Show simple item record

dc.contributor.advisorNurmet, Maire
dc.contributor.authorKuus, Kerli
dc.date.accessioned2021-05-25T06:11:07Z
dc.date.available2021-05-25T06:11:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6649
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractÜha enam saab tänapäeval vajalikumaks rohelise majandamise viis, mis väärtustab loodust ja inimesi. Rohelise majanduse eesmärgiks on tõsta majandamise tõhusust ning saavutada olukord, kus ületarbimist, raiskamist ja emissioone oleks senisest vähem või see puudub. Bakalaureusetöö eesmärk on keskkonnasäästlike meetmete ja keskkonnasäästlikkuse dimensiooni arvestavate meetmete välja selgitamine raamatupidamise korraldamisel Eesti ettevõtete seas. Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kombineeritud andmekogumise- ja analüüsimeetodikat. Teoreetilises osas kasutatakse erinevaid teemakohaseid allikaid, see tähendab rohemajandust puudutavaid teadusartikleid ja raamatuid selgitamaks töös kasutatavaid märksõnu ning loomaks nende põhjal teoreetilise aluse ja seose bakalaureusetöö empiirilise tulemusega. Töö tulemuste välja selgitamiseks viiakse läbi ankeetküsitlus välja valitud Eesti ettevõtte seas. Ankeetküsitlus on välja töötatud originaalse tööna autori poolt. Kasutatakse pilootuuringut, kus testitakse küsimustikku väiksema arvu küsitletute baasil. Uuringu tulemustest selgub, et keskkonnasäästlikkuse arvestus on ettevõtetele oluline keskmisel määral ning selle rakendamine on raskendatud vähesel määral. Peamiselt kasutasid ettevõtted erinevaid keskkonnasäästlikke meetmeid nagu e-arveid, E-arveldaja keskkonda, dokumentide digitaliseerimist, elektroonilist raamatupidamistarkvara, digitaalset arhiveerimist ning paberivaba raamatupidamist. Rohelist raamatupidamist kasutati vähesel määral, kuid keskkonnaaruandeid ning keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi kasutati üksikutel juhtudel. Töö autor pakub välja järgneva töö edasi arendamise võimaluse: uurida suurema valimiga, missugused keskkonnasäästlikud ja keskkonnasäästlikkuse dimensiooni arvestava raamatupidamise meetmed on olulised või mitteolulised erinevate majandussektorite lõikes või ettevõtte suuruse liigituse alusel.est
dc.description.abstractManagament of green economy is nowadays even more required and increasing trend. It values nature and people around us. Therefore the purpose of green economy is to increase effectivness of economy and achieve a status, where excessive consumption waste and emissions are brought to minimum or excluded totally. The aim of this bachelor thesis is to determine environmentally-friendly methods and measures through accounting management among Estonian companies. Combined mode of data collection and method of analysis are used to achieve the objective in this bachelor thesis. Different key sources like academic articles researches and books are used in the theoretical part of this thesis to clarify used keywords and to create a foundation and connection between theoretical and empirical section. A questionnaire of survey is carried out among Estonian companies to determine thesis empirical results. The questionnaire has been developed as an original work by the author. The author is using a pilot study, where the questionnaire is tested on the basis of a smaller group of respondents. The results of the research show that environmental management accounting is important to companies at medium sustainability and its implementation is difficult to a small extent. The companies used mainly various environmentally-friendly methods such as e-invoicing, E-invoicing environment, document digitalization, electronic accounting software, digital filing and paperless accounting. The companies used green accounting to a small extent, but environmental reports and the Eco-Management and Audit Scheme were used in particular ways. The research sustainability for further development by author is to determine environmentally-friendly methods and measures through accounting management among larger group of Estonian companies and also to determine environmentally-friendly methods and measures through accounting management among economic sector’s or among companies’ classification.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectroheline raamatupidamineest
dc.subjectdigitaalne raamatupidamineest
dc.subjectkeskkonnasäästlikest
dc.titleKeskkonnahoiu põhimõtete rakendamine raamatupidamise korraldamisel Eestisest
dc.title.alternativeImplementation of the principle of environmental preserving in the organization of accountingeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate03.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record