Show simple item record

dc.contributor.advisorRoosmaa, Ülle
dc.contributor.authorTennokese, Hanna-Maria
dc.date.accessioned2021-05-24T18:55:14Z
dc.date.available2021-05-24T18:55:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6636
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractEuroopa Komisjoni poolt 2017. aastal vastu võetud määruse alusel võivad glüfosaadipõhised herbitsiidid Euroopa Liidu riikides kasutusel olla veel viis aastat, aasta 2022 lõpuni. Seetõttu on taimekasvatajatel vaja leida glüfosaadil põhinevatele herbitsiididele vähemalt sama tõhusad alternatiivid. Töö tulemusel selgus, et 2021. aasta aprillikuu seisuga ei ole Eestis konkreetset taimekaitsevahendit, millega glüfosaadipõhiseid herbitsiide asendada. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada võimalused glüfosaadipõhiste herbitsiidide asenduseks rapsi taimekaitses Eestis ja anda sellele majanduslik hinnang Reinu Põld talirapsi tootmiskulude tasandilt. Töö teoreetilises osas tugineti erialasele kirjandusele, teadusartiklitele ja elektroonilistele allikatele. Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset analüüsimeetodit. Töö analüüsiv osa põhineb esmastel ja teisestel andmetel. Esmased andmed saadi ettevõtte Reinu Põld juhilt ning asjatundjatelt autori poolt läbiviidud intervjuude abil. Teisesed andmed koguti ettevõtte Reinu Põld põlluraamatust ja raamatupidamise andmikest ning teemakohastest väljaannetest. Analüüsi tulemusel selgus, et ettevõttes Reinu Põld kasutatud glüfosaadil põhineva herbitsiidi asendamisel alternatiivse vahendiga kujuneksid prognoositavad kulud ühe tonni talirapsi tootmiseks 11,44 euro võrra suuremaks. Eesti keskmise rapsikasvataja jaoks, kelle rapsi hektarisaak on 2,9 tonni, võivad Clearfield tehnoloogiat kasutades ühe tonni talirapsi tootmiskulud kujuneda 11,37 euro võrra hektari kohta suuremaks.est
dc.description.abstractDue to the regulation adopted by the European Commission in 2017, glyphosate-based herbicides can be used in European Union countries for another five years, until the end of 2022. Therefore, plant growers need to find effective alternatives to glyphosate-based herbicides. As a result of the thesis it became clear that in April 2021 there is no specific plant protection product in Estonia to replace glyphosate-based herbicides. The aim of this bachelor’s thesis was to find out the possibilities of substituting glyphosate-based herbicides in rapeseed plant protection in Estonia and give it an economic assessment from the level of Reinu Põld OÜ winter rapeseed production costs. The theoretical part of the thesis was based on professional literature, research articles, and online sources. In the empirical part of the bachelor’s thesis both quantitative and qualitative analysis methods were used. The analytical part of the work is based on primary and secondary data. The primary data were obtained from the head of the company Reinu Põld and experts through interviews conducted by the author. The secondary data were collected from Reinu Põld’s field book and accounting records, also from thematic publications. The analysis concludes that replacing the glyphosate-based herbicide used in Reinu Põld with an alternative product would increase the estimated costs for the production of one ton of winter rapeseed by 11,44 euros. For the average Estonian rapeseed grower, whose rapeseed yield per hectare is 2,9 tons, the production costs of one ton of winter rapeseed may increase 11,37 euros per hectare using Clearfield technology.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjecttaimekaitseest
dc.subjectglüfosaatest
dc.subjectrapsest
dc.subjecttootmiskuludest
dc.titleMajanduslik hinnang glüfosaadipõhiste herbitsiidide asendusvõimalustele rapsi taimekaitses ettevõtte Reinu Põld näitelest
dc.title.alternativeEconomic assessment of alternatives for glyphosate-based herbicides in rapeseed plant protection on the example of Reinu Põldeng
dc.typeBachelor Thesiseng
dc.date.defensed2021-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate03.09.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record