Recent Submissions

 • Tööandjate hinnangud töökeskkonna ohuteguritele ja tööõnnetustele Eesti põllumajanduses 

  Udeküll, Janne (Eesti Maaülikool, 2021)
  Põllumajandussektor on Euroopas töötajatele üks ohtlikumaid – viimase 10 aasta jooksul on põllumajanduse ja metsandusega seotud keskmiselt 500 surma ja üle 150’000 õnnetuse aastas. Eksperdid on arvamusel, et nii ...
 • The Impact of ZnO Nano-additives in Diesel Fuel on the Efficiency Parameters and Exhaust Gas Emission of a Diesel Engine 

  Petratškov, Sven (Eesti Maaülikool, 2021)
  With the accelerating development in the world, there is a greater need to be mobile. As a result, there is an increased need for vehicles that run on internal combustion engines that use fossil fuels, which in turn are ...
 • Elekterveesoojendi kasutamine hoone küttesüsteemis PV paneelide otseühendusega 

  Visla, Steven (Eesti Maaülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate hetkel päikesepaneelide kasutuse sagenemisest, nende tüüpidest ning erinevatest paigaldusviisidest. Töö eesmärk on välja selgitada, kui palju on võimalik hoone küttesüsteemis tõsta taastuvenergia osakaalu, ...
 • Kiirguskadude mõju analüüs hoone soojusbilansile 

  Paurson, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2021)
  Vastavalt standarditele ja eeskirjadele võetakse soojuskadude määramisel läbi hoone välispiirete üldjuhul arvesse ainult juhtivuslikku ja konvektiivset soojuslevi, kuid kiirguslikku soojusülekannet ei arvestata. Sellest ...
 • Kokkade skeletilihaste funktsionaalne seisund ja ülekoormushaiguste levimus 

  Pillisner, Hilja (Eesti Maaülikool, 2021)
  Uurimistöö eesmärk: uurida skeleti-lihaskonnavaevuste (SLV) esinemist ja põhjusi kokkadel, analüüsida seoseid individuaalsete ja tööga seotud teguritega ning kirjeldada skeletilihaste funktsionaalse seisundi dünaamikat ...
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju kokkade vaimsele tervisele ja kognitiivsele töövõimele 

  Zvereva, Julia (Eesti Maaülikool, 2021)
  Toitlustamise valdkond ja selles tööga hõivatute arv kasvab pidevalt. Kõrged tööalased nõudmised ja kiire töötempo kokkade töös mõjutab suurel määral töötajate vaimset tervist ning kognitiivset töövõimet. Seetõttu on oluline ...
 • Eesti mikroettevõtjate teadlikkus ja takistused tööohutuse ning töötervishoiu tegevustes 

  Arumäe, Marju (Eesti Maaülikool, 2021)
  Mikro- ja väikeettevõtted moodustavad ligi 99% Euroopa Liidu (EL) ettevõtetest, andes tööd ligi pooltele EL töötajatele ning see on majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni peamine tõukejõud. ...
 • Kinnitusrakistuse loomine 3-teljelise CNC töötlemiskeskuse tarbeks 

  Samsonov, Anti (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis õpetatakse erinevatel õppekavadel arvprogrammjuhtimisega pinkide opereerimist ning juhtprogrammide loomist. Õppetöö käigus tuleb tihtipeale tegeleda projektidega, mis nõuavad spetsiaalsete ...
 • Koostetööde ergonoomikalise hindamise meetodite võrdlus 

  Terasmaa, Triin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Uurimistöö eesmärk oli koostada ajasäästlik ja koostetööde hindamiseks sobiv ülekoormuse riski hindamise protseduur, mille abil järjestada koostetööde ergonoomikaliste sekkumiste vajadus. Valdaval enamusel (94%) uuritava ...
 • Kooliõpilaste nutitelefoni kasutamine ja seotud terviseriskid 

  Kuul, Eliise (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nutitelefon on maailmas kõige enam kasutatav nutiseade, millel on laialdased võimalused produktiivsuse tõstmiseks, informatsiooni otsimiseks, sotsiaalseks suhtlemiseks, puhkuse veetmiseks ja meelelahutuseks. Vaatamata ...
 • Õppevahend koordinaat-mõõtemasina (CMM) kasutamiseks 

  Herm, Eduard (Eesti Maaülikool, 2021)
  Seoses tootmise kiire arenguga pööratakse erilist tähelepanu valmistatud detailide kvaliteedile ja täpsusele. Toodetud detailide kvaliteedi tõstmiseks on hakatud kontrollimisprotsessis aina rohkem kasutama koordinaat-mõõ ...
 • Erihoonete reservtoite lahendused ja elektripaigaldised 

  Kivisikk, Olev (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida perspektiivseid lahendusi ja võimalusi hoonete elektripaigaldiste parendamiseks ja elektrivarustuse kindluse tõstmiseks. Valimi alusel teostatud objektide ülevaatuste käigus ...
 • Väetusroboti platvormi arendus 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi üks uurimissuundi on marjakoristustehnika ja sellega kaasnevate masinate modelleerimine ning arendus. Biomajandustehnoloogiate õppetooli Põllundustehnika töörühma üheks eesmärgiks on ...
 • Kartulisektorite lõikurseade 

  Lond, Martin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida kartuleid tsentreeriv kartulisektorite lõikurseade. Töös uuriti konkureerivaid seadmeid ja toiduainete tsentreerimisega seotud patente. Lisaks teostati kartulisektorite ...
 • Kalli-Lõpe 10 kV fiidri rekonstrueerimine 

  Heinmets, Tõnu (Eesti Maaülikool, 2021)
  Magistritöös on kirjeldatud ja analüüsitud Kalli-Lõpe 10 kV fiidri rekonstrueerimise elektriprojekti, projekteerimise protsessi ja projekteerimise käigus tekkinud probleemide lahendamist. Kalli-Lõpe 10 kV fiidri ...
 • Helimaastike olulisus talvel: väärtuslik heliruum Tartus 

  Nõmmik, Brigitta (Eesti Maaülikool, 2021)
  Magistritöö käsitleb helimaastike olulisust talvel ning uurib heli mõjusid vaimsele tervisele. Heli on üks maastikukujunduse komponent, mis on teiste kõrval jäänud tahaplaanile, kuid on samas väga oluline faktor meeldiva ...
 • Ajateenijate skeleti-lihassüsteemi ülekoormussündroomi seos ilmastikuga sõjalise baaskursuse läbimisel 

  Põld, Priit (Eesti Maaülikool, 2021)
  Skeleti-lihassüsteemi vaevused on laialt levinud probleem nii rahvastiku üldpopulatsioonis kui militaarvaldkonnas. Mida rohkem on skeleti-lihassüsteemi ülekoormuse ohutegurite kohta infot, seda efektiivsemalt saab neid ...
 • Raskuste käsitsi teisaldamise ülesannete ergonoomikaline hindamine 

  Viks, Aile (Eesti Maaülikool, 2020)
  Raskuste käsitsi teisaldamine on üheks luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste põhjustajaks. Töös analüüsiti kirjanduse alusel raskuste käsitsi teisaldamise hindamise meetodeid ja võrreldakse neid praktiliselt nelja ...
 • Arvprogrammjuhitav trükkplaatide valmistamise freespink 

  Heering, Tanel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Õppeaine „Mikroprotsessortehnika“ kursuse käigus valmistavad energiakasutuse üliõpilased õppe-eesmärgil kasutatava trükkplaadi. Õppelaboris kasutatakse trükkplaatidelt vasekihi üleliigsete osade eemaldamiseks keemilist ...
 • Ülekäiguradade valgustuse olukord Tartu Karlova linnaosas 

  Feldman, Regina (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tänavavalgustusel on väga tähtis roll linnakeskkonnas. Selleks, et autojuhid näeksid jalakäijaid ülekäigurajal, on vaja ülekäigurajad piisavalt hästi valgustada. Uurimuse eesmärgiks on hinnata Karlova linnaosa ülekäiguradade ...

View more