Show simple item record

dc.contributor.advisorOhvril, Tiiu
dc.contributor.authorTulviste, Bertha
dc.date.accessioned2016-06-07T06:52:21Z
dc.date.available2016-06-07T06:52:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2976
dc.description.abstractBakalaureusetöö tegeleb küsimusega, millised takistused ja võimalused on uue toote turule toomisel heinapiima näitel. Varasemalt pole Eestis heinapiima kohta tehtud ühtegi uurimust ning töö autorile esitati ettevõtte OÜ Lõunapiima poolt pakkumine planeeritava uue toote – heinapiima - lansseerimise kohta teha täpsem uurimus. Sellest lähtuvalt otsustati töö eesmärgiks seada uue toote lansseerimisel tekkivate probleemide ja võimaluste välja selgitamine heinapiima näitel. Bakalaureusetöös kasutati nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Kvantitatiivne uurimismeetod hõlmab läbiviidud ankeetküsitlust ehk tarbijauuringut „piim versus heinapiim“ ja kvalitatiivne uurimismeetod hõlmab ettevõtte OÜ Lõunapiim juhiga läbiviidud intervjuud. Tarbijauuringu ja intervjuu tulemusi kasutati käesolevas bakalaureusetöös ka esmaste andmetena. Tarbijauuringu tulemustena selgus, et kuigi teadlikkus heinapiima kohta on madal, on üle poolte vastanutest seda siiski valmis ostma. Probleemiks on tarbijate vähene valmisolek maksta kõrgemat hinda või maksta juurde hinda suurusjärgus, mis sobiks ka ettevõttele ning tarbijate enda arvates on probleemiks inimeste soov mitte muuta oma tarbimisharjumusi. Ettevõtte seisukohalt on peamisteks probleemideks kulukas heinakuivati ehitus ning vananenud piimandusstrateegia, mis ei soosi alternatiivsete toodete arendamist.EST
dc.description.abstractThe Bachelor thesis looks into the matter of which obstacles and opportunities of launching a new product on the example of hay milk may bring. The author of this thesis was proposed to make an advanced research of launching the planned new product called hay milk by the company OÜ Lõunapiim. On this basis, the aim of identifying the problems and opportunities that may occur during the new product launching on the example of hay milk was decided. Both qualitative and quantitative research methods were used in the bachelor thesis. Quantitative research method includes a conducted questionnaire and qualitative research includes an interview. The results of the survey of consumers and the interview were used in this bachelor thesis as sources of the primary data. The results of the survey of consumers indicated that although the awareness of the hay milk is low, more than half of the respondents are still ready to purchase hay milk. One of the biggest problems is the lack of willingness to pay higher price or to pay the price which is suitable for the company. Also, many customers find the desire not to change their consumption patterns as one of the problems. The problems from the company’s point of view are expensive construction of the hay dryer and outdated national milk strategy, which doesn’t favour the development of alternative products.en
dc.subjectpiimEST
dc.subjecttootedEST
dc.subjecttootearendusEST
dc.subjectturundusEST
dc.subjectreklaamEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleUue toote lansseerimise probleemidest ja võimalustest heinapiima näitelEST
dc.title.alternativeThe problems and opportunities of launching new product on the example of hay milken_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.