Show simple item record

dc.contributor.advisorSudakova, Lea
dc.contributor.authorSatsi, Katrin
dc.date.accessioned2012-06-03T13:00:30Z
dc.date.available2012-06-03T13:00:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/419
dc.description.abstractKäesoleva uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade Setomaa loodusressurssidest, mida on võimalik kasutada loodushariduse edendamisel. Samuti selgitatakse välja Setomaa koolide loodusainete õpetajate ning kooliõpilaste suhtumine loodusharidusse ning üldised teadmised kohapealsest loodusest. Uuringu tulemustest lähtudes on võimalik kohapeal arendada loodusharidust ning kujundada loodushoiu alaseid väärtushinnanguid. Toetudes kaitsealade kaitsekorralduskavadele on põhjalikult vaadeldud Mustoja maastikukaitseala, Piusa jõe ürgoru kaitseala, Lüübnitsa hoiuala ja Piusa koobastiku kaitseala. Viimati nimetatu ei asu küll Setomaa ajaloolistes piirides, kuid omab piirkonna jaoks suurt tähtsust. Kõigil neil aladel on oma konkreetsed kaitset väärivad objektid. Töös on antud ülevaade Setomaal asuvatest loodus- ning matkaradadest. Õpetajate ja õpilaste seisukohtade väljaselgitamiseks kasutati küsitlust. Uurimistöö meetodiks on kvantitatiivne uurimismeetod – ankeetküsitluse vormis. Küsitlus viidi läbi Mikitamäe, Meremäe ja Värska kooli 7-9. klasside ning Värska gümnaasiumi 10-12. klassi õpilaste hulgas. Õpetajatest vastasid loodusainetega seotud pedagoogid Mikitamäe, Meremäe, Värska ja Misso koolist. Kokku küsitleti 72 õpilast ja 11 pedagoogi. Tulemuste analüüsist selgus, et Setomaa kaitsealade loodushariduslik potentsiaal on ära kasutatud erinevalt. Positiivne areng toimub Piusa maastikukaitsealal kuid Mustoja, Lüübnitsa ja Piusa koobastiku kaitsealade loodushariduslikud võimalused on palju suuremad, kui neid hetkel kasutatakse. Matkaradadega on enim kaetud Värska vald, Mikitamäel seevastu puuduvad rajad. Õpetajate küsitlusest selgus, et ollakse huvitatud välitundidest, kuid suurim takistus on ajapuudus ja õppevahendite puudus. Õpilased võtaksid heal meelel välitundidest osa kuna see on huvitav ja aitab õpitut kinnistada. Mõlema sihtgrupi teadmised Setomaa kaitsealadest on puudulikud, kui mitte nõrgad. Tulenevalt saadud informatsioonist on võimalik probleem tõstatada koolide hoolekogudes. Riiklikud õppekavad on koostatud paindlikult ning jätavad kohalikele koolidele võimaluse säilitada omanäolisus. Samuti tuleks leida koostöövõimalusi omavalitsuste, noortekeskuste ning kolmanda sektori vahel. Leida võimalusi loodushariduse pakkumiseks täiskasvanutele, kes kujundaksid väärtushinnanguid ka oma lastes, sest ainult nii saame tulevastele põlvkondadele säilitada puhta elukeskkonna.est
dc.description.abstractThe possibilities for natural science education in Setomaa The purpose of this research is to give an overview of the natural resources of Setomaa that can be used for the promotion of natural science education. Also general knowledge of the local nature and the attitude of the natural science teachers and students towards natural science education are ascertained. On the ground of the gathered information it is possible to develop natural science education in Setomaa and form opinions. During this research, by the use of the management plans of the protected areas, Mustoja landscape protection area, the Piusa River Ancient Valley landscape reserve, Lüübnitsa special conservation area and the nature reserve of Piusa caves have been thoroughly observed. In addition, forest paths and hiking trails in Setomaa have been analysed. To find out the opinions of teachers and students, a survey was carried out among the 7th, 8th and 9th grade students of Mikitamäe, Meremäe and Värska schools and the 10th, 11th and 12th grade students of Värska Gümnaasium, but also among the science and natural science teachers of Mikitamäe, Meremäe, Värska and Misso schools. In total, there were 72 students and 11 teachers questioned. It became evident that the educational potential of the protected areas of Setomaa had been used differently. Positive developments can be noticed in Piusa landscape protection area but in Mustoja landscape protection area, Lüübnitsa special conservation area and the nature reserve of Piusa caves there are remarkably better educational possibilities compared to those in use today. Based on questionnaire data from the teachers it appeared that they were interested in open-air classes, but, due to the limited lesson time and lack of necessary teaching devices, organising them was complicated. Students would willingly take part in open-air classes because it is interesting and helps to acquire the learning material. Neither of these two target groups have enough knowledge about the protection areas in Setomaa. As a result of this information, the issue can be discussed at boards of trustees of the schools. It is also necessary to find possibilities of cooperation between the local authorities, youth centres and the mutual and non-profit sector. Together, they can search for the possibilities of offering natural science education to adults, who, in their turn, would pass their values on to their children. This is the only way to maintain a healthy environment for future generations.eng
dc.subjectSetomaaest
dc.subjectloodusharidusest
dc.subjectkaitsealadest
dc.subjectankeetküsitlusedest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleLoodushariduse võimalused Setomaalest
dc.title.alternativeThe possibilities for natural science education in Setomaaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-06
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record