Show simple item record

dc.contributor.advisorVisnapuu, Katriinest
dc.contributor.authorTeedla, Karinest
dc.date.accessioned2021-05-14T15:09:16Z
dc.date.available2021-05-14T15:09:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/6518
dc.descriptionMagistritöö Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractHooajateenuseid pakkuvad ettevõtted palkavad igal hooajal oma eesmärkide täitmiseks ajutist tööjõudu. Hästi toimiva töösuhte kujundamiseks on oluline mõista vastastikuseid ootuseid, et tagada nende täitmine. Magistritöö eesmärk on välja selgitada Kiviõli Seikluskeskust opereerivate ettevõtete hooajatöötajate hinnangud sotsialiseerumisele, psühholoogilises leppes sisalduvatele tajutud kohustustele ja leida seosed sotsialiseerumise, psühholoogilise leppe ning emotsionaalse pühendumise vahel. Empiirilise uuringu eesmärgi täitmiseks viidi läbi ankeetküsitlus Kiviõli Seikluskeskuse hooajatöötajate seas. Uuringu tulemustest selgus, et sotsialiseerumise tulemusel on töötajad mõistnud, millised on ettevõtte eesmärgid, kuidas ettevõte toimib ja mida neilt oodatakse. Tööandja poolt pakutav väljaõpe on olnud tulemuslik ja andnud töötajatele vajalikud teadmised ning oskused oma tööülesannete edukaks täitmiseks. Töötajad on üldiselt rahul ettevõttes pakutavate hüvedega ja sooviksid jätkata töösuhet ka järgnevatel hooaegadel. Kõige olulisemat roll sotsialiseerumisel omavad töökaaslastega suhtlemine ja nende toetus. Psühholoogilise leppe tööandja tajutud kohustuste hinnangutest selgus, et hooajatöötajate jaoks on oluline töö mitmekesisus ja vastavus nende teadmistele ning oskustele. Töötajad tähtsustavad kolleegide vahelisi positiivseid suhteid töökohal, juhtide ja kolleegide toetavat suhtumist, head koostööd tööandjaga, positiivse tööõhkkonna loomist ja uute inimestega tutvumist. Töötajad ootavad tööandjalt avatud suhtlemist ja õigeaegselt olulise informatsiooni edastamist. Karjääriarengu valdkonnas näevad hooajatöötajad tööandja kohustusena kõige enam võimalust arendada teadmisi ja oskusi ning tingimuste loomist edu saavutamiseks oma töövaldkonnas. Hooajatöötajad tunnevad, et nad on kohustatud järgima ettevõtte reegleid ja eeskirju, kaitsma ettevõtte mainet, tegema kolleegidega koostööd, pakkuma klientidele head teenust, abistama oma kolleege nende töös ja keskenduma tööl vaid tööasjadele. Uuringu tulemustest nähtus, et emotsionaalne pühendumine on positiivselt seotud sotsialiseerumise ja tööandja kohustuste täitmisega ning tööandja kohustust täitmine on positiivselt seotud sotsialiseerumisega. Magistritöö uuringu tulemused võimaldavad tööandjal paremini mõista hooajatöötajate ootusi, et tagada tulemusliku töösuhte kujunemine.est
dc.description.abstractSeasonal companies hire temporary employees each season to meet their goals. Understanding mutual expectations is important for developing a well-functioning employment relationship. The aim of this Master's thesis is to describe the assessments of seasonal employees of the companies operating Kiviõli Adventure Centre about socialization, the perceived obligations contained in the psychological contract and to find the possible associations between socialization, the psychological contract and emotional commitment. In order to fulfill the aim of the empirical study, a questionnaire survey was conducted among seasonal employees of Kiviõli Adventure Center. The results of the Master’s thesis showed that as a result of socialization, employees have understood the company's goals, how the company operates and what is expected of them. The training provided by the employer has been effective and has provided the employees with the necessary knowledge and skills to successfully perform their tasks. Employees are generally satisfied with the benefits offered by the company and would like to continue their employment in the following seasons. The most important role in socialization is communication with and support from co-workers. Assessments of the perceived obligations of the employer in the psychological contract revealed that diversity of work and compliance with their knowledge and skills are important for seasonal employees. Employees emphasize positive relationships between colleagues in the workplace, a supportive attitude from managers and colleagues, good cooperation with the employer, positive work atmosphere and meeting new people. Employees expect the employer to communicate openly and to provide important information in a timely manner. In the field of career development, seasonal workers consider creating conditions for success in their field of work and opportunitiesto develop knowledge and skills as employer’s obligations. Seasonal employees feel obliged to follow the company's rules and regulations, protect the company's reputation, work with colleagues, provide good service to customers, assist their colleagues in their work and focus only on work. The results also showed that emotional commitment is positively related to socialization and fulfillment of the employer's obligations included in the psychological contract, and fulfillment of the employer's obligation is positively related to socialization. The results of the Master's thesis enable the employer to better understand the expectations of seasonal employees in order to ensure the development of an effective employment relationship.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectsotsialiseerumineest
dc.subjectemotsionaalne pühendumineest
dc.subjectpsühholoogiline lepeest
dc.titleHooajatöötajate sotsialiseerumine ja psühholoogiline lepe Kiviõli Seikluskeskust opereerivate ettevõtete näitelest
dc.title.alternativeSocialization and Psychological Contract of Seasonal Employees of Companies Operating Kiviõli Adventure Centreeng
dc.typeMaster Thesiseng
dc.date.defensed2021-05-26
rioxxterms.freetoread.startdate26.08.2021


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record