Show simple item record

dc.contributor.advisorPrits, Maret
dc.contributor.authorKaro, Eike
dc.date.accessioned2016-05-21T08:08:25Z
dc.date.available2016-05-21T08:08:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2695
dc.description.abstractEttevõtlus ja selle arendamine on maapiirkonna jätkusuutlikkuse ning konkurentsivõimelisuse säilitamisel väga olulisel kohal. Selle kaudu on võimalik vähendada maalistes piirkondades esinevaid probleeme nagu tööpuudus, noore- ning aktiivse elanikkonna lahkumine, teenuste kadumine jne. Kuigi ettevõtluse arendamine ei kuulu kohaliku omavalitsuse otseste ülesannete hulka, peetakse seda eriti just maapiirkondades üheks oluliseks valdkonnaks. Selleks, et ettevõtlust arendada on väga oluline esmalt välja selgitada hetkeolukord ning sellest tulenevad omavalitsuse vajadused ja võimalsed ettevõtluse arendamisel. Lähtuvalt sellest on käesoleva magistritöö eesmärgiks kohaliku omavalitsuse vajaduste ja võimaluste välja selgitamine ettevõtluse arendamisel Otepää vallas. Eesmärgini aitasid jõuda püstitatud uurimisküsimused. Empiirilise osa läbiviimiseks kasutas autor juhtumiuuringu meetodit, mida kombineeriti dokumendianalüüsi meetodiga. Peamiste ettevõtluse arendamise vajadustena Otepää vallas nähakse maapiirkonnas arenguprioriteedide seadmist, tulumaksu laekumise suurendamist, ning bürokraatia vähendamist. Ettevõtluse võimalustena toodi välja infrastruktuuri ja elukeskkonna arendamine, turismipiirkonna potentsiaali kasutamine ning loomemajanduse ja kaugtöö arengu soodustamine piirkonnas. Kuigi tuleviku suhtes ollakse lootusrikas, siis selgete arenguprioriteetideta, teadmisteta, millised on omavalitsuse vajadused ja millised võimalused, on igasugune arendamine raskendatud. Käesolevast tööst on abi Otepää kohalikule omavalitsusele, kes läbiviidud uuringu tulemustest saab täpsema ülevaate, milline on ettevõtluse hetkeolukord ning sellest tulenevad vajadused ja võimalused ettevõtluse arendamisel. Kui omavalitsuse juhid mõtestavad antud uuringu põhjal, miks ettevõtluse arendamine on vajalik ja mida see endaga pikemas perspektiivis kaasa toob, siis on tõenäoline, et Otepää konkurentsivõime ja ettevõtluse areng on jätkusuutlikud.EST
dc.description.abstractThe entrepreneurship and a strong business environment are of key importance in a rural area to preserve sustainability and competitiveness. The mentioned factors help to reduce problems in rural areas, such as unemployment, loss on young and active population through emigration, loss of services etc. Although business development is not directly the local government's task, it is considered to be a primary area in rural settings. In order ro develop entrepreneurship, it is very important to find out current situation and the needs and opportunities of governement business development. The purpose of this paper is to discover the local government's needs and opportunities to develop business. The objective was supported by research questions. The master's thesis was carried out by the author in the form of case study, which was combined with document analysis. The main needs to develop business in Otepää municipality is the increase in income tax revenue, reducing bureaucracy and the establishment of development priorities. The local government's main opportunities for business development are development of infrastructure and a favourable living environment, development of opportunities for creative economy and teleworking. If the local government and the head of the parish are able to understand the reasons why business development is important and what derives from it in the long haul, then Otepää has a chance to stay competitive and sustainable for a long time. Even if the future is full of hope, without clear development priorities and knowledge about the needs and opportunities of a local government any kind of development will be difficult. This thesis could be of assistance to the local government of Otepää, who gets an overview of current situation of the business anf resulting ne needs and opportunities for business development.en
dc.subjectkohalikud omavalitsusedEST
dc.subjectettevõtlusEST
dc.subjectkoostööEST
dc.subjectarengukavadEST
dc.subjectOtepää valdEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleKohaliku omavalitsuse vajadused ja võimalused ettevõtluse arendamisel Otepää valla näitelEST
dc.title.alternativeThe needs and the opportunities for development of entrepreneurship in local government on example of Otepää municipalityen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-05-26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.