Show simple item record

dc.contributor.advisorPrits, Maret
dc.contributor.authorNeuhaus, Egle
dc.date.accessioned2019-05-09T09:42:55Z
dc.date.available2019-05-09T09:42:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4741
dc.descriptionMagistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekavalest
dc.description.abstractPaljudes Eesti maapiirkondades õpilaste arv väheneb. Laste arvu vähenemist arvestades on Eesti koolivõrk jäänud liiga suureks ja see on tekitanud olukorra, kus haridusele tehtavad kulud lapse kohta võivad suureneda ilma, et kvaliteet paraneks. Samas on Eestis üheks olulisemaks hariduseesmärgiks tagada kõikidele inimestele võrdsed võimalused võimetekohase kvaliteetse hariduse omandamiseks. Lüganuse vallas on kokku 5 kooli, mis asuvad valla keskusest, Kiviõlist, 10 kilomeetri raadiuses. Arvestades õpilaste arvu vähenemist ja koolide lähestikku paiknemist, on koolivõrk selles piirkonnas liiga suur ja seega ka kulukas üleval pidada. Oluline on teha otsuseid, mis tagaksid piiratud ressursside juures parima hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi. Eelnevast tulenevalt on töö eesmärgiks Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimaluste väljaselgitamine, arvestades nii majanduslikke aspekte kui ka kogukonna hoiakuid ja arvamusi. Töö eesmärgi saavutamiseks kasutati kombineeritud uurimismetoodikat. Analüüsiti Lüganuse valla koolivõrgule tehtavaid kulutusi, Haridusja Teadusministeeriumi väljatöötatud tulemus- ja tõhususnäitajaid ning õpilaste arvu ja selle muutust. Selleks, et teada saada kogukonna hoiakuid ja arvamusi koolivõrgu osas, viidi piirkonniti läbi viis fookusgrupi intervjuud. Uurimistööst selgus, et Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamisel on võimalus lähtuda kahest aspektist: 1) majanduslikust; 2) kõrvutades majanduslikud aspektid kogukonna hoiakute ja arvamustega. Majanduslikus aspektist on Lüganuse vallas mõistlik pidada ühte põhikooli Kiviõlis. Kogukonna hoiakuid ja arvamusi arvesse võttes ei selgunud ümberkorraldamise võimaluste osas ühtegi kindlat ja domineerivat seisukohta. Siiski võib fookusgrupi intervjuude põhjal väita, et kogukonna jaoks on oluline, et lapsed saaksid võimalikult kaua kodukoha lähedal koolis käia ja et antav haridus oleks võimalikult kvaliteetne. Tööl on Lüganuse valla jaoks praktiline väärtus.est
dc.description.abstractIn many rural areas in Estonia the number of students is decreasing. When taking into account the decreased number of children, the Estonian school network has stayed too large, which has created a situation where the cost of education per child may increase without improvement in quality. At the same time, one of the most important educational objectives in Estonia is to provide all people with equal opportunities to acquire highquality education according to their abilities. There are a total of five schools in Lüganuse municipality, located within 10 kilometres from Kiviõli, the municipality centre. Given the decline in student numbers and the close proximity of the schools, the school network in the area is too large and thus costly to maintain. It is important to make decisions that ensure the best accessibility and quality of education for the limited resources. Based on the above, the objective of the paper is to identify possibilities for restructuring the school network of Lüganuse municipality, considering both economic aspects as well as community attitudes and opinions. Combined research methods were used to achieve the objective of the paper. Expenditure on the school network of Lüganuse municipality, performance and efficiency indicators developed by the Ministry of Education and Research, and the number of students and changes thereof were analysed. Five focus group interviews were conducted by regions to find out community attitudes and opinions on the school network. The research showed that the restructuring of the school network in Lüganuse municipality has two basic aspects: 1) economic; 2) comparing economic aspects with community attitudes and opinions. From the economic aspect it isreasonable for Lüganuse municipality to have one basic school in Kiviõli. When considering the community attitudes and opinions, no definite and dominant position on the possibilities of restructuring was found. However, the focus group interviews suggest that it is important for the community that children can go to school near their home as long as possible and that the education given is of the highest quality possible. The paper has practical value for Lüganuse municipality.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectavalik sektorest
dc.subjectstrateegiline planeerimineest
dc.subjectstrateegiline juhtimineest
dc.subjectharidusest
dc.titleLüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimalusedest
dc.title.alternativePossibilities for Restucturing the School Network in Lüganuse Municipalityeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-05-22
dc.contributor.departmentÖkonoomika ja ettevõtlusest
rioxxterms.freetoread.startdate22.08.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record