Show simple item record

dc.contributor.authorAstover, Alar (koostaja)
dc.contributor.authorReintam, Endla (koostaja)
dc.contributor.authorLeedu, Enn (koostaja)
dc.contributor.authorKõlli, Raimo (koostaja)
dc.date.accessioned2018-09-24T07:54:56Z
dc.date.available2018-09-24T07:54:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn9789949484737
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4471
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractTeadlikkus mulla omadustest, arengust, levikust ning seostest maastiku, taimkatte ja ökosüsteemi aineringetega on jätkusuutliku loodusressursside kasutamise eeldus. Loodusest arusaamiseks, keskkonnahoiu korraldamiseks ja nutikate maakasutusotsuste tegemiseks on vaja teada, miks ja kuidas muld talitleb ning milline on mullaliikide levik ja omaduste ajalis-ruumiline paiknevus. Oluline osa nendele küsimustele vastamisel on mulla väliuurimisel. Mulla väliuurimismeetodite valdamine on vajalik põllu- ja metsamajandusliku maakasutuse planeerimiseks, maade hindamiseks ja ökoloogiliste uuringute teostamiseks. Käesolev juhend on mõeldud esmatasandi mullauuringuteks niihästi praktiliste maakasutusülesannete lahendamisel kui ka mullateaduslikus õppe- ja teadustöös. See on sobiv juhendmaterjal bakalaureuse- ja magistritaseme mullateaduslike kursuste juurde kuuluva välipraktika korraldamisel, kuid samuti mis tahes ala (talu, vald, maakond) mitmekülgse mullastikulise iseloomustuse koostamisel. Mullastiku iseloomustus peaks moodustama keskse osa kõigis mullaressursside kasutamisega seotud teadusartiklites, uurimistöödes, planeerimisülesannetes ja piirkondlikes ülevaadetes. See võib põhineda niihästi algupärastel uuringutel kui ka publitseeritud või kättesaadavates andmebaasides olevatel andmetel või neil mõlemal. Mullauurimine nõuab välitöid, mille käigus kogutud andmestik ja proovid saavad aluseks edasistele laboratoorsetele analüüsidele, andmebaaside loomisele ja töötlemisele ning nendest tulenevatele maakasutusotsustele. Enne välitöid tuleb valida eesmärgist lähtuv metoodika, leida sobivad uurimisalad ja koguda kokku ala mullastikuga seotud materjalid (mullatekketingimused, varem tehtud uuringute tulemused jms). Välitöödele järgnevad kameraaltööd, mille käigus vormistatakse uurimus (aruanne, kursusetöö vms). Käesolev esmaste mullauurimisandmete kogumise välitööde juhend sisaldab ühelt poolt tehtavate tööde kirjeldust, teiselt poolt selleks vajalikke ,,tööriistu" või vahendeid. Väliuurimiseks vajalikku ,,tööriistakasti" kuuluvad mitmesugused klassifikatsioonid, jaotused, loetelud jms, mille abil antakse nimetus, hinnang jne ühele või teisele objektile või nähtusele. Juhendi koostamise aluseks olid seni kasutatud eestikeelsed välipraktikate (agro- ja metsamullateadus) juhendid ning suuremõõtkavalise kaardistamise välitööde metoodikad (Kokk jt 1973; Kõlli 1985, 1988;Kõlli, Ellermäe2004). Kahjuks on need muutunud raskesti kättesaadavaks, pealegi vajasid juhendite teatud osad uue teabega täiendamist (USDA 1993; FAO 2006).est
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rightsAutoriõigus: Autorid ja Eesti Maaülikool 2013est
dc.subjectmulladest
dc.subjectpinnaseuuringudest
dc.subjectõppematerjalidest
dc.titleMuldade väliuurimineest
dc.typeBookeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Mullateaduse ja agrokeemia osakondest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record