Show simple item record

dc.contributor.advisorViira, Ants-Hannes
dc.contributor.advisorSelge, Are
dc.contributor.authorAasmäe, Mari
dc.date.accessioned2018-05-29T10:45:09Z
dc.date.available2018-05-29T10:45:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4319
dc.descriptionMagistritöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalest
dc.description.abstractMagistritöö analüüsib Eesti ja naaberriikide piimatootjate käekäiku viimase piimakriisi ajal, aastatel 2013‒2016. Kõnealune periood pakub töö autorile huvi, sest sel ajavahemikul toimunud muudatused jäävad piimatootjate käekäiku mõjutama pikaks ajaks. Venemaa poolt kehtestatud ekspordikeeld ning piimakvoodi kaotamine on möödunud kriisi märksõnadeks. Tootjate konkurentsivõimet käsitletakse loodud konkurentsikeskkonna tingimustes. Kodumaine ressursikulu, piima kokkuostuhind ja toetused on hinnatavate riikide konkurentsivõime käsitlemise aluseks. Eesti on piimatootmine koondunud suurtesse majapidamistesse. Piimatootmisega tegelevates ettevõtetes on ca 79% palgatöölised, Leedus on vastav näitaja 9%. Piimatoodangult oleme samuti Läti ja Leeduga võrreldes konkurentsivõimelisemad. Aastal 2015 oli keskmine väljalüps lehma kohta 8000 kg. Piimatootmiseks tehtavad kulutused püsisid kriisiaastatel kokkuostuhinnaga võrrelduna üldiselt madalamal tasemel. Välja arvatud 2015, kui tootmiseks tehtud kulutused olid saadava kokkuostuhinnaga Eestis samal tasemel ning Lätis ja Leedus jäid alla kokkuostuhinna. Tootmissisendite hinnad on Eesti mõnevõrra suuremad ning seeläbi kulutused 1 kg piima tootmiseks kõrgemad. Analüüsist selgus, et piimakriis mõjutas tootjaid arvatust vähem ning vaatamata sellele, et piima tootmiseks tehtavad kulutused on Eestis mõnevõrra kõrgemad, pole see otseselt ohuks tootjate konkurentsivõimele.est
dc.description.abstractIn thesis were analyzed the situation of Estonian and neighboring countries milk producers, during the last milk crisis of 2013-2016. This period offers an interest for autohor, since the changes made during this period have a long-term influence for the milk producers. The export ban imposed by Russia and the abolition of milk quota have become the keywords of the crisis. The competitiveness of the producers is addressed under the conditions of a competitive environment. Domestic resource costs, milk purchase prices and subsidies are the basis for considering the competitiveness of the countries being evaluated. In Estonia has milk production concentrated to the large households. In the companies of milk production ar e about 79 % wage laborers, in Lithaunia, the corresponding indicator is 9 %. We are also more competitve thne Latvia and Lithaunia in dairy production. In the year of 2015, the average cut of cow was about 8000 kg. The costs of milk production are continued generally in the lower level, compared to the price of crisis years. Except fot 2015, when the costs of production were at the same level as the purchase price in Estonia and remained below the buying-in price in Latvia and Lithaunia. The prices of input are somewhat higher in Estonia and thus the costs for producing 1 kg milk are higher. The analysis has revealed that the milc crisis had less impact on producers and, despite the fact that the costs of milk production in Estonia are somewhat higher, was it not directly a threat to the competiteveness of producers.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectpiimandusest
dc.subjectkonkurentsivõimeest
dc.subjectEestiest
dc.subjectBaltimaadest
dc.titleEesti piimakarjapidajate konkurentsivõime aastatel 2013‒2016est
dc.title.alternativeCompetitiveness of the Estonian Dairy farms in the years 2013‒2016eng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-06-04
dc.contributor.departmentMullateaduse ja agrokeemiaest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record