Show simple item record

dc.contributor.advisorHordo, Maris
dc.contributor.authorPress, Raimond
dc.date.accessioned2021-05-27T08:17:06Z
dc.date.available2021-05-27T08:17:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6751
dc.descriptionBakalaureusetöö Metsanduse õppekavalest
dc.description.abstractVõõrliikide osakaal Eesti metsades on langustrendis, kuid samal ajal on kasvav vajadus kiirekasvuliste puuliikide ja puidu järele, et säästa elustikurikkaid ja sotsiaal-kultuuriliselt väärtuslike metsasid. Lehis on üks atraktiivsemaid võõrliike, mida on Eestis kasvatatud juba üle kahesaja aasta, kuid juurdekasvu on aastarõngaste põhjal tänaseni vähe uuritud. Samas on SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda rajatud võõrliikide sh lehiste katsealasid, mis annab selleks head võimalused. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, millised faktorid (kasvukoht, puuliik ja ilmastik) avaldavad mõju lehiste radiaaljuurdekasvule. Töös uuritakse põllu- ja metsamaale istutatud lehiste juurdekasvu ning kliimanäitajate vahelist seost. Käesolevas lõputöös analüüsitud lehisepuude andmed pärinevad kokku 10 katsealalt, millest kuus ala asuvad endisel põllumaal, Agali arboreetumis ja neli katseala asuvad praegusel metsamaal. Puursüdamikud mõõdeti LINTAB mõõtmissüsteemil, indekseeriti ning koostati eri liikide kohta kronoloogiad. Andmetöötluseks kasutati korrelatsioon- ja dispersioonanalüüsi ning vabavara R. Uuritud puude andmete analüüsimisel dispersioonanalüüsil ei tuvastatud statistiliselt olulist erinevust keskmise radiaaljuurdekasvu vahel liigiti, samuti ei erinenud radiaaljuurdekasv erinevates kasvukohtades. Kliimaanalüüsi (korrelatsioonanalüüs) tulemused näitasid, et sademete ja lehiste radiaalkasvu vahel on statistiliselt oluline positiivne seos. Sademed soodustavad radiaalkasvu nii metsa- kui endisel põllumaal. Agali arboreetumi lehiste juurdekasvule sademed statistiliselt olulist mõju ei avaldanud. Kliimanäitajate (temperatuur, sademed) soodustav ja ka limiteeriv mõju erinevatel perioodidel on lehiste radiaalkasvule selgelt tuvastatav.est
dc.description.abstractNon-indigenous species growing in Estonia are in decline while there is a growing need for fast-growing tree species to fill the demand for wood and carbon sequestration; to protect biodiversity-rich and socio-culturally valuable forests. Larch is one of the most attractive foreign species that has been grown here for over 200 years, but so far the increment growth hasn’t been studied sufficiently by using core samples. Järvselja Study and Experimental Forest Center and its larch stands offer great opportunities for that kind of research. The aspects influencing the growth of larches differ in many ways. The aim of the study was to analyse which factors (site, species and weather) influence the radial growth of larches. Stands located on previous arable and forest land are studied in this thesis. The analysed data was collected from 10 experimental plots, of which six areas are located on former agricultural land in Agali arboreetum and the other four are located on forest land. Increment cores were measured using LINTAB system, indexed and chronologies were modeled for every individual species. Data was analysed by using correlation and variance analyses to determine the relationships between chronologies and the effect of species and site to the radial increment of larches. The data was divided into three groups to determine the influence of weather in given sites. The results showed that there is no statistically significant influence to annual growth caused by species or site. Climate analysation showed that precipation influenced growth positively on previously arable land and forest land. Precipitation did not have a significant effect on the radial growth in the Agali arboreetum. Climate (temperature and precipation) has an identifiable, clearly visible effect on the increment growth of larches.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectAgali arboreetumest
dc.subjectjuurdekasvest
dc.subjectkliimaest
dc.subjectlehisest
dc.titleJärvselja lehiste radiaalkasvu võrdlus ja kliimaanalüüsest
dc.title.alternativeRadial growth comparison of larch trees in Järvselja and climate analysiseng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-08
rioxxterms.freetoread.startdate08.09.2021


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record