Show simple item record

dc.contributor.advisorPallav, Vello
dc.contributor.authorTens, Mario
dc.date.accessioned2021-05-31T20:21:09Z
dc.date.available2021-05-31T20:21:09Z
dc.date.availableLõputööle on üldsusele avalikustamise ja kättesaadavaks tegemise osas seatud tähtajatu piirangest
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6846
dc.descriptionMagistritöö Maaehituse õppekavalest
dc.description.abstractIgasuguse ehitustegevuse planeerimisel on oluline juba varases faasis saada adekvaatne sisend kavandatava tegevuse eeldatavast maksumusest, kestvusest ja keskkonnaaspekti dest. Praegusel informatsioonikülluse ajastul on eriti kõrge tähelepanu all inimtegevuse mõju loodukeskkonnale, seda kord ala-, kord ületähtsustatult. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli võrrelda kolme erineva ehituslahenduse valiku mõju kandekonstruktsioonide ehitusmaksumusele, -kestvusele ja CO2 jalajäljele reaalse ehitusobjekti, Valga politseihoone näitel. Töös hinnati samastesse tingimustesse paigutatud kolme erinevat ehituslahendust: põhimahus rekonstrueeritav, osaliselt rekonstrueeritav ning kogumahus uusehitamine. Ehitusmaksumuste hindamisel oli aluseks kulupõhiselt korrigeeritud eelarve, ehituskestvuste planeerimisel baasobjekti kohandatud ajagraafik ja CO2 jalajälje arvutamiseks varasemad uurimisartiklid ning andmebaasid. Tulemusest selgus, et võrdluses baasobjektiga on põhimahus kandekonstruktsioonide rekonstrueerimine 6,6 % odavam, 7,3 % kiirem ja 9,2 % keskkonnasäästlikum; kogumahus uusehitamine on sarnastel alustel 6 % kulukam 23,5 % aeganõudvam ja 8,2 % keskkonnakahjulikum. Ehitusmaksumus ja CO2 emissioon omavad vastastikku mõju. Koostatud lõputöö annab edaspidisteks valikuteks argumente nii tellijatele, projekteerija tele, kui ehitajatele – milline valik on kaalukausil olulisima väärtusega? Käesolevas töös käsitletud olemasolevate hoonete kasutamine ja põhimahus rekonstrueerimine on oluline, mis peaks olema nii tellija, ehitaja kui keskkonna seisukohalt parim – odavam, kiirem ja keskkonnasäästlikum.est
dc.description.abstractWhen planning any construction activity, it is important to obtain adequate input at an early stage from the expected cost, duration and environmental aspects of the proposed activity. In the current age of abundance of information, the impact of human activities on the natural environment is given special attention, sometimes underestimated and sometimes overemphasized. The aim of this dissertation was to compare the impact of the choice of three different construction solutions on the construction cost, durability and CO2 footprint of load bearing structures on the example of a real construction object, Valga Police Building. The work evaluated three different construction solutions placed in the same conditions: reconstructed in the main volume, partially reconstructed and new construction in the total volume. The assessment of construction costs was based on a cost-adjusted budget, an adjusted time schedule for the planning of construction durations, and previous research articles and databases for calculating the CO2 footprint. The result showed that in comparison with the base object, the reconstruction of load bearing structures in the main volume is 6.6% cheaper, 7.3% faster and 9.2% more environmentally friendly; In total, new construction on similar grounds is 6% more expensive, 23.5% more time-consuming and 8.2% more environmentally harmful. Construction costs and CO2 emissions interact. The dissertation provides arguments for future choices for customers, designers and builders - which choice is the most important in the balance? The use and major reconstruction of the existing buildings covered in this work is impor tant, which should be the best for the customer, the builder and the environment - cheaper, faster and more environmentally friendly.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesseng
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectrekonstrueerimineest
dc.subjectsüsinikdioksiidest
dc.subjectobjektipõhine võrdlusest
dc.subjectelukaarest
dc.titleRekonstrueeritava hoone ehituslahenduste valiku mõju ehitusmaksumusele, - kestvusele ja CO2 jalajäljeleest
dc.title.alternativeImpact of construction cost, durability and CO2 footprint of a building to be reconstructed based on its choice of solutioneng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-09
rioxxterms.freetoread.startdateSuletud / Closed
rioxxterms.freetoread.startdateKorraldus nr. 6-1.MI/110est


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record