Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtsaar, Jüri
dc.contributor.authorIlumäe, Helen
dc.date.accessioned2018-05-25T11:56:29Z
dc.date.available2018-05-25T11:56:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4176
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractEttevõtte pikaajalise kasvupotentsiaali planeerimiseks on esmalt vajalik positsioneerida ettevõtte kui terviku seisund, millele tuginedes oleks võimalik langetada efektiivsemaid juhtimisotsuseid ja seeläbi suurendada ettevõtte kasumit. Positsioneerimise aluseks on ettevõtte finantsanalüüs, mis tugineb peamiselt ettevõtte minevikus toimunule. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada Kirimäe Põllumajandusühistu finantsolukorda ning tuua välja finantsseisund parendamise võimalused. Töö metoodikaks on valitud kvantitatiivne uurimismeetod. Finantsanalüüsi läbiviimiseks kasutatakse teiseste andmetena ettevõtte majandusaasta aruandeid. Teoreetilises osas tutvustatakse põllumajanduses enamlevinud ettevõtlusvorme ja keskendutakse finantsanalüüsi olemusele, vajalikkusele ning erinevatele metoodikatele. Empiirilises osas tutvustatakse Kirimäe Põllumajandusühistut ning analüüsitakse ettevõtte finantsseisundit aastatel 2012-2017. Finantsanalüüsi käigus teostatakse ettevõttele horisontaal- ja vertikaalanalüüs ja arvutatakse välja ettevõttele vastavad peamised suhtarvud. Osaliselt võrreldakse leitud tulemusi nelja sarnase profiiliga ettevõttega. Lisaks teeb autor järeldusi ettevõtte efektiivsemaks muutmiseks. Ettevõtte analüüsi käigus selgus, et Kirimäe Põllumajandusühistu on üldiselt omanikele kasumit teeniv. Ettevõtte keskmine teraviljasaagikus on esinduslik ning ettevõte on oma tegevuselt investeeringutele orienteeritud. Investeeringud põhivarasse on olnud ambitsioonikad, aga müügitulu ja tegevusmaht ei ole paralleelselt kasvanud, millest tulenevalt on madalad varade ja omakapitali tootlikkus. Ettevõte on maksevõimeline. Kirimäe Põllumajandusühistu tööjõukulud on võrreldes teiste ettevõtete näitajatega kõrged. Ettevõtte seisukohalt oleks kasulik edasi uurida erinevaid võimalusi, kuidas saaks põhivara ja tööjõudu tulu teenimiseks efektiivsemalt kasutada.est
dc.description.abstractThe first step in planning the long-term growth potential of a company is positioning the condition of the company as a whole. This serves as a basis for making more effective management decisions and thus increasing the company’s profitability. The process of positioning is founded upon the financial analysis of the company that mainly focuses on the past activities of the company. The aim of the present Bachelor’s thesis is to detail the financial situation of Kirimäe Põllumajandusühistu and bring out possibilities for improving the financial situation. The methodology employed in this thesis is the quantitative research method. The secondary data necessary for conducting the financial analysis comprises of the company’s annual financial reports. The theoretical section introduces the more common forms of entrepreneurship in agriculture and focuses on the principles of financial analysis, its necessity and different approaches to methodology. The empirical section details the background of Kirimäe Põllumajandusühistu and analyses the financial situation of the company during the period of 2012-2017. The financial analyses includes the horizontal and vertical analyses of the company and the main corresponding ratios of the company are calculated. The results are partially compared to four other companies with similar profiles. In addition to that, the author draws conclusions for increasing the effectiveness of the company. The analysis of the company revealed that Kirimäe Põllumajandusühistu is still profitable for its owners in general terms. The average yield of cereal crops is excellent and the company’s activities are oriented towards investments. Investments in capital assets have been ambitious, however, revenue from sales and production volumes have not increased in a corresponding manner. Hence, the productivity from assets and equity capital is low. The company is solvent. The expenditures on staff of Kirimäe Põllumajandusühistu are high in comparison with other indicators of the company. It would be beneficial for the company to investigate further the different possibilities of employing capital assets and labour for increasing the effectiveness of profitability.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectmajandusanalüüsest
dc.subjectraamatupidamineest
dc.subjectettevõtlusest
dc.subjectrahandusest
dc.subjectmajandusarvestusest
dc.titleKirimäe PÜ finantsanalüüs aastatel 2012-2017est
dc.title.alternativeFinancial Analysis of Kirimäe PÜ for 2012-2017eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2018-06-06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record