Show simple item record

dc.contributor.advisorKivistik, Jaan
dc.contributor.authorRammulüüs, Jana
dc.date.accessioned2017-06-05T06:38:13Z
dc.date.available2017-06-05T06:38:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3539
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalet
dc.description.abstractViimastel aastatel on üha enam inimesi hakanud teadlikumalt tarbima ning hindama mahetoitu. Maheliha on hakatud ka üha enam teadlikult hindama, sest ta on vaba igasugustest põllumajanduslikest kemikaalide jääkidest ning sisaldab kasulikke ühendeid. Lambaliha peetakse ka gurmeetooteks. Lamba- ja kitsekasvatus on olnud Eestis täiendavaks loomakasvatusharuks. Siiani ei ole meil piisavat teavet karjatamise mõjust elusloodusele, lammaste ja kitsede maheliha tootmisest karjamaadel, toodetud liha turustamistingimustest ning tarbimisest. Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade lamba ja kitse maheliha tootmisest ja selle võimalikust tarbimise suurendamisest Eestis. Uurimuse andmetena on kasutatud intervjueeritavate vastuseid ja arvamusi, milles on täiendavalt tehtud ettepanekuid maheliha tarbimise suurendamiseks. Analüüsi käigus on välja toodud maheliha tarbimist mõjutavad tegurid SWOT analüüsi abil. Analüüsi mudeli kaudu on välja toodu toodangu tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Töö autor arvab, et lamba ja kitse maheliha turgu on võimalik suurendada. Eestis on palju põllumaad mida kasutatakse ainult niitmiseks, aga sobiksid väga hästi karjatamiseks, mis on kasulik loodusele. Hädavajalik oleks riigipoolne toetuste suurendamine mahetootmisele.et
dc.description.abstractIn recent years, more and more people have begun to consume more consciously and appreciate organic food. Organic meat has also started to be appreciated increasingly as it is free of any residues of agricultural chemicals and contains useful compounds. Sheep meat is also regarded as a gourmet product. Sheep and goat breeding has been a complemental branch of livestock husbandry. So far we do not have sufficient information about the impact of grazing on the wildlife, sheep and goat organic meat production on grazing regions, the marketing conditions for the meat produced, and the consumption. The aim of the bachelor’s thesis is to provide an overview of organic sheep and goat meat production and its potential increase in consumption in Estonia. The study is based on the interviewees’ answers and opinions with further proposals for increasing the consumption of organic meat. In the course of the analysis the factors influencing the consumption of organic meat have been shown by using SWOT analysis. The analysis model shows the strengths, weaknesses, opportunities and risks of the production. The author of the thesis believes that the sheep and goat organic meat market can be increased. In Estonia there is a lot of agricultural land that currently is being used only for mowing, but the land would be very suitable for grazing, which is beneficial to nature. It would be necessary to increase the state support to organic production.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectmahelihaet
dc.subjectkarjatamineet
dc.subjecttarbimineet
dc.titleLamba ja kitse maheliha tootmise perspektiivid Eestiset
dc.title.alternativePerspectives of producing organic sheep and goat meat in Estoniaen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record