Show simple item record

dc.contributor.advisorHolm, Annely
dc.contributor.advisorKask, Kadri
dc.contributor.authorBergmann, Ketlin
dc.date.accessioned2019-05-27T09:28:23Z
dc.date.available2019-05-27T09:28:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4975
dc.descriptionBakalaureusetöö Keskkonnakaitse õppekavalest
dc.description.abstractAlvarid on väärtuslikud loodusmaastiku osad ning olulised elupaigad mitmetele liikidele. Tänu Muhus projekti „Elu alvaritele“ käigus läbi viidud taastamistöödele on võimalik alvaritele iseloomulikel orhideedel seal taas õitsema hakata. Orhideede õitsemine näitab taastamistööde mõju loopealsete koosluse taastumisele. Töö eesmärk oli koondada andmed, mis koguti Muhus 2018. aasta juunis välitööde käigus, ning võrrelda orhideede arvukust taastamata ja taastatud aladel. Eraldi toodi esile kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), kuna tema isendite arvukus oli väga suur, kuid tulemuste osas võrreldakse teda samamoodi nagu teisigi liike. Töös kasutati andmeid kolmelt Muhu saare projektialalt. Andmed koondati tabelisse ning selle põhjal tehti diagrammid taastatud ja taastamata aladel isendite arvukuse võrdlemiseks. Töö tulemustes ilmnes, et taastatud aladel ei ole orhideede arvukus suurem kui taastamata aladel. Selleks olid taastamata ja taastatud alade pindalad väga erinevad ning samuti on taastamata aladel lagedamaid kohti, kus orhideede kogumikud saavad õitseda. Mulla heterogeensus loob orhideedele alvaritel erinevad tingimused ning seal võib leiduda mitmeid liike, mis vajavad erinevaid mullastikutingimusi kasvamiseks. Õhematel muldadel taastuvad taimed aeglasemalt ning kuivemates kohtades on samuti taastumine aeglasem. Praegu on projektist möödas veel lühike aeg selleks, et hinnata orhideede täielikku taastumist.est
dc.description.abstractAlvars are valuable parts of natural landscape and habitats for many species. Thanks to framework of the project “Life to Alvars” restoration in Muhu alvar grasslands, characteristic alvar orchid species can blossom again. Orchid species show effects of restoration work on regeneration of ecological community. Purpose of this work was to collect data from field workn in Muhu June 2018 and then compare orchid species numbers in restored alvars and alvars without restoration. Lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus) was mentioned separately because of large number of individuals but in results part it is compared same way as other species. Data was collected from three project areas from Muhu island. Information grouped in tables and on this basis were made diagrams to compare individuals in restored and overgrown alvars. Results showed that restored alvars species numbers wasn’t larger than overgrown areas. One reason is that restored and overgrown alvars had very different areas. Secondly overgrown alvars have fragmented and there are exposed areas where orchids can blossom. Soil heterogeneity is giving orchids different conditions and there can be found several species that all need various soil conditions. Where soil is thinner and drier, there orchid recovering takes longer. For now, it is passed too short time from this project and early to evaluate orchids full recovering in restored alvar grasslands.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectalvaridest
dc.subjectorhideelisedest
dc.subjectelupaigadest
dc.subjectloopealsedest
dc.titleOrhideeliikide arvukuse uuring projekti „Elu alvaritele“ raames taastatud ja taastamata loopealsetel Muhu saarelest
dc.title.alternativeFramework of the project “Life to Alvars” restored and without reconstitution alvars study of orchid species numbers in local Muhu islandeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitseest
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record