Show simple item record

dc.contributor.advisorRoosmaa, Ülle
dc.contributor.authorSööt, Edvard
dc.date.accessioned2018-05-25T09:38:08Z
dc.date.available2018-05-25T09:38:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4155
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractAutode arv maailmas kasvab ning see tekitab muu hulgas ka keskkonnaprobleeme. Negatiivset mõju keskkonnale on võimalik vähendada läbi tarbija teadlikkuse tõstmise ning inimeste rohelise mõtteviisiga kaasa haaramisega. CNG-gaas on üks keskkonda säästev alternatiivkütuse liik, mida kasutatakse üha enam transpordis. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada CNG-gaasiautode, kui uute toodete omaksvõttu mõjutavad tegureid Škoda Tartu esinduse klientide näitel. Uurimuse läbiviimiseks kasutati nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset andmekogumismeetodit. Kvalitatiivsete andmete kogumiseks teostati poolstruktureeritud intervjuu Škoda suurkliendiga Go Taksopargi juhiga ning kvantitatiivsete andmete kogumiseks teostati ankeetküsitlus CNG-gaasil sõitvate Škodade klientide seas Google Forms küsitluskeskkonnas. Bakalaureusetöö tulemuste põhjal selgus, et CNG-gaasi Škodasid omavad tarbijad on positiivse hoiakuga oma valiku suhtes, nad soovitaksid seda teistele ja järgmise auto, mille nad ostaksid, oleks samuti CNG-gaasil sõitev Škoda. Tarbijad teadvustavad ning on teadlikud CNG-gaasil sõitvate autode keskkonnasõbralikkusest, mis oli üheks omaksvõttu mõjutavaks teguriks. Oma hoiakutelt võib CNG-gaasi autode kasutajaid liigitada rohelise mõtteviisiga tarbijateks. Kõige tähtsamaks mõjutavaks teguriks osutus auto valikul rahaline sääst kütuselt, mida rõhutakse ka Škoda turundusloosungites CNG-gaasiautode puhul.est
dc.description.abstractNumber of cars in the world is constantly increasing and amongst the process it generates environment problems. Negative influence to the environment can be decreased through improving consumer’s awareness and engaging them with environmental-friendly mindset. CNG-gas is an environmentally friendly alternative fuel that can be found in transport more and more every day. The aim of the bachelor’s thesis was to analyse CNG-powered cars adoption factors through Škoda Tartu dealership clients. Acquiring information was done by qualitative and quantitative data recording methods. Qualitative data was gathered by interviews with head of Škoda’s great customers, Go Taksopark and quantitative data were gathered through Google Forms questionnaire amongst Škoda CNG-powered car customers. Based on the results of the bachelors thesis it turned out that Skoda CNG-powered car customers have positive attitude about their choice, they would recommend it to others and their next car would also be CNG-powered Škoda. Consumers are aware of the environmental friendliness of CNG-powered cars, which was one of the key factors of acceptance. Based on the attitude of CNG-powered car customers, they can be classified as environmentally friendly consumers. Buying a CNG-powered car the biggest influence factor was the money saved on fuel which is strongly emphasized in Škodas marketing banners.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectroheline majandusest
dc.subjectkeskkondest
dc.subjectsäästlikkusest
dc.subjecttarbijate hoiakudest
dc.subjectmootorikütusedest
dc.titleCNG-gaasiautode omaksvõtt tarbijate poolt Škoda Tartu esinduse näitelest
dc.title.alternativeAdoption of CNG fueled vehicles by customers on the example of Škoda Tartu dealershipeng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.