Now showing items 236-255 of 256

 • Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis 

  Toomemägi, Erik (2016)
  Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ...
 • Valga raudteejaama välisvalgustuse rekonstruktsioon 

  Roosik, Margus (Eesti Maaülikool, 2020)
  Valga raudteejaam on AS Eesti Raudteele kuuluv üks kolmest piirijaamast, kus toimub rongide vastuvõtmine, koostamine ja ärasaatmine ööpäevaringselt ja seda kõigil päevadel aastas. Jaamas on välisvalgustus ennekõike vajalik ...
 • Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise tingimused 

  Himma, Markus (Eesti Maaülikool, 2019)
  Maailmas on palju uuritud erinevaid valgustuslahendusi ettevõtetes, kuid seni pole teostatud uuringuid erinevatel avalikel üritustel esinevate inimeste nägemiskomfordi uurimiseks. Esineja valgustamisel peab arvestama, ...
 • Väetusroboti platvormi arendus 

  Otsatalo, Toomas (Eesti Maaülikool, 2021)
  Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi üks uurimissuundi on marjakoristustehnika ja sellega kaasnevate masinate modelleerimine ning arendus. Biomajandustehnoloogiate õppetooli Põllundustehnika töörühma üheks eesmärgiks on ...
 • Väikeelamu energeetika analüüs 

  Veere, Maris (2015)
  Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...
 • Väikeelamu energiakasutus 

  Viia, Raul (2013)
  Lähtuvalt käesoleva töö peaeesmärgist on uuritud ja arvutatud ridaelamu energiakasutust. Projekti raames on ära lahendatud elamu pistikupesade, ja valgustuse valik. Elektriseadmed on valitud arvutustulemuste alusel. A ...
 • Väikeelamu kütteseadmete võrdlev analüüs 

  Malberg, Teet (2013)
  Varasematel aastatel tehtud küttesüsteemide võrdlustest tuleb välja, et kõige odavam on kütta maasoojuspumbaga ning samas kõige kallim on soetada maasoojuspumba süsteemi. Maasoojuspumpa soovitati suurematele elamutele ...
 • Väikese töömahuga sisepõlemismootori katsestend 

  Leichter, Hando (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks on välja arendada väikese töömahuga kahetaktiliste mootorite katsestend. Katsestend on vajalik Eesti Maaülikooli mootorilaborisse kuna praegu vastav seade laboris puudub. Stendi olulisemad ...
 • Väiketraktor 

  Lääne, Ardi (2012)
  Mõne põllulapi harimiseks on tavaline neljarattaline traktor liiga suur või kohmakas ja ei pääse igale poole, kuhu oleks tarvis. Maaharijate töö kergendamiseks on loodud väikeseid kaherattalisi traktoreid juba aastakümneid. ...
 • Välistrenažööride arendus 

  Mänd, Andreas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välistrenažööride kasutamine on muutunud üha populaarsemaks. Turul pakutavad trenažööride funktsionaalsed omadused on kehvad, kuna treeningu koorms on liialt väike ja seadmed on liialt kallid. Sellest tulenevalt projekteeriti ...
 • Vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõiduomadusele 

  Lille, Priit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõidudünaamikale ning leida sobivad vedrustuse parameetrid suurenenud vedrustamata massi mõju leevendamiseks. Mõju hindamisel ...
 • Veoauto diagnostika stendil Dynojet 224xLC 

  Hirsnik, Veiko (2013)
  Tutvuti dünamomeetrilise stendi tööpõhimõtetega ja tehti reaalset tööd stendiga. Tutvuti tarkvaraprogrammiga Winpep7, mida kasutati katsetamisel kui ka andmete analüüsimisel. Koostatud arvutuslik mudel veoauto veoparameetrite ...
 • Vertikaalne fotobioreaktor Spirulina kasvatamiseks koduse kasutamise eesmärgil 

  Leheveer, Rikko (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö eesmärgiks on konstrueerida vertikaalne fotobioreaktor koduseks Spirulina kasvatamiseks. Töö on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses peatükis kirjeldatakse mikrovetikaid ning nende kasutusvaldkondi. Teises peatükis ...
 • Vertikaalselt koormatud sõiduki rehvi katsestendi väljatöötamine 

  Liimask, Kevin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida katsestend, millega on võimalik mõõta vertikaalselt koormatud rehvi läbipainet. Seadele seatud nõuded olid kompaktsus, täpsus ning vastupidavus. Samuti pidi katsestendiga ...
 • Vesinikkolbmootori toitesüsteem 

  Kukumägi, Peeter (2014)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade vesinikuga töötavate mootorite toitesüsteemidest ning pakkuda uudseid lahendusi olemasolevate süsteemide täiustamiseks. Aina enam uuritakse erinevate alternatiivkütuste ...
 • Veterinaarmeditsiini tudengite käelise vilumuse parendamine laparoskoopia simulatsiooni abil 

  Loorits, Marin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Laparoskoopiline kirurgia on meditsiinis hästi arenenud ja pakub avatud kirurgia ees eeliseid. Selleks, et üliõpilased saaksid varakult harjutada täpseid töövõtteid ja erialaseid oskusi, on ehitatud mitmeid simulatsioone. ...
 • Vibroteraapia mõju funktsionaalsele seisundile masinõmblejatel 

  Doronina, Hanna (2015)
  Õmblustöö toimub valdavalt istuvas asendis ja sageli on masinõmbleja töö seotud ühetüübiliste liigutustega. Sellest tingituna on masinõmblejatel täheldatud osalist töövõime kaotust juba noorematel kui neljakümne aastastel ...
 • VKG Elektrivõrgud OÜ õhuliinide käit 

  Raal, Erik (2013)
  Käesolev töö selgitab esmalt õhuliinide olulisust jaotusvõrgu ja kogu elektrivarustuse seisukohast ning võrdleb maakaabelliinidega, andes selgitust nende vajalikkusest elanikkonna igapäevaelus. Nagu kõik insenertehnilised ...
 • VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteem 

  Putan, Olga (2012)
  Magistritöös uuriti VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteemi ning selle probleeme. Hetkel kasutab ettevõte SCADA dispetšisüsteemi, ent selle kasutamisega on seotud teatud takistused. Neljas osas esitati probleemide ...
 • Voolavlaastu murdik 

  Lehtveer, Theimo (2014)
  Käesolev magistritöö on arendus eelnevatele uurimus -ja magistritöödele. Antud töös on välja toodud metallide töötlemise alused ja treimise üldiseloomustus. Seatud on töö eesmärk ja voolavlaastu tekkimisel tulenevad ...