Show simple item record

dc.contributor.advisorSats, Andres
dc.contributor.authorTeras, Anumari
dc.date.accessioned2016-05-27T11:41:27Z
dc.date.available2016-05-27T11:41:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2816
dc.description.abstractVeise ternespiim sisaldab hulgaliselt väärtuslike toitaineid ja immuunsüsteemi toetavaid aineid. Kuna veise ternespiima toodang ületab vastsündinu vajaduse, oleks otstarbekas ternespiim koguda ning töödelda. Ternespiima väärindamiseks on vajalik kasutada eritehnoloogiaid, mis võtaksid arvesse ternespiima koostiskomponentide omadusi ja kontsentratsioonide muutusi. Antud töö eesmärgiks oli uurida veise ternespiima koostist ja omadusi, ternespiima muutust ajas, ternespiima kvaliteeti mõjutavaid tegureid ning ternespiima vadaku osakeste suurusjaotust. Töö eksperimentaalses osas uuriti veise ternespiima vadaku osakeste suurusjaotust ning selle muutust nelja poegimisjärgse lüpsi lõikes. Täiendavalt uuriti veise laktatsiooni numbri ja ternespiima vadaku osakeste suuruse vahelisi seoseid. Veise ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse määramiseks kasutati valguse dünaamilise hajumise (DLS) meetodit, millele järgnes suurusgruppide statistiline analüüs. Osakeste suurusjaotuse tulemuste analüüsil suurusgruppide osakaalude alusel leiti, et immuunoglobuliin G-d (IgG) sisaldav suurusgrupp esineb kõikide filtatratsioonide ja lüpsikordade osakeste suurusjaotuses suurima keskmise osakaaluga. Ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuste suurusgruppide ja lehmade jõudlusnäitajate korrelatsiooni analüüsil leiti, et lüpsikord ja laktatsiooni number mõjutavad IgG-d sisaldava suurusgrupi osakaalu. Laktatsiooninumbri ja ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse vahelises analüüsis leiti, et 3. laktatsiooni numbriga lehmade ternespiima vadaku osakeste suurusjaotus on kõige stabiilsem 4 poegimisjärgse lüpsi lõikes. Töö tulemusi saab rakendada ternespiima kogumisel, kvaliteedi määramisel ning väärindamisel.est
dc.description.abstractBovine colostrum is rich in nutrients and it provides protection to the immune system of newborn calf. Bovine colostrum production exceeds newborn calf needs and for that reason it is advisable to collect and process it. To process the colostrum, it is necessary to use special technology, which considers colostrum composition properties and concentration changes. The aim of this work was to investigate bovine colostrum composition and properties, colostrum composition changes in time, components influencing colostrum quality and colostrum whey particle size distribution. The aim of the experimental part was to determine the size of bovine colostrum whey proteins and observe its changes during 4 milkings postpartum. Additional goal was to study correlation between bovine colostrum lactation and colostrum whey particle size distribution. Dynamic light scattering method was used to determine bovine colostrum whey particle size distribution, which was followed by statistical analysis in size groups. Analysis of particle size distribution results based on size groups percentage found that size group which consists immunoglobulin G (IgG) had highest average percentage in particle size distribution with every filtration and every milking. In correlation analysis between colostrum whey particle size distribution size groups and cows performance figures it was found that milking time and lactation are influencing percentage of size group which consists IgG. Analysis between lactation and colostrum whey particle size distribution, it was found that third lactation cows colostrum whey particle size distribution is the most stable during 4 milkings postpartum. Results of this study are useful for collecting colostrum, determine its quality and processing.eng
dc.subjectveisEST
dc.subjectternespiimEST
dc.subjectvadakEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleVeise ternespiima vadaku osakeste suurusjaotuse uurimine nelja poegimisjärgse lüpsi lõikesEST
dc.title.alternativeInvestigation of bovine colostrum whey particle size distribution during four milkings postpartumeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record