Show simple item record

dc.contributor.advisorKreegimäe, Katrin
dc.contributor.authorÜlper, Siret
dc.date.accessioned2012-06-03T12:20:33Z
dc.date.available2012-06-03T12:20:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/414
dc.description.abstractTiheda konkurentsiga majanduselus on oluline, et organisatsioonid suudaksid pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Selleks, et tarbijale pakutav toode või teenus oleks kvaliteetne ning selle tarbimisega kaasneks kliendi rahulolu, peavad eelkõige organisatsiooni töötajad oma tööga rahul olema, sest vaid rahulolev ja pühendunud töötaja suudab pakkuda kvaliteetset toodet või teenust ka klientidele, kes on sellest tulenevalt ka organisatsioonile lojaalsed. Käesolevas bakalaureusetöös uuriti Rannu Keskkooli õpetajate töörahulolu ehk kuivõrd on nad rahul oma töö, töökorralduse ja töökeskkonnaga. Lisaks esitati küsimusi seoses kooli poolt pakutavate lisavõimalustega ning kuivõrd on õpetajad rahul kooli juhtimissüsteemi, juhtkonna ja kooli kui tööandjaga. Enamasti väljendus õpetajates keskmine rahulolu, kuid esines ka valdkondi, millega oldi rohkem rahul ja valdkondi, mis vajaksid suuremat tähelepanu. Rahulolu uurimiseks kasutati ankeetküsitlust, mis koostati pärast töörahulolu käsitleva teoreetilise kirjandusega tutvumist. Küsitlusest selgus, et õpetajad on kõige rahulolevamad töö, töökorralduse ja töökeskkonnaga seonduvate tingimustega. Keskmine rahulolu kaasneb seoses kooli poolt pakutavate lisavõimalustega. Suurem rahulolu võiks väljenduda ka juhtimissüsteemi, juhtkonna ning kooli kui tööandjaga seonduvaga. Kuid viimaste aastate tihedad muudatused juhtkonnas põhjendavad ka õpetajate madalama rahulolu. Rahulolu selgitamiseks võeti aluseks Frederick Herzbergi kahe faktori teooria, mille kohaselt on olemas hügieenifaktorid rahulolematuse vähendamiseks ning motivatsioonifaktorid rahulolu tõstmiseks. Saadud tulemustele tuginedes tehakse Rannu Keskkooli juhtkonnale ettepanekuid õpetajate töörahulolu tõstmiseks läbi parendustegevuste. Töö autor on juhtkonnale teinud järgmised ettepanekud: 1. tagada õpetajatele tööks vajalike materjalide ja töövahendite olemasolu ning võimalusel kaasajastada tehnoloogiat; 2. parandada juhtkonnapoolse informatsiooni edastamist ja levitamist; 3. pakkuda õpetajatele rohkem tuge ja juhendamist; 4. anda rohkem tagasisidet töötulemuste kohta; 5. korraldada õpetajatele tihemini arenguvestlusi; 6. luua rohkem tasustatava lisatöö võimalusi huviringide näol; 7. tagada enesearendamise võimalusi koolituste, seminaride ja konverentside näol; 8. pöörata õpetajatele rohkem tähelepanu ühisürituste ja –väljasõitude korraldamisega; 9. kaasata õpetajaid koolielu puudutavatesse otsustusprotsessidesse; 10. luua kriteeriumidega tunnustussüsteem ja kooli sümboolikaga meened ning tunnustada õpetajaid; 11. pakkuda võimalusel lisahüvesid; 12. kaasata õpetajaid kooli materiaalse keskkonna kujundamisse. Kooli juhtkonnale tehtud ettepanekuid on võimalik kasutada kooli arendamiseks ja koolikollektiivi, sh õpetajate oluliselt kõrgema rahulolu saavutamiseks. Analüüsitulemusi on võimalik kasutada kohustusliku sisehindamise läbiviimiseks, olles abiks ka kooli arengukava koostamisel. Läbiviidud rahuloluküsitluse tulemusi on võimalik võtta aluseks järgmistel perioodidel läbiviidav küsitluse tulemuste analüüsimisel, võrdlemisel ja järelduste tegemisel. Töö autor soovitab küsitluse tulemustest ülevaate anda ka õpetajatele ning säilitada rahuloluküsitluse analüüsi tulemusi arhiivis.en_US
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis is written in Estonian and consists of 67 pages, divided into several parts. The first chapter gives an abstract of the literature about job satisfaction. The second chapter describes the results of the questionnaire composed for teachers. The thesis contains four figures and a table. There are also the example and the results of the questionnaire at the end of the thesis as back matter. Trade literature as 24 different sources has been used for writing the thesis. The bachelor’s thesis endeavours to investigate teachers’ job satisfaction on the example of Rannu Secondary School. The objective of the thesis is to investigate if only the pay is the main reason for teachers’ dissatisfaction or there are more affective factors. It has been talked a lot lately about teachers dissatisfaction with their pay. Their dissatisfaction has even lead to strikes. So, that is the reason for the theme selection of the bachelor’s thesis. Based on the objective, the following research tasks were set:  investigating and analysing literature regarding subject of the thesis;  composing a questionnaire;  conducting a questionnaire;  improving the occasion on the ground of the results;  making proposals to the management in order to raise teachers’ job satisfaction. The research was conducted as a questionnaire among the teachers in Rannu Secondary School. 18 teachers answered the questionnaire. The questionnaire was in written form with 96 questions devided into three sections based on Frederick Herzberg’s two- factor theory. The firts section contained questions about the teachers’ work, the work order and the work environment. The second section contained questions about the benefits permitted by Rannu Secondary School. The third section contained questions about the management system, the management and about the school as an employer. At the end of the sections the teachers had an opportunity to add a comment or suggestion to school management. Factors affecting satsifaction were found out using data analysis as arithmetic mean, standard deviation and the t-test. According to the study the job satisfaction among Rannu Secondary School teachers is medium. There are areas wiht higher satisfaction and areas that need more attention. Teachers are more satisfied with their work, work order and work environment, less satisfied with the benefits permittedby the school. Also, areas related with management need to be payed more attention to. But lower satisfaction is reasoned with continuous changes in management. In conclusion, the author of the thesis proposes the following suggestions for increasing satisfaction among the teachers in Rannu Secondary School: 1. to ensure materials and means needed for working and to modernize technology; 2. to improve information transmission and spreading by the management members; 3. to offer teachers more support and instruction; 4. to feed back more and often; 5. to organize more often development conversations; 6. to create more opportunities to make paid extra work as extracurricular activities; 7. to ensure self improvement opportunities as training, seminars and conferences; 8. to pay more attention by organizing common festivities and departures; 9. to rope teachers into making decisions related with school life; 10. to create appreciation system with criteria and souvenirs with school symbolism and to appreciate teachers; 11. to offer extra benefits if possible; 12. to rope teachers into designing school’s material milieu. It must be taken account that areas with medium satisfaction should be also developed in order to raise teachers’ job satisfaction.
dc.subjectõpetajadEST
dc.subjecttöörahuloluEST
dc.subjecttöömotivatsioonEST
dc.subjectRannu KeskkoolEST
dc.subjectküsitlusuuringudEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleÕpetajate töörahulolu Rannu Keskkooli näitelen_US
dc.title.alternativeTeachers' job satisfaction on the example of Rannu secondary schoolen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.