud töö teema on üsna aktuaalne ning rakendatav peaaegu igas tootmisettevõttes. Töö käsitleb küll üsna vähesel hulgal parendusettepanekuid, kuid rakendades töös kirjeldatud metoodikat on võimalik leida erinevates tootmisüksustes kulude vähendamise võimalusi.est
dc.description.abstractFor most manufacturing plants, maximised efficiency and reducing production costs is essential, so the plant can earn maximum profit. The aim of this bachelor thesis, is to analyse Pärnu cogeneration plants main production devices, their efficiency and different ways to reduce devices production- or overall cost. The first chapter of this bachelor thesis describes overall parameters of Pärnu cogeneration plant. Thereupon, powerplants production system and used technologies are described. For this bachelor thesis, five production devices from Pärnu cogeneration plant were chosen for analysis. For each device, as much information as possible was gathered. Gathered information contained nominal parameters, parameters while device is in operation and device related system parameters. The gathered parameters, while the device is in operation, were collected over a period equivalent of a year. Different scatter plots were composed, using gathered measurements. For each device a possible optimization option is offered and described where money could be or could have been saved or where production could be increased. Last chapter is summary analysis, where thesis results and optimization alternatives are described and actual financial saving for applicable or already applied optimization options are calculated. Device analysis concluded, that even a small percentage of energy saving can financially save a lot of money from production costs in long perspective. Thesis shows that major applied optimization options, can save, depending on the device, up to 11 000-31 000 euros a year. Minor optimization options reduced energy usage about 4% and could save, about 3400 euros a year. In addition, this thesis found a way, where 15 000 euros could have been saved from design and construction costs, an option, which would increase the production and a device which even after an optimization, eventually needs to be replaced. The topic of this bachelor thesis is very timely and can be applied in almost any manufacturing industry. Thesis suggests only few optimization possibilities, but if methodology used in this thesis is applied in other, different manufaturing plants, similar or new optimization options could be found to reduce production costs.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectefektiivsusest
dc.subjectenergiakuluest
dc.titlePärnu koostootmisjaama põhiseadmete analüüsest
dc.title.alternativeAnalysis of the Main Devices of Pärnu Cogeneration Planteng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdate09.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record