Show simple item record

dc.contributor.advisorKauer, Karin
dc.contributor.authorAalja, Merli
dc.date.accessioned2012-06-02T12:49:45Z
dc.date.available2012-06-02T12:49:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/408
dc.description.abstractN2O on üks neist gaasidest, millel on märkimisväärne roll kliima soojenemises ja osoonikihi hõrenemises. Põllumajanduses kasutusel olevad mullad on aga atmosfääri lenduva N2O märkimisväärseks allikaks. Alternatiivväetistena kasutatavad taimejäätmed (haljasväetised) suurendavad N2O emissiooni veelgi. Töö eesmärk on metaanalüüsi kasutades teha järeldusi selle kohta, mis on N2O lendumisel kadude peamiseks põhjusteks, mis tingimustel lämmastiku emissioon intensiivistub ning kas lämmastiku emissiooni on võimalik ennetada. Lõputöö koostamisel on kasutatud metaanalüüsi meetodit. Metaanalüüs põhines uuringutel, mis on publitseeritud andmebaasis ISI WEB OF KNOWLEDGE aastatel 1990 kuni november 2011. Otsingusse kaasati nii teadus- ja ülevaateartiklid kui ka konverentsiteesid. Metaanalüüsist võis järeldada, et rohkem N2O lendub liivakamatest muldadest, kui suurema savisisaldusega muldadest. N2O lendumisel olid kadude peamiseks põhjuseks kõrge liivaosakeste osakaal ning madalad mulla orgaanilise süsiniku ja üldlämmastiku sisaldused. N2O emissioon sõltus temperatuurist, see oli suurem katses, kus temperatuur oli madalam võrreldes katsega, kus oli kõrgem temperatuur. Taimejäätmetega mulda lisatud mineraalne N-väetis suurendas lämmastiku lendumist. Kirjandusest selgub, et madalama lämmastiku sisaldusega taimejäätmed ei mõjuta N2O emissiooni, aga antud metaanalüüsist järeldub, et rohkem lendub just madalama lämmastiku sisaldusega taimejäätmetest.est
dc.description.abstractN2O is a gas that has a substantial roll in global warming and in the destruction of the ozone layer. Agricultural soils are a significant source of atmospheric N2O. The using the plant residues as green manure as a alternatiive fertilizer further increase the N2O emission.The aim of this bachelor thesis was to make conclusions about the main reason of N2O volatilization using a meta-analysis method. Meta-analysis method were used to make this bachelor´s thesis. The meta-analysis were based on an inquiry made in data base called ISI WEB OF KNOWLEDGE. Only studys that were published during the period of 1990 till november 2011 were used in the meta-analysis. Inquiry consist of scientific articles, short communications and abstracts. Based on the meta-analysis can conclude that N2O emission rate are higher on sandy soils then heavy soils. The main reason of emission was low soil organic carbon content and total nitrogen content. Lowest emission rates from inquired experiments had soils that had finer texture. The N2O emission depended on temperature, it was higher in an experiment that had lower temperature compared to an experiment that had higher temperature. Mineral fertilizer N added to soil with plant residues increased N2O emission. Based on the literature the plant residues with low nitrogen content don’t influence N2O emission. The meta-analysis shows that emission is greater with plant residues that have bigger C/N ratio.eng
dc.subjectlämmastikuringeEST
dc.subjectmulladEST
dc.subjectbiolagunevad jäätmedEST
dc.subjectkeemilised omadusedEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleLämmastiku lendumine sõltuvalt mulla ja mulda lisatud taimejäätmete keemilistest omadustestest
dc.title.alternativeVolatilization of nitrogen depending on properties of soil and plant residues added to soileng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-06
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record