Show simple item record

dc.contributor.authorRäisa, Risto (koostaja)
dc.contributor.authorMõtte, Mati (koostaja)
dc.date.accessioned2019-06-12T07:00:20Z
dc.date.available2019-06-12T07:00:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5258
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti maaelu arengukava 2007–2013 hõlmab I telje raames ulatuslikke meetmeid põllumajandusliku tootmise konkurentsivõime suurendamiseks ja nõuetele vastava põllumajanduse edendamiseks. Meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ alameede 1.4.2 „Investeeringud loomakasvatusehitistesse“ on otseselt ette nähtud loomakasvatusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks, sh uute tehnoloogiate ja innovatsiooni kasutuselevõtmise soodustamiseks, samuti keskkonna- ja tööohutuse ning loomade heaolu parandamisega kaasnevate nõuete täitmisele kaasaaitamiseks. Käesoleva analüüsi eesmärk on anda ülevaade meetme 1.4.2 rakendamise senistest tulemustest 2008.–2009. aastal toetust saanud ettevõtjate ja nende majandusnäitajate analüüsimise kaudu. Analüüs keskendub eesmärgi saavutamisel järgmistele näitajatele: •meetme rakendamise tulemused ettevõtjate tegutsemise ajast lähtuvalt; •ettevõtjate müügitulu ja jaotus; •investeeringute suurus; •müügitulu, töötajate arvu ja toetatava investeeringu summa vahelised seosed; •turulepääsu; •tööviljakus; •keskmine loomakoha maksumus; •hinnatakse toetust saanud ettevõtjaid analüüsitavate andmete kaudu Eesti Statistikaameti poolt avaldatud keskmiste näitajatega ja meetme vastavust sihtrühmale. Meetme rakendusskeemid valmisid 2007. aasta lõpuks ning toetustaotluste menetlemine toimus põhiliselt 2008. aasta jooksul. Oluliseks nii toetuse saajate arengu kui ka meetme tulemuste hindamise seisukohalt tuleb pidada toetuse määramise aegasid. Alates toetuse määramise otsusest saab tootja kindlustunde planeeritava investeeringu elluviimiseks ning eeldatavasti avalduvad toetuse mõjud otseselt tootmises. Meetme rakendamise ja toetuste määramise teostas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Meetme 1.4.2 toetuse määramised on toimunud 15.07.–11.08.2008. aastal ja 30.06.2009. aastal. Lisaks on tehtud seoses vaiete ja rahaliste vahendite muutumisega täiendavaid määramisi üksikutele taotlustele. Meetme kasutusele võetud eelarve perioodil 2007.–2008. aasta oli 748,41 miljonit krooni. Meetme alusel taotles toestust 238 ettevõtjat. Nõuetele vastavaid taotluseid oli 221. Seisuga 31.08.2009 oli toetus määratud 215-le toetuse taotlejale. Meetme 1.4.2 alusel said toetust taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelevad põllumajandustootjad, põllumajandustootjate ühistegevuse organisatsioonid või omavahel lepingulist koostööd tegevad iseseisvad põllumajandustootjad. Käesoleva analüüsi viis läbi Eesti Maaülikooli (EMÜ) majandus- ja sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi. Vastavalt Põllumajandusministeeriumi volitusele teostab MAKi püsihindamist EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituut (püsihindaja). Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Analüüsi aruande koostas EMÜ maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna töötaja Risto Räisa ja Mati Mõtte (punktis 6 teostatud analüüs).est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectinvesteeringudest
dc.subjectloomakasvatusehitisedest
dc.subjecttoetusedest
dc.subjectmajandusnäitajadest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.2 „Investeeringud loomakasvatusehitistesse“ rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüsest
dc.typeReporteng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut. Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess