Show simple item record

dc.contributor.advisorLaarmaa, Ronald
dc.contributor.authorJuhanson, Kadri
dc.date.accessioned2016-05-31T08:45:17Z
dc.date.available2016-05-31T08:45:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2871
dc.description.abstractZooplanktonit peetakse heaks troofsuse indikaatoriks, sest ta reageerib kii resti keskkonnamuutustele ja täitab olulist rolli toiduahelas. Bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida zooplanktoni dünaamikat eesti väikejärvedes ja hinnata zooplanktonit, kui elustikurühma indikaatorväärtust. Töös kasutatav materjal on kogutud 2015. aastal v äikejärvede seire käigus 25 järvest, kokku 39 proovi. Töös kasutatakse näitajatest zooplanktoni arvukust, biomassi ja troofsuse indekseid. 2015. aastat iseloomustab üpris madal zooplanktoni biomass – Aare Mäemetsa koostatud klassifika tsioon biomassile on tänapäevaste andmetega kooskõlas ning peegeldab zooplanktoni kooslust adekvaatselt . Töö ühe tulemusena uuendati zooplanktoni biomassi hindamise skaalat ning viidi see tänapäevasele ökoloogilise seisundi hindamise ska alale . Zooplanktoni keskmine arvukus 2015. a. andmete põhjal oli kõrge. Aare Mäemetsa poolt koostatud zooplanktoni arvukuse klassifikatsioon aga ei anna tänapäeval enam piisa valt informatsiooni järve ökoloogilisest seisundist, kuna zooplanktoni arvukus kasvab troofsuse tõustes ning klassipiirid on väga kitsa vahemikuga. Töö tulemusena pak uti välja uued klassipiirid . Eutrofeerumise indeks (ZE) peaks veekogu troofsuse suurenedes tõusma, kuid 2015. aasta andmed seda ei kinnitanud. Oligotroofsetes veekogudes leidus väga kõrgeid ZE - indeksi väärtuseid. Veekogus troofsus e tõustes peaks oligotroofsuse indeksi (ZO) väärtused langema, mida näitasid ka tulemused, kuigi madala troofsusega vetest võis leida ka madalaid ZO - indekseid. ZE ja ZO - indeksit ja indikaatorliikide nimekirja tuleks veel analüüsida ja uurida, kuna indeks i arvutamisel lähtutakse indikaatorliikide nimekirjast , mis pärineb 1980. aastast ning võib arvata, et liikide indikaatorväärtused on selle aja jooksul muutunud.est
dc.description.abstractZooplankton is considered a good indicator of trophic condition, because it reacts quickly to environment changes, and plays an important part in food chains. The aim of this Bachelor's thesis is to study the dynamics of zooplankton in small lakes in Estonia, and assess the vaule of zooplankton communities as an indicator. The data used in this study was collected in 2015 during the monitoring of 25 lakes. In total, 39 samples were taken. Variables that were used in this study include zooplankton abundance, zooplankton biomass, and trophic indices. The year 2015 is characterized by relatively low zooplankton biomass - Aare Mäemetsa's biomass classification is in accordance with modern data, and reflects zooplankton communities adequately. As one of the outcomes of the study, the zooplankton biomass assessment scale was updated to a modern scale that evaluates ecological status. According to the data from 2015, average zooplankton abundance was high. The zooplankton abundance classification complied by Aare Mäemets no longer gives enough information regarding the ecological status of a lake in the modern environment, because zooplankton abundance increases with trophicity, and the limits between categories have a very narrow range. As a result of this study, new limits between categories were suggested. The index of eutrophication (ZE) should increase with the trophic status of a waterbody, but this was not confirmed by the 2015 data. Some oligotrophic waterbodies displayed very high ZE-index values. As trophicity of a waterbody increases, the index of oligotrophy (ZO) values should decrease, which was supported by the results, although waters with a low trophic status also produced some low ZO-values The ZE and ZO indices and the list of indicator species should be further analysed, as the indicator species used in the calculation of the indices date back to 1980, and it is possible that the indicator values of the species might have changed over that time.eng
dc.subjectzooplanktonEST
dc.subjecttroofsusEST
dc.subjectjärvedEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleZooplankton kui Eesti väikejärvede troofsuse indikaatorest
dc.title.alternativeZooplankton as The Indicator of Trophic Status in Estonian Lakeseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record