Show simple item record

dc.contributor.advisorMaasing, Birgit
dc.contributor.authorValgepea, Iris
dc.date.accessioned2021-05-24T20:20:29Z
dc.date.available2021-05-24T20:20:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6645
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractTarbijate ostuprotsess on viie etapiline sündmuste kulg, mis algab juba enne otsuse langetamist ning jätkub peale ostu sooritamist. Väheväärtusliku kala komposteerimisena nähakse üht viisi, kuidas hoida veekogusid puhtamana ning pakkuda taimekasvatajatele heade omadustega orgaanilist väetist. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kaardistada komposti tarbijate ostuprotsess, mis annab lähteinformatsiooni potentsiaalsetest kalakomposti tarbijatest ning võimaldab sihipärasemalt toodet disainida ja turundada. Töö eesmärgi saavutamiseks kasutatavad esmased andmed koguti personaalsete intervjuude ja võrguküsitluse abil ning teisesed andmed koguti erialakirjandusest, käsiraamatutest, artiklitest ning eelnevatest uuringutest. Uurimismeetodina kasutati mixed- meetodit, mille raames teostati esmalt kvalitatiivne andmete analüüs ning seejärel kontrolliti kvalitatiivse analüüsi tulemusi kvantitatiivselt. Segameetodit kasutades kogus töö autor piisavalt andmeid, selgitamaks välja komposti soetamise ostuprotsessi. Töö tulemusest selgus, et kalakomposti potentsiaalseteks tarbijateks on eelkõige mahepõllumajanduslikud tootjad. Peamiseks komposti soetamise eesmärgiks on mulla kvaliteedi parandamise soov. Olulisimateks ostuotsust mõjutavateks teguriteks kujunes hind ning toote päritolu. Taimekasvatajate rahulolu tootega väljendub saagikusel ning tarbijad on rahulolu nimel nõus tegema suuremaid kulutusi. Käesolev bakalaureusetöö annab esmakordselt tagasisidet kalakomposti turu kohta. Kogutud informatsiooni alusel on võimalik korraldada järeluuringuid ning toote turustamisel on teada sihtgrupp.est
dc.description.abstractThe process of purchasing for a consumer is separated into five stages, it begins before a decision has been made and continues after the purchase. Turning low value fish into compost presents one way on how we can keep the waters clean and provide good quality, organic compost for botanical use. The aim of this bachelor's thesis is to map the purchasing process of consumer compost which provides primary data about fish compost for potential consumers and enables targeted product design and marketing. The primary data used to reach the aim of this thesis was collected through personal interviews and online surveys, the secondary data was collected from professional literature, manuals and previous research. Research was done by using the mixed method, the qualitative analysis of the data was performed first and was followed by the results of the qualitative analysis was checked quantitatively. Using the mixed method, the author collected enough data to establish the process of purchasing compost. The research revealed that potential customers of fish compost are organic producers. The main reason for purchasing compost is to improve the quality of the soil. The most important factors influencing the decision to make a purchase were price and origin of the product. The satisfaction of the botanists with the product is defined by yield, consumers are willing to spend more to improve their yield. This bachelor's thesis provides first-time feedback on the market of fish compost. Based on the collected information, it will be possible to conduct a follow-up research and there is a known group when marketing the product.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectostuotsusedest
dc.subjectväheväärtuslik kalaest
dc.subjectmahepõllumajanduslikud tootjadest
dc.subjectjäreluuringest
dc.subjectRoheline Ülikool (töö toetab Rohelise Ülikooli põhimõtteid)est
dc.subjectloodusvaradest
dc.subjectveevarudest
dc.subjectloodusvarade kaitseest
dc.subjectjätkusuutlikkusest
dc.subjectsäästev arengest
dc.titleKomposti ostuprotsess Lõuna- Eesti taimekasvatajate näitelest
dc.title.alternativeThe process of purchasing compost on the example of Sothern Estonian botanistseng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate03.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record