Show simple item record

dc.contributor.authorRäisa, Risto (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-18T11:16:48Z
dc.date.available2019-06-18T11:16:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5294
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut on MAK 1., 3.ja 4. telje meetmete püsihindaja. Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Püsihindaja teostab muuhulgas meetmespetsiifilisi uuringuid. Vastavalt hindamisplaanile viis püsihindaja 2011. aasta suvel läbi meetme 1.5 uuringu metsaühistu, metsaomaniku ja äriühingu vaheliste seoste analüüsimiseks, samuti alameetme 1.5.1 mõju ning investeeringute kasutamise efektiivsuse hindamiseks. Metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetamise (meede 1.5) üldeesmärk on tõsta erametsaomanike ning metsaühistute, samuti puidu tööstusliku tootmisega ja metsa majandamisega tegelevate mikroettevõtjate konkurentsivõimet. Metsandussaadusi töötlevate mikroettevõtjate toetamine tagab nende ettevõtete üldise tulemuslikkuse kasvu ja metsandussaaduste lisandväärtuse suurenemise. Meede 1.5 jaguneb kolmeks alameetmeks: 1.5.1 –Metsa majandusliku väärtuse parandamine; 1.5.2 –Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine; 1.5.3 –Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine. Uuring hõlmas meetmete 1.5.1 ja 1.5.2 toetuse saajaid. Seejuures ankeetküsitluse sihtgrupiks olid meetme 1.5.1 toetuse saajad ja toetust saanud metsaühistuteliikmed. Toetuse saajate majandusnäitajate analüüs majandusaasta aruannete alusel viidi läbi nii meetme 1.5.1 kui 1.5.2 toetuse saajateosas. Meetme 1.5.1 spetsiifilised eesmärgid on: -metsa tootmispotentsiaali tõstmine metsa liigilise koosseisu parandamiseks või ökoloogiliste väärtuste säilitamiseks ning kasvamajäävate puude väärtuse suurendamiseks; -metsa majandamise keskmise tulususe tõstmine; -metsaressursi mitmekülgne ja jätkusuutlik majandamine; -ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine. Meetme 1.5.2 spetsiifilised eesmärgid on: -metsandussaadusi töötleva tööstuse (v.a mittepuidulisi metsasaadusi töötlev tööstus) üldise tulemuslikkuse, konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaali parandamine; -uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate kasutuselevõtmine; -metsaressursi täielikum ärakasutamine; -metsandustoodete lisandväärtuse suurendamine. Toetuse saajad Metsa majandusliku väärtuse parandamisemeetmel: -füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle omandis on metsamaa (erametsaomanik); -metsaühistud, kelle omandis või kelle liikmete omandis on metsamaa (metsaühistu). Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise meetmel: -metsandussaadusi töötlevad ja turustavad mikroettevõtted. Toetatavad tegevused ja nende lühikirjeldus Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on toetatavad järgmised tegevused: -kuni 30-aastase metsa metsamaal hooldusraied, kasvavate puude laasimine, metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu parandamiseks (ainult pärast turberaiet või kuni 30-aastasesse ebasobivate lehtpuudega lehtpuunoorendikku raiutud kuni kolme meetri laiustesse koridoridesse kõikide Eestis metsa uuendamisel kasutada lubatud puuliikide (v. a hall lepp, haab, sookask, sarapuu, toomingas, pihlakas ja paju) istutamine, hõlmates maapinna ettevalmistamist, metsapuutaimede soetamist ja istutamist, metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute soetamist ja kasutamist); -sellise metsatehnika (sh metsa uuendus-või hooldustehnika või -tarvikud) soetamine, mis tõstab metsandussaaduste väärtust ning tulukust; -ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine, mis seisneb selleks vajalike tarvikute (aiad, signalisatsioonid, repellendid, juurepessu ja teised taimehaiguste ja -kahjustuste tõrjevahendid) soetamises ja kasutamises. Metsandussaadustele lisandväärtuse andmiseks on toetatavad järgmised tegevused: -mikroettevõtete poolt tehtavad töötleva tööstuse eelsed investeeringud metsandussaaduste töötlemiseks (välja arvatud mittepuidulised metsandussaadused nagu seened, marjad, mahl, metsloomanahad, sarved, puu-ja taimede juured jms) materiaalsetesse ja immateriaalsetesse varadesse uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate soetamiseks ja kasutuselevõtmiseks (sealhulgas investeeringud biokütuste tootmiseks mittestatsionaarsete seadmete või masinate (puidujäätmeid tekkekohal koguv, töötlev tehnika) ja puidugraanulite, puitbriketi, puusöe ning hakkepuidu valmistamiseks kasutatavate statsionaarsete seadmete või masinate soetamiseks. Statsionaarsete seadmete või masinate puhul piirduvad investeeringud ainult väikesemahuliste mittetööstuslike investeeringutega). Maksimaalsed toetuse määrad ja toetussummad. Metsa majandusliku väärtuse parandamine: -vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 lisale on metsa majandusliku väärtuse parandamisel ja ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamisel toetusemäär kuni 50% abikõlblike investeeringute summast; -metsatehnika soetamisel on toetusemäär kuni 50% abikõlblike investeeringute summast, kuid mitte üle 200 000 eurot taotleja kohta programmiperioodil. Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine: -vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 lisale on uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamiseks tehtavate investeeringute puhul toetuse määr kuni 50% abikõlblike investeeringute summast, kuid mitte üle 200 000 eurot taotleja kohta programmiperioodil. Uuringu aruandes selgitatakse uuringu eesmärki ja ülesannet, antakse ülevaade valimist ja küsitluse metoodikast ning vastatakse uuringu lähteülesandes püstitatud küsimustele. Igale uuringu lähteülesandes püstitatud küsimusele annab vastuse ankeedis esitatud teatud küsimuste vastuste analüüs. Ankeedis esitatud küsimused on koondatud lähteülesande vastava teema alla, kus viiakse läbi küsimuste vastuste analüüs. Analüüsis tuuakse välja vastuste osatähtsused, võrreldakse omavahel erinevate küsitluse sihtgruppide (toetuse saajad, ühistu liikmed, ühistu juhid) vastuseid ning iseloomulike tunnuste ilmnemisel võrreldakse omavahel vastuseid ka metsaomanike ettevõtlusvormide lõikes. Lisaks küsitlusele sisaldab uuring ka toetuse saajate üldandmete ning majandusaasta aruannete analüüsi. Majandusnäitajaid on analüüsitud toetuse saajate konkurentsivõimet, turuosa ja jätkusuutlikkust puudutavate hindamisküsimuste juures ningtöökohtade analüüsis. Majandusnäitajate analüüs teostatika meetmete 1.5.1 ja 1.5.2 rakendusanalüüsides, mis esitati PM-le käesolevale uuringule eelnevalt. Aruande lisadena on esitatud küsitluse ankeedid ja ankeetide vastuseid kokkuvõtvad tabelid. Ankeedis esitatud lahtise küsimuse (vastaja võis küsimusele vastata oma sõnadega või lisada kommentaari) vastused on toodud lisades vastava küsimuse koosseisus. Aruande koostas EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötaja Risto Räisa.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectmetsamajandusest
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectküsitlusuuringudest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti Maaelu Arengukava 2007–2013 meetme 1.5 raames metsaühistu, metsaomaniku ja äriühingu vaheliste seoste analüüs ning alameetme 1.5.1 mõju ja investeeringute kasutamise efektiivsus : uuringu aruanneest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess