Show simple item record

dc.contributor.advisorPõder, Anne
dc.contributor.authorKask, Keili
dc.date.accessioned2017-05-11T06:14:02Z
dc.date.available2017-05-11T06:14:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3140
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalet
dc.description.abstractInimestel on tähtis roll ühiskonna arendamisel ja elukeskkonna loomisel. Ida-Virumaad peetakse suurima rahvastiku vähenemisega piirkonnaks. Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada, kuidas on sotsiaalmajanduslikud arengud mõjutanud rahvastikuarenguid IdaVirumaal aastatel 2005-2015. Sotsiaalmajanduse näitajatena kasutatakse: töötute osakaal tööealisest rahvastikust, kohalikku kuu keskmist brutotulu osakaalu Eesti brutotulust, kuu keskmist brutotulu suurust, kohalike ettevõtete arvu tuhande elaniku kohta, kohaliku elaniku maksutulu elaniku kohta, kohalikke kulusid vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku kohta. Algandmed pärinevad Eesti Statistikaameti ja Eesti Töötukassa andmebaasidest ja nende põhjal tehakse vastavad arvutused. Lisaks koostatakse mitmene regressioonanalüüs uurimaks asustustiheduse- ja sotsiaalmajanduse arengute vahelisi seoseid aastatel 2005-2015. Andmete töötlemiseks kasutatakse andmetöötlusprogrammi Excel. Ida-Virumaal väheneb rahvastik Eestiga võrreldes neli korda enam. Käesolevas töös selgus, et Ida-Virumaal väheneb linnades rahvastik enam kui valdades. Suurema rahvastiku vähenemisega piirkondades on sotsiaalmajanduslikud näitajad halvemad. Mitmese regressioonanalüüsi käigus selgus, et kuuest viiel sotsiaalmajanduslikul näitajal esineb statistiliselt oluline seos asutustihedusega.et
dc.description.abstractPopulation plays in an important role in the development of society and living environment. Ida-Virumaa county is considered to be a region with one of the highest population loss in Estonia. The aim of the present thesis is to study how the socioeconomic developments in Ida-Virumaa region have impacted population developments in the period of 2005- 2015. Following indicators are used for socioeconomic developments: share of unemployed; average gross monthly income of an employee; the share of the income of employee in Estonian average; number of enterprises per 1000 inhabitants; average tax revenue per inhabitant; local governments’ expenditure for leisure, culture and religion. Statistics Estonia and Unemployment Insurance Fund are the source of data. Multiple regression analysis is used to study the connections between population density and socioeconomic indicators. Excel was used to the data analysis. In comparison with Estonian average, the population loss in the Ida-Virumaa county has been four times larger. The socioeconomic developments have been worse in areas with highest population losses. In the multiple regression analysis five indicators out of six were significantly connected with population change.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectrahvastiket
dc.subjectIda-Virumaaet
dc.subjectsotsiaalmajanduset
dc.subjectkaevanduspiirkonnadet
dc.titleIda-Virumaa haldusüksuste rahvastiku ja sotsiaalmajanduslike näitajate vahelised seosed aastatel 2005-2015et
dc.title.alternativeThe Links Between Ida-Virumaa Administrative Units Population and SocioEconomic Indicators in 2005-2015en
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-05-24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.