Recent Submissions

 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 1 

  Sander, Heldur (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts (Eesti Põllumajandusülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts, 1999)
  Dendroloogial kui teadusharul on Eestis sügavad traditsioonid. Eelkõige on dendroloogia areng ja Euraasia puittaimede uurimine ning introdutseerimine Eestisse seotud Tartu Ülikooliga aastail 1802–1918 ja seal töötanud ...
 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 3 

  Sander, Heldur (toimetaja); Tamm, Ülo (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut (EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, 2002)
  Käesolevas Dendroloogiliste uurimuste inglise- ja eestikeelses väljaandes pühendatakse rohkem tähelepanu dendroloogilistele kollektsioonidele, sest 2001. aastal täitus 80 aastat EPMÜ Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ...
 • Meetme 3.4 raames maaparandussüsteemide rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve tegemise juhend 

  Saamann, Endel (koostaja); Kirotar, Ain (koostaja); Puu, Hannes (koostaja); Timmusk, Toomas (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda soovitusi maaparandussüsteemide keskkonnasõbralikumaks rekonstrueerimiseks, mis tagaks maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise ja veekaitse nõuete täitmise. Samuti anda nõuandeid ...
 • Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine 

  Õunap, Heino (koostaja); Hanso, Märt (koostaja); Õunap, Heino (toimetaja) (Erametsakeskus, 2016)
  Eesti asub looduslike tingimuste poolest üsna soodsas kliimavöötmes, kui pidada silmas metsakaitselisi aspekte. Ulatuslikke metsakahjustusi, mis mujal tingitud looduslikest teguritest, ei juhtu väga tihti. Need on eelkõige ...
 • Lehtmetsade kasvatamine 

  Tullus, Hardi (Erametsakeskus, 2016)
  Teie ees olevasse raamatusse on haaratud paljude Eesti metsateadlaste tähelepanekud ja soovitused lehtpuupuistute kasvatamisel. Kuna alati ei ole kerge leida iga tarkuse esimest väljaütlejat ja kirjasõnas fikseerijat, ...
 • Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine 

  Jänes, Jüri (koostaja) (2001)
  Käesolev raamat on mõeldud kasutamiseks metsandusliku käsiraamatuna ning ümarpuidu mõõtmise ja hindamise soovitusliku juhendmaterjalina. Ümarpuiduga sooritatavates tehingutes võib seda juhendmaterjali kasutada mõõtmise ja ...
 • Forest measurement with relascope : practical description for fieldwork with examples for Estonia 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2013)
  The relascope and relascope measurement was invented and introduced by Austrian forest scientist Walter Bitterlich (Bitterlich 1947, 1948). The method is widely used because it is simple, handy and quick. However, the ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2010)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Aastaraamat Mets 2017 

  Raudsaar, Madis (toimetaja); Siimon, Kaia-Liisa (toimetaja); Valgepea, Mati (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2018)
  Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale.
 • Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiiu (toimetaja) (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2018)
  Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest ...
 • Kaugseire Eestis 2016 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiia (toimetaja) (Tartu Observatoorium, 2016)
  Kaugseire mõiste, inglise keeles remote sensing, võttis teadaolevalt 1958. aastal esimesena kasutusele Evelyn Pruitt, geograaf USA Laevastiku-uuringute Büroost (US Office of Naval Research).* Eesti ...
 • Kaugseire Eestis 2014 : artiklikogumik 

  Aan, Anne (toimetaja); Narusk, Kirke (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2014)
  Hoiate käes artiklikogumikku, millesse autorid on koondanud oma parimad tulemused ja näited, kuidas kaugseiremeetod võimaldab jälgida keskkonda Maal. Eesti teadlaste, üliõpilasteja spetsialistide huvi leida rakendusi, ...
 • Kaugseire Eestis : artiklikogumik : [2008] 

  Väljataga, Katrin (toimetaja); Kaukver, Karmen (toimetaja) (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008)
  Artiklikogumik „Kaugseire Eestis”, mahukaim omataoliste seas, on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Artikliautorite ja uurimuse koostajate näol on ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Jänes, Jüri (2006)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Uuring: Rail Balticu mõju maaomandile ja põllumajanduslikule maakasutusele 

  Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Sikk, Kristiin (Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, 2017)
  Taristuobjektide rajamine toob kaasa mitmeid keskkonnamõjusid, sealhulgas ka maakasutusele. Suurte taristuobjektide rajamisel on see aga ulatuslikum. Taristuobjekti rajamiseks peab riigil maad olema või peab ta selle ...
 • Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne 

  Eesti Maaülikool; Tartu Ülikool (2018)
  Vaata ka selle põhiaruande uuringut "Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool" EMU DSpace'is.
 • Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool 

  Kiisel, Maie; Kasemets, Meriliis; Hõrak, Hans (Tartu Ülikool, 2018)
  Vaata ka selle uuringu põhiaruannet "Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne" EMU DSpace'is.
 • Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamise metoodika väljatöötamine ning metsamajanduslike tegevuste kulude hindamine 2015. aastal 

  Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut (Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut, 2016)
  Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamiseks sobivate metoodikate leidmine, mis võimaldab määrata MAK 2014-2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ raames makstavate ...
 • Pilliroog ja selle kasutamise võimalused 

  Miljan, Jaan (koostaja); Kask, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2013)
  Raamat on ilmunud Interreg IV A projekti Cofreen ja EMÜ maaehituse osakonna ning TTÜ soojustehnika instituudi koostöös 2013 aastal Tartus
 • Guidebook of reed business 

  Miljan, Jaan (koostaja) (Eesti Maaülikooli maaehituse osakond, 2013)
  Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.