Show simple item record

dc.contributor.advisorSammul, Marek
dc.contributor.authorSavikov, Liis
dc.date.accessioned2012-06-10T13:16:25Z
dc.date.available2012-06-10T13:16:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/626
dc.description.abstractAntud töö eesmärgiks oli selgitada, kas klonaalsete taimede vegetatiivse liikuvuse varieeruvus seostub liigirikkusega puisniitudel ning kas suurem liikidevaheline erinevus vegetatiivses liikuvuses seostub koosuse liigirikkusega. Selleks analüüsiti Laelatu ja Allika puisniidu andmeid, mis on kaks Lääne-Eesti liigirikkamat kooslust. Need alad valiti selle järgi, et nad oleksid juba pikka aega regulaarselt niidetud ja et neil oleks suhteliselt varieeruv väikseskaalaline liigirikkus. Teistes töödes, kus on uuritud lühikeste ja pikkade risoomide eripärasusi ja sobivust erinevatesse keskkonnatingimustesse nii empiiriliselt kui modelleerides on jõutud järeldusele, et liikide erinev vegetatiivne liikuvus peaks olema seotud koosluse liigirikkusega. Seda eeldust on ühes uurimuses kinnitatud ning ühes mitte. Varasemalt ei ole keegi leidnud, et seos liigirikkuse ja varieeruva liikuvuse vahel oleks negatiivne. Varem toimunud erinevate välitööde käigus on tehtud taimkatteanalüüse ja mõõdetud rameti klonaalse liikuvuse organi aastane juurdekasv. Nendest on siia töösse valimisse võetud Allika puisniidult 2 taimkatteanalüüsi ja Laelatu puisniidult kokku 51 kahel erineval aastal kogutud taimkatteanalüüsi andmed. Igas analüüsiruudus arvutati klonaalse liikuvuse varieeruvuse hinnagu andmiseks kvartiilide vahe ning samuti arvutati ka mediaan. Liikide hulga ja vegetatiivse liikuvuse varieeruvuse vahelise seose leidmiseks tehti korrelatsioonanalüüs. Erinevalt varasematest kirjanduses leiduvatest väidetest, oli tulemus vastupidine. Liigirikkus oli tugevas negatiivses korrelatsioonis ruutu asustavate liikide vegetatiivse liikuvuste kvartiilide vahega. See tähendab, et liigirikkus on suurem juhul, kui kooskasvavatel liikidel on väiksem vegetatiivse liikuvuse varieeruvus. Liikide erinev vegetatiivne liikuvus ei ole seotud liigirikkusega. Neid tulemusi võib põhjendada sellega, et varasemad uuringud on tehtud teistsugustes kooslustes. Koosluste vahel varieeruvad aga keskkonnatingimused, mis oluliselt muudavad liikide käitumist. Samuti on oluline koosluse ajalugu ja arengu etapp, mida stabiilsem kooslus on, seda pikema eluaega on liikide rametid ja väiksem on liikuvus.est
dc.description.abstractThe aim of this current study was to investigate if there is a relationship between variability of vegetative mobility and plant species richness in meadow communities and if difference between clonal plants vegetative mobility is related to plant species richness. For this, Laelatu and Allika data were analyzed which are two of the most species-rich communities in western Estonia. These sites were chosen because they are mowed for a long time and have a relatively variable small-scale species richness. Data was taken from earlier field work, where there were vegetation analyses made and the vegetative mobility of ramets measured. From Allika wooden meadow 23 plots and from Laelau wooden meadow 51 plots (measured in two different years) were used in this study. For each plot the interquartile range of vegetative mobility of species in the plot was calculated. The relationship between species richness and vegetative mobility was estimated with correlation analysis. Theoretical studies claim that if co-occurring species have very different mobilities this will result in greater small-scale species richness. Previously, there has been no one claiming the contrary. But in this study results show that the more similar is the vegetative mobility of co-existing species, the more species are there in a community. This means that species richness is greater if vegetative mobility of co-existing species is more similar. This may be because previous studies have have been done in different communities. The environmental conditions vary between communities and are often very different. The history and successional stage of the community are also important, if the community is more stable then the ramet has a longer life span which also leads to a decrease of mobility.eng
dc.subjectniidukooslusest
dc.subjectliigirikkusest
dc.subjecttaimede vegetatiivne liikuvusest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleNiidukoosluste liigirikkuse seos taimede vegetatiivse liikuvuse varieeruvusegaest
dc.title.alternativeRelationship between plant species richness and variability of vegetative mobility in meadow communitieseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-12
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record