Show simple item record

dc.contributor.advisorOmel, Raul
dc.contributor.authorTimberg, Roger
dc.date.accessioned2016-05-27T06:30:42Z
dc.date.available2016-05-27T06:30:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2806
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli leida korrelatsioone piima tootmist mõjutavate tegurite ning näitajate ja piima, või ning juustu rahvusvaheliste konkurentsivõimete vahel. Töösse on valitud aastad 2004-2014 ning andmed kaubandust ja piimatootmist ning -töötlemist iseloomustavate andmete kohta on andmebaasidest Eesti statistika andmebaas, WITS ja FADN. Töö tulemuseks on leitud, et Eesti piimandussektoris paistab olevat harudevahelist konkurentsi, mis takistab konkurentsivõime kasvu kandumist tooraine tootmisest töötlemisse. Tooraine tootmises tootlikkuse suurenemisel on näha selle ekspordi kasvu, kuid mitte töötlemise osatähtsuse suurenemist. Peamisteks piima eksporti mõjutavateks teguriteks ning näitajateks on saadud kogutootlikkus, farmisisene tarbimine, investeeringutoetused ning amortisatsioon lehma kohta. Või korral oli peamiseks teguriks piimatootmisesse suunatud investeeringute hulk ning juustu korral piimatootmisettevõtete intresside ning koguvarade suhe. Töö tulemused on rakendatavad konkurentsivõime ja integratsiooni aruteludes, kuid tulemustesse tuleks suhtuda skeptiliselt tänu aegrea lühidusele. Edasised uuringud antud valdkonnas saaksidki keskenduda seoste kehtivusele pikema aegrea ja rohkemate andmete korral. Samuti tuleks leida, uurida ning eristada mõjusid tulenevalt tootmist ning turgu mõjutavatest erinevatest teguritest. Ka integratsiooniprotsessi ning ühistegevusest tulenevaid mõjusid peaks vaatlema, et leida viise, kuidas suurendada tervet Eesti piimandusahela konkurentsivõimet.EST
dc.description.abstractThe aim of this paper was to find correlations between international competitiveness of Estonian dairy and dairy products´ and factors and indicators affecting estonian milk production. The data was collected for the period of 2004-2014 from the following databases: Estonian Statistics Database, WITS and FADN. For the result, it can be said that there seems to be a competiton for resources between different branches of Estonian dairy sector, which prevents the dairy chain as whole increasing in international competitiveness. Main factors and indicators affecting dairy export were total factor productivity, farmhouse consumption, subsidies on investments and depreciation per cow. On butter´s case the main factor was the amount of investments directed to estonian dairying and cattle in cheese´s case it was the relation of interests and total assets in Estonian milk production enterprises. Although the results should be interpreted with skepticism due to the shortness of the time series. Further research in the same field could be aimed at confirming the validity of the given research by extending the time series. Also finding, analyzing and differentiating the effects from factors of productivity from market drivers on international competitiveness. Research should also be conducted on integration processes of dairy chain and cooperation between farmers and processers to increase the international competitiveness of Estonian dairy sector as whole even further.en
dc.subjectpiimEST
dc.subjectpiimatootedEST
dc.subjecteksportEST
dc.subjectkonkurentsivõimeEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEesti piima ja piimatoodete rahvusvaheline konkurentsivõime : ilmutatud suhtelise eelise lähenemineEST
dc.title.alternativeEstonian dairy and dairy products´ international competitiveness: revealed comparative advantage approachen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.